Палеонтологічна характеристика туронських відкладів західного схилу Українського щита

  • А. В. Матвєєв Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • І. В. Колосова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Я. С. Курепа ДП «Українська геологічна компанія», Рівненська комплексна геологічна партія
  • В. В. Синєгубка Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • А. Д. Шоміна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Турон, Волино-Подільська плита, вапняний нанопланктон, форамініфери, остракоди, двостулкові молюски

Анотація

Туронські відклади східної Волині мають велике площинне поширення, з ними пов'язана низка родовищ неметалевої сировини, втім стратиграфічна позиція їх ще недостатньо обґрунтована. У роботі представлені результати вивчення залишків вапняного нанопланктону, форамініфер, остракод та двостулкових молюсків з цієї території. У найбільш повному розрізі кар'єру цементного заводу у м. Здолбунів встановлено дві пачки за літологічними ознаками, на межі їх простежені сліди перерви. Виділені зони за нанопланктоном: UC6 нижнього турону, UC7 – верхньої частини нижнього турону, UC9 - верхньої частини середнього – верхнього турону, розмив, на межі нижньої та верхньої пачки відповідає зоні UC8 – нижній частині середнього турону; та форамініферами: Marginotruncana pseudolinneiana - нижнього турону, Marginotruncana coronata – середнього турону та Dicarinella canaliculata – середнього – верхнього турону. За форамініферами, остракодами та двостулковими молюсками встановлені особливості туронського палеобасейну. В ранньому туроні комплекс вапняного нанопланктону та форамініфер збіднений, остракоди представлені одним видом, пелециподи дуже рідкі, а ті що є тонкостінні та дрібні, що вказує на значну глибину басейну. На початку середнього турону спостерігається перерва в накопиченні карбонатного осаду, що супроводжувалась ерозією або карстом у підводних умовах. У середньому туроні починається накопичення осаду, але в значно мілководніших умовах. З часом басейн мілішає, що супроводжується збільшенням таксономічного різноманіття та кількості залишків бентосу. В пізньому туроні глибина басейну зменшується, при цьому зменшується видове різноманіття планктонних форамініфер та збільшується кількість видів остракод та двостулкових молюсків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

А. В. Матвєєв, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
к. геол. н., доцент
І. В. Колосова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
викладач
Я. С. Курепа, ДП «Українська геологічна компанія», Рівненська комплексна геологічна партія
геолог
В. В. Синєгубка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
студент
А. Д. Шоміна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
студент

