Становлення концепції світових міст: суспільно-географічні аспекти

  • N. V. Husieva Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • G. O. Kucheriava Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • O. S. Suptelo Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: глобальне місто, світове місто, світовий центр, світовий фінансовий центр, космополіс, інформаційне місто, медійне місто, метрополіс, екуменополіс, глобальний міський регіон, столиця капіталу, міжнародне місто, місто, що глобалізується, мегамісто

Анотація

В статті проведено дослідження еволюції концепції світових міст, виявлено суспільно-географічні аспекти її формування і розвитку. Світові (глобальні) міста викликають значну зацікавленість та є об’єктом дослідження спеціалістів різних сфер. В сучасній науковій літературі зустрічається цілий ряд термінів, що описують феномен світових міст, зокрема «глобальне місто», «світовий центр», «світовий фінансовий центр», «космополіс», «інформаційне місто», «медійне місто», «метрополіс», «екуменополіс», «глобальний міський регіон», «столиця капіталу», «міжнародне місто», «місто, що глобалізується», «мегамісто», «інтерактивне місто» тощо. Дефініції поняття «світові міста» спираються на такі аспекти як економічний розвиток, політичний вплив, соціальна значимість. Можна виділити декілька підходів в ідентифікації феномена світового міста, заснованих на різних принципах, – геоекономічний, геополітичний, соціокультурний, історико-географічний, геодемографічний, інформаційно-комунікаційний, сервісний, інноваційний. Важливим виглядає суспільно-географічний підхід, який поєднує всіх вищеперераховані та забезпечує максимально комплексне дослідження феномену світових міст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

N. V. Husieva, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
к. геогр. н.
G. O. Kucheriava, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
к. геогр. н., доцент
O. S. Suptelo, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
аспірант

