Типізація регіональних урбанізаційних процесів в Україні

  • Д. В. Венгрин Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • К. Ю. Сегіда Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: урбанізація, урбанізаційні процеси, регіональні урбанізаційні процеси, реальна урбанізація, рівень урбанізації, система розселення, правило Ципфа-Медведкова, типізація, населення, Україна

Анотація

Поширення урбанізаційних процесів в світі та в Україні обумовлює актуальність відповідних досліджень. Просторова впорядкованість і організація урбанізаційних форм змінюються в часі, обумовлюють особливості регіональних умов життя, його рівня та якості. При загальній тенденції збільшення рівня урбанізації в Україні та його значення, існує суттєва диференціація в розрізі областей. Метою даної статті є виконання типізації регіональних урбанізаційних процесів в Україні на основі встановлених їх часових та структурних особливостей. Виконано групування областей України за динамікою рівня урбанізації та чисельності міського населення (виокремлено шість груп областей), за показником реальної урбанізації та його динамікою (виокремлено сім груп областей), за показниками реальної урбанізації та рівня урбанізації (виокремлено шість груп областей), за особливостями міського розселення та його відповідності правилу «ранг – розмір» (виокремлено три групи і п’ять підгруп). Визначено структурні (особливості обласних систем розселення за правилом Ципфа-Медведкова, рівень реальної урбанізації) та часові особливості (динаміка рівня урбанізації та реальної урбанізації, чисельності міського населення), що дало змогу виконати типізацію регіональних урбанізаційних процесів в Україні та виділити сім їх типів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Д. В. Венгрин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
студентка
К. Ю. Сегіда, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кандидат географічних наук, доцент

Посилання

1. Венгрин, Д. В. Применение правила "ранг-размер" для иследования расселения Украины и Белоруcсии / Д. В. Венгрин // Демографические риски XXI века : (к Международному дню народонаселения) (г.Минск,13 мая 2016 г.). – Минск : Белсэнс, 2016. – С. 28-30.
2. Венгрин, Д. В. Суспільно-географічні особливості урбанізації в регіонах України / Д. В. Венгрин // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» : Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 29. ‒ С. 19-22.
3. Венгрин, Д. В. Урбанізаційні процеси в Україні / Д. В. Венгрин // Регіон – 2017 : суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20-21 квітня 2017 р.). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С.162-165.
4. Дмитрук, О. Ю. Урбанiзацiя та екологічний туризм: теорiя i практика конструктивно-географiчного дослiдження: посібник / О. Ю. Дмитрук. – К. : ВПЦ «Київський», 2002. – 76 с.
5. Мазур, Т. Еволюція змісту термінів «метрополізація», «метрополія», «метрополізований ареал», «метрополізований простір» в контексті урбанізаційних процесів XX – початку XXI століть / Т. Мазур, Є. Король // Вісник Нац. Ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2010. – №675. – С. 28–33.
6. Мезенцев, К. Розвиток урбаністичних досліджень в Україні: внесок вітчизняних вчених / К. Мезенцев, Я. Олійник, М. Пістун / За ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої ; Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колективна монографія. – К. : Видавництво «Фенікс», 2017. – С. 7-44.
7. Мезенцев, К. Тестування моделі диференціальної урбанізації в країні / К. Мезенцев, О. Гаврилюк // Збірник наукових праць. – Київ, 2015. – Вип. 73. – С. 15-26.
8. Мезенцев, К. В. Регіональний розвиток в Україні: суспільно- просторова нерівність і поляризація: моногра-фія / К. В. Мезенцев, Г. П. Підгрушний, Н. І. Мезенцева. – К. : ДП «Прінт Сервіс», 2014. – 132 с.
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
10. Підгрушний, Г. П. Формування системи полюсів зростання в Україні як передумова її переходу до моделі по-ліцентричного просторового розвитку / Г. П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 48-54.
11. Сегіда, К. Ю. Групування областей України за правилом «ранг-розмір» / К. Ю. Сегіда, Д. В. Венгрин // Акту-альні проблеми країнознавчої науки: матеріали ІІІ Міжнар. наук. практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 15-16 грудня 2015 р.). – 2015. – С. 116-121.
12. Сегіда, К. Ю. Дослідження міського розселення за правилом "ранг- розмір" (на прикладі Кіровоградської, Закарпатської та Одеської областей) / К. Ю. Сегіда, Д. В. Венгрин // Регіон – 2016: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-15 квітня 2016 р.). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2016. – С. 93-96.
13. Сегіда, К. Ю. Особливості процесів урбанізації в Харківській області/ К. Ю. Сегіда, Д. В. Венгрин // Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Хар-ків, 19-20 вересня 2017 р.). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2017. – С. 143-145.
14. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колективна монографія / За ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. – К. : Видавництво «Фенікс», 2017. – 438 с.
15. Шабашова, Л. Ю. Зміни в ієрархічній структурі великих міст України / Л. Ю. Шабашова // Науковий часо-пис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність: сборник научных трудов; М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2014. – Вип. 20(32). – C. 106-111.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Венгрин, Д., & Сегіда, К. (2018). Типізація регіональних урбанізаційних процесів в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 71-77. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10331

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)