Українсько-болгарські відносини у науковому доробку Віри Жук (1928–2008)

  • Ірина Петренко Кафедра педагогіки та суспільних наук, Полтавський університет економіки і торгівлі https://orcid.org/0000-0002-2994-3833
Ключові слова: історик Віра Жук, болгаристика, українсько-болгарські відносини, етногенез, джерела, регіоналістика

Анотація

У статті досліджується роль історика Віри Жук у висвітленні українсько-болгарських відносин. Показано, що історична болгаристика у творчому спадку вченої була різноманітною як тематично, так і хронологічно. Болгаристичні розвідки Віри Жук збігалися з науковими спостереженнями зарубіжних дослідників та сприяли поступу національної болгаристики. Наукова та практична цінність цих студій незаперечна, адже сприяє адекватному відтворенню минувшого.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Dymytrov, D. 1987. Prabъlharyte na severnoto y zapadnoto Chernomorye [The Proto-Bulgarians on the northern and western Black Sea coast]. Varna: B.y. 303 s. (In Bulgarian)
Dobrev, P. 2001. Nepоznatata drevna Bъlharyia [Unspeakable ancient Bulgaria]. Sofia: Yzd-vo “Yvan Vazov”. 158 s. (In Bulgarian)
Dobrev, P. 1999. Proyzkhodаt y prarodynata na bulgaryte v svetlynata na kompleksnyte danny [The origin and the forerunner of the Bulgarians in the light of complex dances]. Bulgarsky vekove: Spysanye za istoriya na bulgaryte. Sofiya, t. 1, s. 28-41. (In Bulgarian)
Zhuk, V. N. 2002. Davni bolhary [Old Bulgarians]. Slov’ianskyi zbirnyk. Poltava, vyp. 1, s. 81-84. (In Ukrainian)
Zhuk, V. N. 1981. Istoriki-slavisty SSSR. Biobibliograficheskiy slovar-spravochnik [Slavic historians of the USSR. Bio-bibliographic dictionary-reference]. Moscow: Nauka, s. 76-77. (In Russian)
Zhuk, V. N. 2003. Iz hlybyny vikiv. Storinky z istorii Poltavshchyny vid Skifii do Velykoho kniazivstva Lytovskoho (VII st. do n.e. – XVI st. n.e.) [From the depths of the ages. Pages on the history of Poltava from Scythia to the Grand Duchy of Lithuania (7th century BC – 14th century AD)]. Postmetodyka. Poltava, vyp. 2, s. 44-52. (In Ukrainian)
Zhuk, V. N. 1998. Iz syvoi davnyny. Narysy z istorii Ukrainy ta Poltavshchyny. VII st. do n.e. – XIV st. n. e. [From ancient times. Essays on the history of Ukraine and Poltava region. 7th century B.C. – 14th century N.is.]. Poltava: Poltava. 213 s. (In Ukrainian)
Zhuk, V. N. 2003.mIz syvoi davnyny. Narysy z istorii Ukrainy ta Poltavshchyny. VII st. do n.e. – XIV st. n.e. [From ancient times. Essays on the history of Ukraine and Poltava region. 7th century B.C. – 14th century N.is.]. Poltava–Kobeliaky: Kobeliaky. 410 s. (In Ukrainian)
Zhuk, V. N. 2005. Iz syvoi davnyny. Narysy z istorii Ukrainy ta Poltavshchyny. VII st. do n.e. – XIV st. n.e. [From ancient times. Essays on the history of Ukraine and Poltava region. 7th century B.C. – 14th century N.is.]. Poltava: ASMI. 384 s. (In Ukrainian)
Zhuk, V. N. 2006. Kurbat – volodar Velykoi Bulgarii [Kurbat – the ruler of Great Bulgaria]. Bolharskyi shchorichnyk. Kyiv: Kyivskyi slavistychnyi universytet, vyp. 6, s. 104-106. (In Ukrainian)
Zhuk, V. N., Kushnir, M. S., 1970. Na Shyptsi narodzhena: narysy pro druzhni zviazky Poltavshchyny i Bolharii [On Shipka was born: essays on friendly ties between Poltava and Bulgaria]. Kharkiv: Prapor. 110 s. (In Ukrainian)
Zhuk, V. N., Kushnir, M. S., 1975. Na Shyptsi narodzhena: narysy pro druzhni zviazky Poltavshchyny i Bolharii [On Shipka was born: essays on friendly ties between Poltava and Bulgaria]. Kharkiv: Prapor. 119 s. (In Ukrainian)
