Особливості використання геоінформаційних систем при дослідженні розселення населення регіону

  • К. О. Кравченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: геоінформаційні системи, ГІС-аналіз, система розселення населення, карта щільності, карта демографічного потенціалу, ізолінії, просторовий аналіз

Анотація

У статті розкрито роль геоінформаційних систем в суспільно-географічних дослідженнях, визначено основні функціональні особливості використання геоінформаційних систем при дослідженні регіональних систем розселення, сформульовано основні задачі проведення ГІС-аналізу. Розкрито особливості та сфери використання просторового та атрибутивного ГІС-аналізу. За допомогою геоінформаційних систем проведено аналіз розселенської структури регіону, виявлено переваги та недоліки методів побудови карт щільності населення регіону, представлено можливості побудови кругових та стовпчастих діаграм для відображення узагальнених за площею даних та точкових об’єктів, наведено особливості побудови карт демографічного потенціалу, побудовано моделі поверхні інтегральної функції впливу розселення населення по хронологічних зрізах, виявлено урбанізаційні та агломераційні інтергативні процеси на регіональном рівні. Використано центрографічний метод для математичної характеристики просторового розподілу населення регіону. Представлено топологічні методи центрометрії, проведено визначення центральної точки у системі точок представленої у вигляді плаского графу. Розраховано класи ексцентральності положення районних центрів. Проведено аналіз системи розселення методом діаграм Вороного (трикутників Тиссена), на його основі створено цифрову модель відміток місцевості по заданому набору точок. Визначено переваги використання геоінформаційних систем при дослідження розселенських систем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

К. О. Кравченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
аспірант

Посилання

1. ArcGIS 9.3 Desktop Help. Руководство пользователя программного обеспечения ГИС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/
2. Aronoff S. Geographic Information Systems: A management perspective / S. Aronoff. – Ottawa : WDL Publications, 1989. – 294 p.
3. Burrough P. A. Principles of Geographical Information Systems / P. A. Burrough, R. A. McDonnell. – Oxford : Ox-ford University Press, 1998. – 291 p.
4. ESRI Ukraine. Платформа ArcGIS [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.esri.ua/arcgis–platform
5. Fujita M. The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade / M. Fujita, P. Krugman, A. Venables. — Cambridge, Massachussettes: The MIT Press, 2001. 357 p.
6. Huisman O. Principles of Geographic Information Systems. An introductory textbook / O. Huisman. – The Nether-lands, Enschede, 2009. – 540 p.
7. Kostrikov S. Human geography with geographical information systems / S. Kostrikov, K. Segida // Часопис соціально–економічної географії – 2013. – Vol. 15. – No. 2. – P. 39–47.
8. Magure D. J. Towards a GIS Platform for Spatial Analysis and Modeling / D. Magure // GIS, Spatial Analysis and Modeling. – ESRI Press : Redlands, California, 2005. – P. 19–40.
9. Ripley B. Spatial Statistics / B. Ripley. – London–NY: John Wiley & Sons, 1981. – 273 p.
10. Simmons J.W. The organization of the urban system / J.W. Simmons, L.S. Bourne, J.W. Simmons (eds) // Systems of Cities: Readings on Structure, Growth, and Policy – Oxford: Oxford University Press, 1978. – P. 61–69.
11. Tomlin C. D. Geographic Information Systems and Cartographic Modeling / C. Tomlin. – London. – NY : Prentice–Hall, 1990. – 198 p.
12. Антипова Е.А. Опыт использования ГИС–технологий в географии населения / Вестник БГУ – научно–теоретический журнал Белорусского государственного университета. – 2007. – № 3. – С. 87–93.
13. Бондаренко Є. Л. Геоінформаційні основи еколого–географічного картографування / Є. Л. Бондаренко, В. О. Шевченко, В. І. Остроух. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 116 с.
14. Голиков А. П. Математичні методи в географії / А.П. Голіков, І.Г. Черваньов, А.М. Трофімов / – Харків: ви-давництво при Харківському університеті, 1986. – 143 с.
15. Грицевич В. С. Центрографія України: історія і перспективи / В. С. Грицевич // Історія української геогра-фії. Всеукраїнський науково–теоретичний часопис. – Випуск 2 (8)., 2003. – С.115–119.
16. ДеМерс М. Н. Географические информационные системы. Основы / М. Н. ДеМерс. – М. :Дата+, 1999. –
490 с.
17. Костріков С. В. Аналіз дворівневих урбогеосистем через засоби ГІС / С. В. Костріков, О. С. Чуєв // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія. Географія. Екологія. – 2016. – Вип. 44. – С. 98–109.
18. Медведков Ю.В. Топологический анализ сетей населенных мест.// Вопросы географии. Сб. 77. Математика в экономической географии. М.: Мысль, 1968. С. 159–167.
19. Митчелл Э. Руководство по ГИС Анализу. Часть I : Пространственные Модели и Взаимосвязи / Э. Митчелл. – Киев : ECOMM Co, 2000. – 179 с.
20. Нємець К. А. Дослідження просторової взаємодії суспільно–географічних об’єктів / К. А. Нємець, Л. М.
Нємець, О. К. Нємець // Часопис соціально–економічної географії: Міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – Вип. 6. – С. 20–31.
21. Офіційний сайт Головного управління статистики у Харківській області. – Режим доступу − http://uprstat.kharkov.ukrtel.net
22. Руденко Л.Г. Геоінформаційне картографування в Україні: концептуальні основи і напрямки розвитку /
Л. Г. Руденко, Т. І. Козаченко, Д.О. Ляшенко, А. І. Бочковська. – К.: НВП Вид.«Наукова думка», 2011. – 104 с.
23. Світличний О. О. Основи геоінформатики / О. О. Світличний, С. В. Плотницький. – Суми : Університетська книга, 2006. – 295 с.
24. Сегіда К. Просторовий економетричний аналіз маятникової трудової міграції на регіональному рівні /
К. Сегіда, С. Костріков. – Вісник Київського національного університету, Географія, випуск 1 (64), 2016 р. – С. 42–53.
25. Сегида К.Ю. Центрографическое исследование расселения населения (на примере Харьковской области Украины) / К.Ю. Сегида. – Могилевский часопис. Том – 13. Вып. 1–2 (2013–№1–2(20–21). – Могилев: 2013, 152 с.
26. Шипулин В. Д. Основные принципы геоинформационных систем: учебное пособие / В. Д. Шипулин. – Харьков: ХНАГХ, 2010. – 337 с.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Кравченко, К. (2018). Особливості використання геоінформаційних систем при дослідженні розселення населення регіону. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 106-114. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10336