До питання визначення пористості слабозцементованих і сипких порід

  • С. Ф. Повєрєнний Український науково-дослідний інститут природних газів
  • А. Й. Лур’є Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • О. В. Піддубна Український науково-дослідний інститут природних газів
Ключові слова: дослідження керну, слабозцементовані породи, сипкі породи, дослідження сипких порід, методика визначення пористості, пористість сипких порід, модель сипкої породи

Анотація

У зв'язку з тим, що останнім часом збільшено обсяги буріння на неглибокі горизонти мезозою, у керні частіше відбирають породи-колектори, представлені слабозцементованими і рихлими пісками і пісковиками. Слабка консолідація порід вельми ускладнює їх дослідження по причині неможливості застосування стандартних, зазвичай вживаних методик. Внаслідок цього загострився інтерес до методичної частини визначення колекторських властивостей таких порід. У цій роботі розглянуто методи визначення пористості, що застосовуються в інженерній геології та метод визначення загальної пористості сипких порід з використанням формули Ремньова і попереднього ущільнення сипких зразків під тиском, аналогічним ефективному на глибині відбору зразка. Розроблено пристосування для попереднього ущільнення і спосіб його застосування. Розглянуто питання про методику визначення значення ефективного тиску при ущільненні. На зразках різних родовищ виконана перевірка методик, зроблені висновки про можливість їх застосування в межах комплексу оперативних досліджень, найбільш відповідна методика рекомендована до впровадження в лабораторну практику.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С. Ф. Повєрєнний, Український науково-дослідний інститут природних газів
інженер I кат.
А. Й. Лур’є, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
д. г.-м. н., професор
О. В. Піддубна, Український науково-дослідний інститут природних газів
інженер

Посилання

1. Васильев, А. М. Лабораторные исследования физических и водных свойств грунтов [Текст] / А. М. Васильев. – М.-Л. : Госгеолиздат, 1941. – 152 с.
2. Котяхов, Ф. И. Физика нефтяных и газовых коллекторов [Текст] / Ф. И. Котяхов. – М. : Недра, 1977. –
287 с.
3. Ремнев, Б. Ф. Расчеты по номограммам при исследовании кернов [Текст] / Б. Ф. Ремнев // Новости нефтяной техники. Нефтепромысловое дело. – 1953. – Вып. 3. – С. 29—32.
4. Аванесов, В. Т. Прибор для определения проницаемости и пористости сыпучих пород при различных горных давлениях и температурах (ПСП-АРТ2) [Текст] / В. Т. Аванесов, З. Ф. Рзабеков, В. Р. Товарян // Новости нефтяной и газовой техники. Нефтепромысловое дело. – 1962. – № 11. – С. 41—43.
5. Ломтадзе, В. Д. Методы лабораторных исследований физико-механических свойств горных пород [Текст] / В. Д. Ломтадзе // Л. : Недра. – 1972. – 312 с.
6. Владика, В.М. Методика досліджень і тестові експерименти з вивчення петрофізичних властивостей сла-боконсолідованих і сипучих порід [Текст] / В. М. Владика, М. Ю. Нестеренко, Р. С. Балацький // Нафтогазо-ва галузь України. – 2013. – № 2. – С. 3-5.
7. Владика, В. М. Моделювання процесу ущільнення слабозцементованих і сипучих піщано-алевритових порід [Текст] / В.М. Владика //Нафтогазова галузь України. – 2014. – № 1. – С. 8-11.
8. Владика, В. М. Удосконалення методологічних основ вивчення фільтраційних властивостей та газовіддачі порід-колекторів у різних геологічних умовах [Текст] : автореф. дис. канд. геол. наук / В.М. Владика. – Львів., 2015. – 23 с.
9. Бортницкая, В. М. Определение кондиционных значений параметров сыпучих песчано-глинистых коллекто-ров [Текст] / В. М. Бортницкая, Т. С. Изотова, Ю. С. Губанов // Геология нефти и газа. – 1978. – №4. – С. 48-54.
10. Ковалёва, Л. А. Физика нефтегазового пласта [Текст] : учеб.пособие / Л. А. Ковалёва. – Уфа : РИО БашГУ, 2008. – 110 с.
11. ГОСТ 26450.1-85. Породы горные. Метод определения коэффициента открытой пористости жидкостена-сыщением [Текст]. – М. : Изд-во стандартов, 1985. – 8 с.
12. Методичні вказівки. Обгрунтування кондиційних значень фільтраційно-ємнісних параметрів теригенних порід-колекторів для підрахунку загальних запасів вуглеводнів (за лабораторними дослідженнями керна) [Текст]. – Київ-Львів : ЛВ УкрДГРІ, 2005. – 58 с.
13. СОУ 09.1-30019775-218:2013 Дослідження керна нафтових і газових свердловин. Порядок проведення [Текст]. – Київ, ПАТ «Укргазвидобуання», 2013. – 28 с.
14. Чаповский, Е. Г. Лабораторные работы по грунтоведению и механике грунтов [Текст] / Е. Г. Чаповский. – Изд. 4-е. М. : Недра, 1975. – 304 с.
15. Фролов, А. Ф. Инженерная геология [Текст] : учеб. / А. Ф. Фролов, И. В. Коротких. – М. : Недра, 1990. –
412 с.
16. Таранов, В. Г. Учебно-методический комплекс дисциплины «Механика грунтов, основания и фундаменты» [Текст] / В. Г. Таранов, А. А. Набока, В. А. Александрович. Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х. : ХНАГХ, 2012. – 160 с.
17. Лагутин, А.А. Научная обработка геолого-геофизических материалов и результатов опробования парамет-рической скважины 800 Шебелинская с подготовкой заключительного отчёта [Текст] / А.А. Лагутин, О.Б. Горяйнова, С.Ф. Поверенный и др. // Отчёт о НИР. Заключительный договор 52.49/98-98. – Х. : УкрНИИгаз, 1998. – 245 с.
18. Ханин, А.А. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение [Текст] / А. А. Ханин. – М. : Недра, 1969. –
368 с.
19. Абеленцев, В. М. Інтерпретація результатів лабораторних досліджень ємнісних та пружних властивостей гірських порід відносно пластових умов [Текст] / В. М. Абеленцев , А. Й. Лур’е, С. Ф. Повєрєнний, Т. Я. Сусяк // Матеріали наук.- практ. конф., «Сучасні проблеми нафтогазової геології», ІГН НАН України. – Київ, 16-17 червня 2016. – С. 26-30.
20. Абеленцев, В. М. Нова методика інтерпретації результатів лабораторних досліджень гірських порід при моделюванні пластових умов [Текст] / В. М. Абеленцев , А. Й. Лур’е, С. Ф. Повєрєнний, Т. Я. Сусяк // Геологі-чний журнал. – 2017. – №3. – С.23-30.
21. Белоусов, В. В. Структурная геология [Текст] / В.В. Белоусов. – Изд.3-е. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1986. – 248 с.
22. Александров, Б. Л. Аномально-высокие пластовые давления в нефтегазоносных бассейнах [Текст] / Б. Л. Александров. – М.-Л. : Недра, 1987. – 216 с.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Повєрєнний, С., Лур’є, А., & Піддубна, О. (2018). До питання визначення пористості слабозцементованих і сипких порід. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 42-55. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10328