Особливості управління природокористуванням у прибережній смузі Азовського моря

  • В. П. Воровка Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: прибережна смуга моря, прибійна смуга, парадинамічна ландшафтна система, оптимізація природокористування, управління природокористуванням, контрастні середовища, взаємодія

Анотація

У статті зроблений огляд існуючої системи природокористування в українській частини Приазов’я та реалізованих проектів в рамках її оптимізації, окреслені напрями оптимізації природокористування у прибережній смузі Азовського моря. Проаналізований вплив природних та антропогенних чинників, який необхідно враховувати при оптимізації системи управління прибережною смугою Азовського моря. Природні чинники (річковий стік, гравітаційні процеси, особливості циркуляції атмосфери та вітрового режиму, мікрокліматичні особливості, чергування ділянок з абразійними та акумулятивними типами берегів, швидкість берегової абразії, гідрологічні та гідрохімічні особливості прибережних вод моря та ін.) разом з антропогенними (рекреація, рибальство, судноплавство, вітрова електроенергетика, забруднення атмосфери, води і ґрунту промисловими і побутовими відходами та викидами) формують складну систему взаємодій, ігнорування яких не дасть бажаного результату в управлінні.

Систему управлінських заходів запропоновано формувати в ландшафтних межах Приазовської парадинамічної ландшафтної системи (ПДЛС), яка об’єднує взаємодіючі на основі контрастності акваторіальну (смуга моря до ізобати 10 м) і територіальну (смуга суші, обмежена лінією водозбору) складові з центром їх взаємодії у прибійній смузі. Сформульований перелік заходів, спрямованих на оптимізацію природокористування і підтримання належного стану середовища в межах Приазовської ПДЛС.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. П. Воровка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
к. геогр. н., доцент