Посилання

1. Акимец, В. С. Практическое руководство по микрофауне СССР [Текст] Т. 5. Фораминиферы мезозоя / В. С. Акимец, В. Н. Беньямовский, Л. Ф. Копаевич – Ленинград, 1991. – С. 161–209.
2. Андреев, Ю. Н. Меловые остракоды Средней Азии [Текст] : автореф. дис. докт. геол.-мин. наук : спец. 04.00.09 / Ю. Н. Андреев; [Геологический факультет МГУ им. Ломоносова] . – Москва, 1988. – 38 с.
3. Бушинский, Г. И. Литология меловых отложений Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / Г. И. Бушинский // Тр. ИГН АН СССР. — 1954. — №156. — С 160.
4. Геология шельфа СССР. Стратиграфия (шельф и побережья Черного моря) [Текст] / Т. В. Астахова, С. В. Горак, Е. Я. Краева и др. – Киев: Наукова думка, 1984. – C. 78-81.
5. Діденко, Ю. В. Остракоди верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля [Текст]: автореф. дис. канд. геол.-мін. наук : 04.00.09 / Ю. В. Діденко; [Ін-т геологічних наук НАН України] . – Київ, 2005. – 14 с.
6. Каптаренко-Черноусова, О. К. Фораминиферы мела Украины: палеонтологический справочник. [Текст]/
О. К. Каптаренко-Черноусова, Л. Ф. Плотникова, Е. С. Липник – Киев: Наукова думка, 1979. – С. 158-232.
7. Копаевич, Л. Ф. Планктонные фораминиферы позднего мела Восточно-Европейской платформы и ее южно-го обрамления: зональная биостратиграфия, смена на главных рубежах, палеоокеанологические рекон-струкции [Текст]: Автореф. дис. д-ра. геол. наук : 04.00.09 / Л. Ф. Копаевич; [Геологический факультет МГУ им. Ломоносова] . – Москва, 2011. – 59 с.
8. Коцюбинский, С. П. Зональное деление верхнего турона и коньяка Волыно-Подольской плиты [Текст] / С. П. Коцюбинский, В. А. Гында // Палеонтол. сб. – 1966. – Вып. 2, № 3. – C. 124-127.
9. Матвеев, А. В. Особенности методики изучения известкового нанопланктона [Текст] / А. В. Матвеев // Вісник ХНУ. — 2011. — №956. — С.43—46.
10. Николаева, И. А. Практическое руководство по микрофуне [Текст]. Т. 7. Остракоды мезозоя / И. А. Никола-ева, И. Ю. Неуструева, Ю. Н. Андреев и др. — СПб.: ВСЕГЕИ, 1999— 432 с.
11. Радкевич, Г. А. О меловых отложениях Волынской губернии [Текст] / Г. А. Радкевич // Зап. Киевск. об-ва естествоисп. – 1892. – Вып. 2, № 2. – 20 с.
12. Розумейко, С. В. До мікропалеонтологічної характеристики турон-коньякських відкладів околиць м. Креме-неця [Текст] / С. В. Розумейко // Доповіді АН УРСР. Сер. Б. – 1969. – № 3. – C. 216-218.
13. Розумейко, С. В. К биостратиграфической характеристике сеноман-туронских отложений Волыни [Текст] / С. В. Розумейко, А. М. Романив, В. И. Гаврилишин // Геология и геохимия горючих ископаемых – 1987. – Вып. 68. – C. 62-67.
14. Burnett, J. A. Upper Cretaceous [Текст] / J. A. Burnett // Calcareous nannofossil biostratigraphy. — 1998. —
P. 132—198
15. Eichwald, E. Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie, decriète et figurée. Période moyenne [Текст] /
E. Eichwald – Stuttgart, – 1867. – Vol. II. – 1304 p.
16. Mazurek, A. Transgresja kredy na bazalcie w Berestowcu I Janowej Dolinie na Wolyniu [Текст] /А. Mazurek // Sprawozd. Pol. Inst. Geol. – Warszawa, 1931. – T. 4, Z. 3. – P. 465–480.
17. Mazurek, A. Wyniki badań nad kredą wołyńką w r. 1927 [Текст] / А. Mazurek // Posiedz. Nauk. Panstw. Inst. Geol. – Warszawa, 1928. – № 19-20. – P. 13-14.
18. Pessagno, E. A. 1967.Upper Cretaceous planktonic foraminifera from the western Gulf Coastal Plain [Текст] /
E. A. Pessagno // Palaeontographica Americana. – 1967. – P. 245-445.
19. Weaver, Р. P. E. Cenomanian Ostracoda from Southern England their Taxonomy, Stratigraphy and Palaeoecology [Текст] дис. канд. геол.-мін. наук / Р. P. E. Weaver.— Greenwich, 1978. – 400 p.
20. Robaszynski, F. Foraminifers planktoniques du Cretace: commintaire de la zonation Europe-Mediterranee [Текст] / F. Robaszynski, М. Caron // Bull. Soc. Geol. France.– 1995.– Vol. 166, №6.– Р. 681-692.
21. Szczechura, J. Cytheracea (Ostracoda) from the Uppermost Cretaceous and Lowermost Tertiary of Poland [Текст]/ J . Szczechura // Acta Palaeontol. Pol. – 1965 –V. 10, № 4. –P. 451–564.
22. Slipper, I. J. Turonian (Late Cretaceous) ostracoda from Dover, south-east England [Текст] дис. канд. геол.-мін. наук / I. J. Slipper. – Greenwich, 1997. – 473 p.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Матвєєв, А., Колосова, І., Курепа, Я., Синєгубка, В., & Шоміна, А. (2018). Палеонтологічна характеристика туронських відкладів західного схилу Українського щита. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 26-37. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10326