Інформація для авторів

ВИМОГИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ «ДРИНОВСЬКОГО ЗБІРНИКА» ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ (НАУКОВИХ СТАТЕЙ)

«Дриновський збірник» – науковий щорічник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Болгарської академії наук, присвячений історії Центральної  та Східної Європи від стародавніх часів і до сьогодення. До збірника приймаються статті, які відповідають профілю видання, ще не були опубліковані, а також археографічні матеріали, рецензії та оглядова інформація про наукові конференції (симпозіуми, семінари) або інші значущі події наукового життя, пов’язані із тематикою видання. Мовами публікацій є українська, болгарська, російська та англійська. Статті надсилають на електронну пошту видання: drinovsky@karazin.ua. З вже опублікованими томами збірника можна ознайомитися на сайтах видання: https://periodicals.karazin.ua/drinov; http://history.karazin.ua/ru/nauka/periodichni-vidannya/drinovski-zbirnik.html.  

Адреса видання: майдан Свободи 6, 61022, Харків, Україна, телефони: +38(057)707-50-27, +38(057)707-55-47 

Загальні вимоги до статті

Формат. До розгляду приймаються статті у текстовому редакторі, сумісний з MS Word 1995–2013. Електронний варіант має бути надісланий одним файлом. 

Шрифт і абзац. Шрифт Tіmes New Roman. Розмір кегля – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ першого рядка абзацу – 1 см. Формат – А 4. Поля – 2 см (нижнє), 2 см (верхнє), 2,5 см (ліве), 1,5 см (праве).

Об’єм. Текст публікації з літературою та додатками не має бути неменшим за 15 тис. друкованих знаків з пробілами і не перевищувати 40 тис. (1 умовн. авт. лист).

Обов’язкові елементи публікації:

Номер УДК

Номер DOI – надається видавництвом.

Заголовок статті. Жирний шрифт, окремий абзац з вирівнюванням по центру. Подається мовою, якою виконано статтю та англійською.

Відомості про автора (авторів) подаються мовою оригіналу та англійською, ім’я і прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада і назва інституції, до якої належить автор, її поштова адреса, е-мейл, ORCID.

Анотація. Складається з прізвища та ініціалів автора, назви статті відповідною мовою. У разі, якщо стаття виконана українською, болгарською або російською, анотація подається такою ж мовою як і стаття та англійською. Обсяг анотації – не менше 500 друкованих знаків з пробілами, включаючи ключові слова. Анотації англійською мовою не менше 1800 др. зн. Якщо стаття виконана англійською мовою, то анотація робиться лише англійською. При цьому обсяг англомовної анотації – не менше 500 др. зн. Анотація / Abstract складається з визначення проблеми публікації, основної частини, яка містить короткий зміст роботи,  а також кінцевих висновків праці. Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку. Їх загальна кількість – не менше трьох і не більше семи. Подаються після кожної анотації.

Зразок оформлення першої сторінки статті

 

УДК

DOI

Стефан Стамболов в оцінках історіографії країн Західної Європи та Північної Америки

 

Дмитро Миколенко

доктор історичних наук, доцент, кафедра нової та

новітньої історії, Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна, dmykolenko@karazin.ua, ORCID 0000-0002-3953-6510.

 

У статті розглядаються особливості висвітлення…

Ключові слова: історіографія, Болгарія, С. Стамболов, модернізація, постколоніальні студії.

 

Stefan Stambolov in the Historiographical Appraisal of Western European and North American Countries

 

Dmуtrо Mуkolenko

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Department of Modern and Recent History, V. N. Karazin Kharkiv National University, 4 Svobody Sq., 61022, Kharkiv, Ukraine, dmykolenko@karazin.ua, ORCID 0000-0002-3953-6510

 

The article deals with the features of the disclosure…

Key words: historiography, Bulgaria, S. Stambolov, modernization, postcolonial studies.

 

 

Список використаних джерел і літератури / references має бути оформлений згідно з вказаними далі вимогами. У тексті статті мають бути посилання на всі представлені у списку одиниці.

Список використаних джерел і літератури / references завершує статтю і публікується під заголовком ЛІТЕРАТУРА / REFERENCES. Він оформлюється в алфавітному порядку транслітерованої літератури без нумерації, кожна одиниця з нового абзацу. Після кожного транслітерованої одиниці обов’язково з нової строчки без абзацу подається оригінальна назва роботи. Список має містити лише цитовані у статті роботи. Посилання на літературу слід подавати у дужках, вказавши прізвище автора (головного редактора) або назву газети, абревіатуру назви архівної установи латиницею, рік видання (якщо є) і, через кому, відповідну сторінку або номер аркуша, наприклад, (Grishina 2008, 56), (Mir 1903) або (HDA SBU, 34). Якщо авторів кілька, то вказується лише прізвище першого,  а далі et al., наприклад, (Statelova et al. 1999, 23). Якщо у списку джерел і літератури представлено кілька робіт одного і того ж автора, опублікованих в один і той же рік, то у посиланнях, і списку після року видання вони позначаються латинськими літерами в алфавітному порядку. Наприклад, (Mykolenko 2008a), (Mykolenko 2008b)