Посилання

1. Воронін, І. М. Формування глобальних міст як результат впливу процесів глобалізації й інформатизації на систему розселення [Електронний ресурс] / І. М. Воронін // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия : География. – 2009. – Т. 22 (61). ‒ № 2. – С. 167‒172. ‒ Режим доступу : \www/ URL: http://sn-geography. crimea.edu/arhiv/2009/uch_22_2g/020_voron.pdf
2. Глазычев, B. Л. Урбанистика / B. Л. Глазычев. – М. : Европа, 2008. – 220 с.
3. Глобальный город: теория и реальность / Под ред. Н. А. Слуки. – М. : ООО «Аванглион», 2007. – 243 с.
4. Долгова, А. Ю. «Международный финансовый центр» и «глобальный город»: взаимосвязь понятий / А. Ю. Долгова // Вестник МГИМО-Университета. – 2017. – № 1(52). – С. 162‒172.
5. Дронова, О. Л. Геоурбаністика : навч. посіб. / О. Л. Дронова. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київсь-кий університет», 2014. – 419 с.
6. Інститут геополітики професора Дергачова : мережевий проект [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://dergachev.ru/latest-geopolitics/19.html#.WmV9RrgpqZk
7. Лаппо, Г. М. Города на пути в будущее / Г. М. Лаппо. – М. : Мысль, 1987. – 257 с.
8. Маккуайр, С. Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство / С. Маккуайр. – М. : StrelkaPress, 2014. – 300 c.
9. Матвеева, О. Ю. Глобальные города – города, меняющие социально-культурное пространство / О. Ю. Матвеева // Вестник науки Сибири. ‒ 2015. ‒ № 1(16). – С. 93‒97.
10. Микроурбанизм. Город в деталях. – М. : Новое литературное обозрение, 2014. – 352 с.
11. Подлепіна, П. О. Глобальні міста в міжнародному туризмі / П. О. Подлепіна, В. М. Сабадир // Вісник Хар-ківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Краї-нознавство. Туризм». – 2017. – Вип. 6. – С. 198‒205.
12. Понятие мировых городов. Критерии мирового города [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.geograf-stud.ru/shpargalki-na-ekzamen-po-geografii/41-otvety-na-voprosy-po-geourbanistike/840-ponjatie-mirovyh-gorodov-kriterii-mirovogo-goroda.html
13. Руденко, Л. Г. Класифікація міжнародних функцій міст та їх прояв в Україні / Л. Г. Руденко, І. Г. Савчук // Український географічний журнал. – 2014. – № 438. – С. 38–45.
14. Слука, Н. А. География городов / Н. А. Слука // Эксперт. – 2008. – № 15 (604). – С. 68–74.
15. Слука, Н. А. Эволюция концепции «мировых городов» / Н. А. Слука // Региональные исследования. – 2005. – № 1. – С. 11–29.
16. Суптело, О. С. Суспільно-географічні передумови виникнення глобальних міст / О. С. Суптело // Другі Сум-ські наукові географічні читання : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. (м. Суми, 10–12 листопада 2017 р.). – Суми, 2017. – С. 42–45.
17. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : монографія / За ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. – К. : Видавництво «Фенікс», 2017. – 438 с.
18. Чернова, Г. В. Глобальні міста та сучасні тенденції їх розвитку [Електроний ресурс] / Г. В. Чернова, Ю. В. Касянчук. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/17_PMN_2014/Geographia/9_172066.doc.htm
19. Beaverstock, J. V. A Roster of World Cities / J. V. Beaverstock, P. G. Taylor, R. G. Smith // Cities. – 1999. – № 16. –Vol. 6. –P. 445‒458.
20. Berube, A. Global Cities, Present and Future: 2014 Global Cities Index and Emerging Cities Outlook [Електрон-ний ресурс] / A. Berube, D. Frison // ATKearney, 2014. – Режим доступу : http://www.atkearney.com/research-studies/global-cities-index/fullreport
21. Cassis, Y. Capitals of Capital: The Rise and Fall of International Financial Centres 1780‒2009 / Y. Cassis . – Cambridge University Press, 2010. – 393 p.
22. Castells, М. The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban Regional Process / М. Castells. – Oxford, UK, Cambridge, MA: Blackwell, 1989.
23. Clark, D. Urban World. Global City / D. Clark. – New York, 2003. – 156 р.
24. Ecumenopolis: Tomorrow's City / C. Doxiadis // Britannica Book of the year. – 1968.
25. Friedmann, J. The World City Hypothesis / J. Friedmann // Development and Change. – 1986. – № 4. – P. 12–50.
26. Globalization and World Cities [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lboro.ac.uk/ gawc/couro1.html
27. Geddes, P. Cities in evolution an introduction to the town planning movement and to the study of civics / P. Geddes. – London : Williams & Norgate, 1915. – 409 p.
28. Hall, P. World Cities / P. Hall. – New York: McGraw-Hill, 1966. – 256 p.
29. Jao, Y. Hong Kong as an International Financial Centre, Evolution, Prospects and Policies / Y. Jao. – Hong Kong City: University of Hong Kong Press, 1997. – 170 p.
30. Reed, H. Financial centre hegemony, interest rates and the global political economy / H. Reed // International Banking and Financial Centres. – London, 1989. – P. 247–268.
31. Sassen, S. The Global City: Introducing a Concept / S. Sassen // The Brown Journal of World Affairs. – Win-ter/Spring. – 2005. – Vol. XI. – Issue 2. – P. 27–43.
32. Thrift, N. The Geography of International Economic Disorder / N. Thrift // A World in Crisis? Geographical Perspectives. – Oxford, 1989. – P. 16–78.
33. Tschoegl, A. E. International Banking Centers, Geography, and Foreign Banks / A. E. Tschoegl // Financial Mar-kets, Institutions and Instruments. – 2000. – № 9. –Iss. 1. – P. 1‒32.
34. The World’s Cities in 2016: Data Booklet [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org /en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
35. Taylor, P. World City Network: A Global Urban Analysis / P. Taylor. – Routledge, 2004.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Husieva, N., Kucheriava, G., & Suptelo, O. (2018). Становлення концепції світових міст: суспільно-географічні аспекти. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 91-100. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10334