Zhuk, V. N., Nurutdinov F. H.-Kh., 2008. Novyi pohliad na istoriiu Poltavshchyny y Ukrainy (Za davnobolharskymy litopysamy) [New look at the history of Poltava region and Ukraine (According to ancient Bulgarian chronicles)]. Poltava: ASMI. 156 s. (In Ukrainian)
Zhuk, V. N. 1977. Obshchestvennost Ukrainy v rossiysko-bolgarskikh otnosheniyakh 60-70-kh godov ХІХ v. [The public of Ukraine in the Russian-Bulgarian relations of the 60-70-ies of the 19th century] (Candidate’s thesis). Kiїv. 26 s. (In Russian)
Zhuk, V. N., 2002. Sobor bolhar Ukrainy na Poltavshchyni [Congress of the Bulgarians of Ukraine in Poltavshchiny]. Postmetodyka. Poltava, vyp. 1, s. 57-58. (In Ukrainian)
Zoria komunizmu, 1974, 24 veresnia. (In Ukrainian)
Zoria Poltavshchyny, 1964, 6 zhovtnia. (In Ukrainian)
Zoria Poltavshchyny, 1967, 30 kvitnia. (In Ukrainian)
Zoria Poltavshchyny, 1967, 21 travnia. (In Ukrainian)
Zoria Poltavshchyny, 1970, 2 serpnia. (In Ukrainian)
Zoria Poltavshchyny, 1974, 7 veresnia. (In Ukrainian)
Zoria Poltavshchyny, 1974, 6 zhovtnia. (In Ukrainian)
Zoria Poltavshchyny, 1976, 23 kvitnia. (In Ukrainian)
Istoriia zakhidnykh ta pivdennykh slov’ian z davnikh chasiv do ХХ st. [History of Western and Southern Slavs from ancient times to the ХХ century.] Kurs lektsii. Kyiv: Lybid. 632 s. (In Ukrainian)
Istorychne kraieznavstvo v Ukrainskii RSR [Historical regional studies in the Ukrainian SSR]. Kyiv: Naukova dumka, 1989. 240 s. (In Ukrainian)
Komsomolets Poltavshchyny, 1971, 22 chervnia. (In Ukrainian)
Kostov, H. 1994. Khan Kubrat – budivnychii «Magna Bulgaria» y pradavnia istoriia Ukrainy [Khan Kubrat – the builder of “Magna Bulgaria‟ and the ancient history of Ukraine]. Khronika 2000. Ukrainskyi kulturolohichnyi almanakh. Kyiv: Dovira, vyp. 3−4, s. 13-45. (In Ukrainian)
Petrenko, I. M., 2017. Istoryk Vira Zhuk (1928−2008): zhyttia, viddane nautsi [Historian Vera Zhuk (1928-2008): life devoted to science]. Kyiv: MILENIUM. 516 s. (In Ukrainian)
Pryvatna sprava, 1996, 20 veresnia. (In Ukrainian)
Pustovit, T. P. 1998. Do yuvileiu arkhivista [To the archivist’s jubilee]. Arkhivnyi zbirnyk do 80-richchia Derzhavnoho arkhivu Poltavskoi oblasti. Poltava: ASMI, s. 315-333. (In Ukrainian)
Samoilenko, N. I., 2010. Zhuk V. N. yak istoryk-bolharyst [Zhuk V.N. as a Bulgarian historian]. Materialy ХІ Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Bolhary Pivnichnoho Prychornomor’ia», 15-16 zhovtnia 2010 roku, Melitopol. Melitopol–Velyko Tyrnovo, s. 158-168. (In Ukrainian)
Samoylenko, N. I. 2012. Prabolgary v issledovanii poltavskogo krayeveda [Prabolgary in the study of Poltava ethnographer]. Duslyk. s. 36-39. (In Russian)
Samoilenko, N. I., 2011. Storinky istorii prabolhar u tvorchomu dorobku V. N. Zhuk [Pages of the history of the pro-Bolgars in the creative work V. N. Zhuk]. Hurzhiivski istorychni chytannia. Cherkasy: Cherkaskyi natsionalnyi universytet imeni Bohdana Khmelnytskoho, vyp. 4, s. 19-20. (In Ukrainian)
Stanev, Kh. 1981. Bratskaia druzhba ny svъrzva. Ocherky za Poltavska oblast [Brotherhood friendship connects us. Landmarks in the Poltava region]. Sofia. 245 s. (In Bulgarian)
Chyrkova, M., 2002. Zhuk Vira Nykanorivna [Zhuk Vira Nykanorivna]. Ukrainski arkhivisty: Bibliohrafichnyi dovidnyk, Kyiv, vyp. 2, s. 84-86. (In Ukrainian)
Shliakh Illicha, 1972, 18 serpnia. (In Ukrainian)
Опубліковано
2020-03-02
Як цитувати
Петренко, І. (2020). Українсько-болгарські відносини у науковому доробку Віри Жук (1928–2008). Дриновський збірник, 12, 115-125. https://doi.org/10.7546/DS.2019.12.13