Ґрунти в умовах кліматичних змін: адаптація, реадаптація, преадаптація?

  • О. В. Дєдов Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
  • В. І. Пасічняк Вінницька філія державної установи “Інститут охорони ґрунтів України”
  • М. І. Нагрибецький Вінницька філія державної установи “Інститут охорони ґрунтів України”
Ключові слова: потепління клімату, адаптація, реадаптація, преадаптація, гумус, сівозміни, трави

Анотація

Наведено дані про прогнозоване потепління клімату в Україні та його негативний вплив на ґрунти. Проаналізовано розроблені стратегії адаптації сільського господарства до кліматичних змін. Обґрунтовано злободенність покращення гумусованості ґрунтів як запоруки підвищення їх стійкості до посилення екстремальності клімату й забезпечення продуктивного використання тепер і в майбутньому. Доведено значущість застосування для цього замість стратегії адаптації (повільного пристосування до змін клімату) попереджувальної тактики – ре- (відновлення втрачених ними важливих складових і властивостей) та преадаптації (подальшим їх покращенням), необхідність припинення практики ґрунтовиснажливого землеробства зі збільшенням у сівозмінах посівів кукурудзи, соняшника, ріпаку (на Поділлі за період 2010-2015 рр. відповідно на 5,6, 1,2 та 0,4 % з часткою їх у них 16,9, 6,2 і 5,8 % при рекомендованих нормах для лісостепу 20, 5-9 та 3-5 % ) і зменшенні ґрунтополіпшуючих трав (відповідно з 7,9 до 6,4 % при нормі більше 10 %) та впровадження ґрунтовідновних зерно-трав’яних сівозмін.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

О. В. Дєдов, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
к. с.-г. н., доцент
В. І. Пасічняк, Вінницька філія державної установи “Інститут охорони ґрунтів України”
директор
М. І. Нагрибецький, Вінницька філія державної установи “Інститут охорони ґрунтів України”
начальник дослідної лабораторії

Посилання

Література
1. Special Report of IPCC Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change / N. Nakićenović et al. Еds. – Cambridge University Press, 2000. – 599 p.
2. Степаненко С. М. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України [Текст] : монографія / С. М. Степаненко, А. М. Польовий, Є. П. Школьний [та ін.] ; за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. – Одеса : Екологія, 2011. – 696 с.
3. Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України [Текст]. –Київ: ТОВ «ВИК-ПРИНТ», 2010. –111 с.
4. П’яте національне повідомлення України з питань зміни клімату [Електронний ресурс]. – Київ, 2009. – 281 с. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=п’яте+національне+повідомлення+україни+ з+питань+зміни+клімату%2C+2009)+для+вирішення. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 02.11.2017.
5. Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей: український вимір [Текст] / С. Л. Орленко, Я. А. Жаліло, І. В. Трофимова [та ін.]. – Київ : НІСД, 2010. – 48 с.
6. Балабух В. Регіональні прояви глобальної зміни клімату в Тернопільській області та можливі їх зміни до се-редини ХХІ cт. [Текст] / В. Балабух // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного універ-ситету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – 2014. – № 1. – С. 43-54.
7. Оцінка вразливості та заходи з адаптації до змін клімату. Хмельницький [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://climategroup.org.ua/wp-content/uploads/2015/02/ad_Khmelnitskiy_City_.– Назва з екрана. – Дата перегляду: 02.12. 2017.
8. Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2016 рік) . – Вінниця : Депа-ртамент екології та природних ресурсів ОДА, 2017. – 259 с.
9. Цицюра Я. Г. Адаптивна стратегія землеробства правобережного Лісостепу України за зміни клімату /
Я. Г. Цицюра // Сільське господарство та лісівництво – 2017. – № 5. – С. 25-33.
10. Дем’янюк О. С. Вплив гідротермічного режиму вегетації на екологічний стан ґрунту та врожайність куку-рудзи / О. С. Дем’янюк, О. В. Шерстобоєва, А. М. Клименко, Я. В. Чабанюк // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 45-50.
11. Lutzow M. Temperature sensitivity of soil organic matter decomposition: What do we know? / М. Lutzow, I. Kogel-Knabner // Biology and Fertility of Soils. – 2009. – Vol. 46. – Р. 1-15.
12. Fenner N. Hydrological effects on the diversity of phenolic degrading bacteria in a peatland: implica¬tions for carbon cycling / N. Fenner, C. Freeman, B. Reynolds // Soil Biology and Biochemistry. – 2005. – Vol. 37, No 7. – P. 1277-1287.
13. Якушев А. В. Зависимость активности полифенолпероксидаз и полифенолоксидаз в современных и погре-бенных почвах от температуры / А. В. Якушев, И. Н. Кузнецова, Е. В. Благодатская, С. А. Благодатский // Почвоведение. – 2014. – № 5. – С. 590–596.
14. Мазур В. Динамічна оцінка гумусового стану ґрунтів Вінниччини / В. Мазур, Я. Цицюра, І. Дідур, Л. Пелех // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Агрономія. – 2014. – № 18. – С. 86-92.
15. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Тернопільській області у 2009 році. – Тернопіль : Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області, 2010. – С. 130.
16. Гаврилюк Б. Б. Проблемні питання вдосконалення еколого-агрохімічної паспортизації при моніторингу зе-мельних ресурсів / Б. Б.Гаврилюк Г. М, Гаврилюк, Ю. М. Кух [та ін.] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/ecology/2008/68-81-12. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 04.12. 2017.
17. Гудзь В. П. Землеробство [Текст] : підручник / В. П. Гудзь, І. Д Примак, Ю. В. Будьонний [та. ін.] ; за ред. В. П. Гудзя. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – C. 88-96.
18. Сільське господарство України за 2015 р. / відповід. за вип. О. М. Прокопенко – Київ : Державна служба статистики України, 2016. – С. 66-96.
19. Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2010 року [Текст] / відп. за вип. О. М. Прокопенко. – Київ : Державний комітет статистики України, 2010. – 53 с.
20. Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2015 року [Текст] / відп. за вип. О. М. Прокопенко. – Київ : Державний комітет статистики України, 2015. – 53 с.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Дєдов, О. В., Пасічняк, В. І., & Нагрибецький, М. І. (2018). Ґрунти в умовах кліматичних змін: адаптація, реадаптація, преадаптація?. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 100-105. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10335