Посилання

1. Бронфман, М. А. Азовское море: Основы реконструкции / М. А. Бронфман, Е. П. Хлебников; под ред. А. И. Симонова. – Л. : Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с. – илл. – Библиогр. : с. 253-269.
2. Воровка, В. Приазовська парадинамічна ландшафтна система як форма організації ландшафтного просто-ру / В. Воровка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. - № 1 (64). – С. 30-36.
3. Гаргопа, Ю. М. Крупномасштабные изменения гидрометеорологических условий формирования биопродук-тивности Азовского моря: дисс. … д-ра геогр. наук: 25.00.28 - океанология / Гаргопа Юрий Михайлович; Му-рманский морской биологический институт Кольского НЦ РАН. – Мурманск, 2003. – 467 с. – илл. – Библи-огр.: с. 377-407.
4. Дергачёв, В. А. Экономико-географические проблемы освоения береговой зоны моря. Автореф. дис. … докт. геогр.н.: 11.00.11 / В. А. Дергачёв; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – М., 1987. – 36 с.
5. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовсько-го і Чорного морів // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – №28. – С. 135
6. Звіт про науково-дослідну роботу “Схема планування території узбережжя Чорного та Азовського морів для застосування у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаєвській областях та АР Крим / Український державний НДІ проектування міст “Діпромісто”. – К., 2006. – 36 c.
7. Зенкович, В. П. Основы учения о развитии морских берегов / В. П. Зенкович. АН СССР. Океанографическая комиссия. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 710 [18] с. – Библиогр. : с. 669-700.
8. Карамушка, В. І. Просторове планування розвитку прибережної смуги морів України / В. І. Карамушка ; УкрНЦЕМ. – Одеса : Типография “Принт Бистро”, 2009. – 55 с. – іл. – Бібліогр. : с. 51-55.
9. Комплексное управление прибрежной зоной: от теории к практике. Центр региональных исследований. – Одесса : Овидиополь, 2008. – 8 с. – Режим доступа : http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-science-seps-projects-2006.htm
10. Лымарев, В. И. Береговое природопользование: вопросы методологии, теории, практики. Монография /
В. И. Лымарев ; Российский государственный гидрометеорологический институт. – СПб. : РГГМУ, 2000. – 168 с. – илл. – Библиогр. : с. 160-164.
11. Мамыкина, В. А. Береговая зона Азовского моря / В. А. Мамыкина, Ю. П. Хрусталёв ; Ростовский государс-твенный університет. – Ростов-на-Дону : Изд-во РГУ, 1980. – 176 с. – илл. – Библиогр. : с. 169-173.
12. Матишов, Г. Г. Интегрированное управление природопользованием в шельфовых морях / Г. Г. Матишов,
В. В. Денисов, С. Л. Дженюк // Изв. РАН. Сер. геогр. – 2007. – № 3. – С. 27-40.
13. Мильков, Ф. Н. Физическая география: современное состояние, закономерности, проблемы / Ф. Н. Мильков; Воронежский государственный университет. – Воронеж : ВГУ, 1981. – 400 с. – илл. – Библиогр. : с. 351-389.
14. Интегрированное управление ресурсами и безопасностью в бассейне Азовского моря: Монография / Под ред. Б. В. Буркинского, В. Н. Степанова, С. В. Бердникова; Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований. – Одесса : ИПРЭЭ НАН Украины, 2010. – 672 с. илл. – Библиогр. : с. 656-659.
15. Хомич, Л. В. Принципи і методи функціонально-територіальної організації берегової зони Одеської області: автореф. дис. … канд. геогр. наук: 11.00.02 / Л. В. Хомич; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О., 2000. – 19 с.
16. Швебс, Г. И. Районирование природно-хозяйственных систем / Г. И. Швебс // Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья. – Л. : Наука – 1988. – С. 30-35.
17. Яцентюк, Ю. В. Структура та ієрархія антропогенних парагенетичних ландшафтних систем / Ю. В. Яце-нтюк // Антропогенне ландшафтознавство: перспективи розвитку: зб. наук. праць. – Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкарня». – 2013. – С.136-138. – Бібліогр. : 9 назв.
18. Cicin-Sain, B. Growth in capacity for integrated coastal management since UNCED: An international perspective / B. Cicin-Sain, R. W. Knecht and G. Fisk // Ocean and Coastal Management, 1995. – Vol. 29 (1-3). – P. 93-123.
19. Lindeboom. Changes in Coastal Zone Ecosystems / Lindeboom, J. Han // Climate Development and History of the North Atlantic Realm, 2002. – P. 447-455.
20. Hillen, R. The Dutch Delta. aspects of coastal zone management / R. Hillen, A. Smaal, E.J. Van Huijssteeden,
R. Misdorp // World Coast Conference – Delta’s. Coastal Zone Management Center Publication No 4, Noordwijk, The Netherlands, 1993. – P. 1-7.
21. Lawrence P. Hildebrand. Participation of Local Authorities and Communities in Integrated Coastal Zone Manage-ment / Lawrence P. Hildebrand. In: Coastal Zone Management Imperative for Maritime Developing Nations, 1997. – Volume 3. Coastal Systems and Continental Margins. Springer Science+Business Media Dordrecht. – P. 394:43-55.
22. Robert W. Knecht. Integrated Coastal Zone Management for Developing Maritime Countries / Robert W. Knecht. In: Coastal Zone Management Imperative for Maritime Developing Nations, 1997. – Volume 3. Coastal Systems and Continental Margins. Springer Science+Business Media Dordrecht. – P. 394:29-43
23. Syed M. Haq. Ecology and Economics: Implications for Integrated Coastal Zone Management / Syed M. Haq. In: Coastal Zone Management Imperative for Maritime Developing Nations, 1997. – Volume 3. Coastal Systems and Continental Margins. Springer Science+Business Media Dordrecht. – P. 394:1-29.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Воровка, В. (2018). Особливості управління природокористуванням у прибережній смузі Азовського моря. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 77-84. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10332