Мінерально-сировинна база агроруди на території Харківської області

  • М. Г. Рудий Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: Дніпровсько-Донецька западина, поклад, родовище, запаси, фосфорити, торф, сапропель, добрива

Анотація

У статті, на підставі вивчення великої кількості робіт, проведених на території Харківської області протягом останніх 90 років організаціями Держкомгеології України (м. Харків), Українським державним геологорозвідувальним інститутом (м. Сімферополь), Українською Академією аграрних наук (м. Київ), Національною металургійною академією (м. Дніпропетровськ) та Інститутом ґрунтознавства та агрохімії ім.. Соколовського (м. Харків), детально проаналізовано стан мінерально-сировинної бази агроруди (фосфоритів, торфу та сапропелю) на території Харківської області. Наведено дані попередніх досліджень стосовно запасів та вмісту вказаних порід, шляхів підвищення їх якості методом збагачення та раціонального використання у народному господарстві. Розглянуто геологічну будову перспективних родовищ та напрямки подальших робіт з метою забезпечення Харківської області агрорудою.

У статті детально описано всі генетичні типи фосфоритів (плитні, жовнові в мергелі та піску), які зустрінуті під час проведення дослідницьких робіт, вивчено їх якісний та кількісний склад та шляхи використання; приведено детальний аналіз родовищ торфу та сапропелю.

Результати виконаних досліджень переконливо свідчать про наявність і широке поширення на території Харківської області родовищ фосфоритів та сапропелю, подальшим вивченням яких можливо ліквідувати дефіцит в фосфорних, азотних та калійних добривах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М. Г. Рудий, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
к. г.-м. н., доцент

Посилання

1. Брагін, Д. Ю. Зернистые фосфориты Донбасса и их использование в сельском хозяйстве / Д. Ю. Брагін // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 44-47.
2. Василенко, І. Й. Сучасний стан сировинної бази сапропелю / І. Й. Василенко // Матеріали міжвідомчої нау-ково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 121-123.
3. Галецький, Л. С. Перспективи використання українських фосфоритів / Л. С. Галецький, Я. П. Цвей // Мате-ріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 50-52.
4. Гасик, М. И. Естественная радиоактивность украинских фосфоритов как сырья для выплавки феррофос-фора / М. И. Гасик, А. Ю. Пройдак, О. И. Поляков, Н. Г. Рудой, В. В. Билаш // Металургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск. - 2009. - С. 15-18.
5. Исследование минералогического состава и металургической характеристики продуктов обогащения фос-форита Малокамышевахского месторождения как сырья для выплавки феррофосфора / М. И. Гасик, А. Ю. Пройдак, А. В. Жаданос, и др. // Науково-практичний семінар «Надрокористування в Україні. Перспективиі-нвестування». – Днепропетровськ. – 2014. - С. 150-153.
6. Гасик, М. И. Рентгеноспектральный микроанализ минеральных образований в структуре фосфоритов – сырья для электротермического производства феррофосфора / М. И. Гасик, А. Ю. Пройдак // Металургиче-ская и горнорудная промышленность. – Днепропетровск. – 2007. - № 3 – С. 34-35.
7. Губіна, В. Г. Обеспеченность Украины собственными фосфорними рудами / В. Г. Губіна, І. А. Гамалинський // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 82.
8. Гулій, В.М. Нові технології продукування фосфатних добрив з бідних руд / В. М. Гулій, В. В. Дігонський // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». - Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 133-135.
9. Дегодюк, Е. Г. Фосфорити України – проблеми і перспективи використання / Е. Г. Дегодюк, Н. Г. Буслаєва // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 158-160.
10. Калінін, В. І. Агрономічні руди України: сировинна база, перспективи її розвитку і використання / В. І. Калі-нін, Д. П. Хрущов // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 14-23.
11. Косенко, М. П. Сучасний стан сировинної бази торфу / М. П. Косенко // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 123.
12. Мінеральні ресурси України та світу на 01.01.2006 р. / Ю. І. Третьяков, В. У. Мартиненюк, А. Г. Суботін та ін. ; Державне науково-виробниче підприємство «Геоінформ України». - Київ, 2007. - 560 с.
13. Патика, В. П. Еколого-токсикологічна оцінка фосфоритів родовищ України, як сировини для виготовлення мінеральних добрив / В. П. Патика, Н. А. Макаренко // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конферен-ції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 149-151.
14. Петрографические исследования минерального состава фосфоритовой руды как сырья для виплавки фер-рофосфора / А. Ю. Пройдак, О. П. Поляков, М. И. Гасик, и др. ; Отв. ред. М. И. Гасик // Металургическая и горнорудая промышленность. – Днепропетровск. – 2009. – №4. – С. 32-35.
15. Пройдак, А. Ю. Экспериментальное исследование процесса выплавки феррофосфора с использованием фос-форита месторождения «Перемога» / А. Ю. Пройдак // Металургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск. - 2012. - №1.- С. 27-29.
16. Соболевська, М. Ф. Перспективи виявлення фосфоритів і нетрадиційних мінеральних добрив / М. Ф. Собо-левська // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : Укр-ДГРІ. - 2004. - С. 105-108.
17. Цвей, Я. П. Вплив жовноватих фосфоритів на продуктивність цукрових буряків і фосфатний режим темно-сірих опідзолених ґрунтів / Я. П. Цвей // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 151-152.
18. Черняков, О. М. Гідровидобуток (СГВ) зернистих фосфоритів: стан, проблеми, перспективи / О. М. Черня-ков // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 135-139.
19. Шехунова, С. Б. Калійна сіль і фосфатні руди: сировинна база і стан використання калійних та фосфатних добрив (світовий огляд) / С. Б. Шехунова, Н. А. Данишурка // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. – С. 85-88.
20. Янусик, М. М. Продуктивність цукрових буряків залежно від внесення зернистого фосфориту за показником гідролітичної кислотності в умовах правобережного лісостепу України / М. М. Янусик // Матеріали міжві-домчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 156-157.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Рудий, М. (2018). Мінерально-сировинна база агроруди на території Харківської області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 56-63. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10329