Інноваційні підходи до суспільно-географічного дослідження та ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону

  • Г. В. Машіка Мукачівський державний університет
Ключові слова: господарський потенціал, енергоощадність, зелена економіка, інфраструктура, Карпатський регіон, ресурсоощадність, соціальний розвиток

Анотація

У статті з’ясовані інноваційні підходи до суспільно-географічного дослідження та ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону. Серед основних інноваційних підходів запропоновано розвиток господарського потенціалу Карпатського регіону на засадах енерго- та ресурсозбереження, а також розвитку «зеленої економіки». Наведено порівняльну характеристику «зеленої економіки», «зеленого зростання» та сталого розвитку. Наведено умови Угоди про політичну асоціацію України та ЄС, які передбачають впровадження сталого економічного розвитку та механізмів «зеленої» економіки, що відповідає принципам реалізації стратегії сталого розвитку прийнятої на саміті ООН «Ріо+20». Наведено детальний аналіз пріоритетів «зеленої» економіки за секторами економіки, а саме енергетичним, ресурсним, продовольчим, соціальним, регіональною економікою, виробничим, транспортним та фінансовим. Приведені ресурсоощадні чинники ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону, що можуть бути визначеними одними з найбільш популярних пріоритетів, що призводить до підвищення добробуту людей і соціальної справедливості, при значному зниженні екологічних ризиків і екологічних дефіцитів. Запропоновані основні напрямки раціонального енерго-, ресурсо- та природокористування. Також наведені основні напрямки стратегії держави у раціональному природокористуванні. Запропоновані перспективні напрямки покращення ринку ресурсозберігаючих технологій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Г. В. Машіка, Мукачівський державний університет
к. геогр. н, доцент

Посилання

1. Богачов, С. В. Оцінка попиту на ресурсоощадне обладнання у сфері теплопостачання великих міст та аг-ломерацій (з урахуванням угоди про ЗВТ між Україною та ЄС) / С. В. Богачов // Економіка та право. Серія : Економіка. – 2015. – № 3. – С. 77-84.
2. Воляк, Л. Р. Ресурсозбереження як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства / Л. Р. Воляк // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2. – С. 115-119.
3. Державна політика сталого розвитку на засадах «зеленої» економіки». Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1237/
4. Енергетична стратегія України до 2030 року. – К.: Мінпаливенерго України, 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.aes-ukraine.com/documents/5390.html
5. Єлісєєва, Г. Ю. Статистичне оцінювання розвитку зеленої економіки в Україні / Г. Ю. Єлісєєва // Вісник Дніпропетровського університету. Серiя. Економіка. – 2013. – Т. 21, вип. 7(2). – С. 128-133.
6. Зелена економіка – порятунок людства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dossier.org.ua/ zelena-ekonomika-poryatunok-lyudstva
7. Квач, Я. П. «Зелена» економіка»: можливості для України / Я. П. Квач, К. В. Фрісова, О. Г. Борісов [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/12.pdf
8. Кінаш, І. А. Вторинне ресурсокористування як чинник ефективної ресурсоощадної діяльності / І. А. Кінаш //Економічний форум. – 2016. – № 1. – С. 104-109.
9. Марчук, Л. П. «Зелена» економіка : суперечності та перспективи розвитку / Л. П. Марчук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2014. – Вип. 1. – С. 34-41.
10. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : дайджест. Випуск 8 / [уклад. О. В. Олабоді ; ред. В. С. Каленська] ; Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій. – Київ : НТБ НУХТ. – 2016. – С. 19.
11. Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності: Указ Прези-дента України від 15.07.2000 № 906/2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/906/2000
12. Прудченко, А. А. Экологизация экономики как главная задача устойчивого развития общества // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. IX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 9. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: sibac.info/archive/nature/ StudNatur%2004.04.2013.pdf
13. Солошич, І. О. "Зелена економіка" в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку / І. О. Солошич, В. В. Підліснюк // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористуван-ня України. – 2013. – № 6.
14. Станкевич, Н. А. «Зелені інвестиції» як складова сталого розвитку держави / Н. А. Станкевич. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/6327/1/118.pdf
15. Танчак, Я. А. Стан і проблеми інвестиційного розвитку Карпатського регіону України [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_ jrn/chem_biol/nvnltu/21_3/268_Tan.pdf
16. Територіальний розвиток в Україні: розвиток агломерацій та субрегіонів: [Проект USAID: Локальні інве-стиції та національна конкурентоспроможність]. – К., – 2012. – 183 с.
17. Химинець, В. В. Місце та роль курортно-рекреаційного кластеру в сталому розвитку Карпатського регіону // Науковий вісник Ужгородського університету. Серiя. Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 240-247.
18. Череп, А. В. Основи формування трудового потенціалу в державі, реґіоні, на підприємстві // Вісник За-порізького національного університету. –2011. – № 1(9). – С. 245-254.
19. Шевчук, А. В. Экологизация экономики: проблемы и перспективы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/ ekologizatsiya-ekonomiki-problemy-i-perspektivy#ixzz4ODXCc8ol
20. Шпеник Т. К. Аналіз соціально-економічного стану Закарпатської області з точки зору розвитку туристи-чної галузі / Т. К. Шпеник // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2013. – № 2. – С. 34-39.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Машіка, Г. (2018). Інноваційні підходи до суспільно-географічного дослідження та ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 122-132. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10338

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)