Транслітеровані назви статей та монографій, назви збірників, журналів, а також архівних установ мають бути перекладені англійською. Переклади поміщаються у квадратних дужках. У кінці слід вказати мову оригіналу у дужках. У монографіях назва видавництва (якщо це назва установ) має бути перекладено англійською мовою, в усіх інших випадках – транслітеровано, місто видання – перекладено. Автоматизувати процес транслітерації з української мови можна, скориставшись програмним забезпеченням сайту http://translit.kh.ua/ Для транслітерації російського тексту http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html, болгарського – https://slovored.com/transliteration/. Після автоматичного транслітерування необхідно перевірити правильність отриманого результату і у разі необхідності внести відповідні виправлення.

 

Оформлення обов’язкових елементів списку літератури англійською мовою

Тези доповідей

Abstracts of Papers

Матеріали конференції

Proceedings of the Conference Title

Матеріали 3 Міжнар. конференції (з’їзду, семінару)

Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Сongress, Seminar)

Матеріали II Всеукраїнської конференції

Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference

Матеріали V Міжнар. Науково-практичної конференції

Proceedings of the 5th All-Ukrainian

Scientific and Practical Conference

Дис. ... канд. наук

Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук

Doctor’s thesis

Автореф. дис. ... канд. наук

Extended abstract of candidate’s thesis

Автореф. дис. ... д-ра наук

Extended abstract of Doctor’s thesis

 

Загальноприйняті скорочення слів англійською мовою

Вип.

issue

Cтаття = Ст.

article

У книзі: = У кн.:

in

Том = Т.

Vol.

Спец. випуск (розділ)

special issue (section)

Серія = Сер.

ser.

Частина = Ч.

part

Гл.

сh.

Та інші

еt al.

Без року публікації = б.р.

No date = n.d.

 

Зразки оформлення розділу

 

ЛІТЕРАТУРА / REFERENCES

Для монографій:

Grishina, R. P. 2008. Liki modernizatsii v Bolgarii (beg trustsoy po peresechennoy mestnosti) [Images of modernization in Bulgaria (jogging cross country)]. Moscow, Institute of Slavic Studies RAS, 256 s. (In Russian).

Гришина, Р. П. 2008. Лики модернизации в Болгарии (бег трусцой по пересеченной местности). Москва, Институт славяноведения РАН, 256 с.

Для статей у періодичних виданнях:

Mykolenko, D. V. 2017. Diyalnist S. Stambolova u polityci pamyati bolgarskyx partij (1895–1899 rr.) [S. Stambolov’s activity in the Bulgarian parties politic of memory (1895–1899)]. Inteligenciya i vlada: zbirny`k naukovyx pracz. Odessa: Ekologiya, seriya «Istoriya», Vyp. 36, s. 103–121. (In Ukrainian).

Миколенко, Д. В. 2017. Діяльність С. Стамболова у політиці пам’яті болгарських партій (1895–1899 рр.). Інтелігенція і влада: збірник наукових праць. Одеса, Екологія, cерія «Історія», вип. 36, c. 103–121.

Для статей у монографіях

Sazdov, D. 1999. Balgarskite burzhoaznite partii, krizata v monarhicheskata institutsia i vaztanovyavaneto na rusko-balgarskite otnoshenia (1887–1896) [The Bulgarian Bourgeois Parties, the Crisis in the Monarchical Institution and the Restoration of the Russian-Bulgarian Relations (1887-1896)]. Modernia istorik: Vaobrazhenie, informiranost, pokolenia [Modern Historian: Imagination, Awareness, Generations]. Sofia, D. Ubenova, s. 114–121. (In Bulgarian).

Саздов, Д. 1999. Българските буржоазните партии, кризата в монархическата институция и възтановяването на руско-българските отношения (1887–1896). Модерния историк: Въображение, информираност, поколения. София, Д. Убенова, c. 114–121.

Для газет:

Mir. 1903, 14 april. (In Bulgarian).

Мир. 1903. 14 април.

Для архівних джерел:

HDA SBU. Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy [Sectoral State Archive of Security Service of Ukraine], f. 3, op. 4, spr. 18, 162 ark. (In Ukrainian).

Галузевий державний архів Служби безпеки України, ф. 3, oп. 4, cпр. 18, 162 арк.

Для Iнтернет-ресурсів:

Gardev, B. Vazov i Stambolov: 155 godini ot rozhdenieto na Stambolov [Vazov and Stambolov: 155-th Stambolov's Anniversary  Birth]. URL: http://liternet.bg/publish4/bgyrdev/kritika/vazov_i_stambolov.htm. (Date of the application 18.01.2019). (In Bulgarian).

Гърдев, Б. Вазов и Стамболов: 155 години от рождението на Стамболов. URL: http://liternet.bg/publish4/bgyrdev/kritika/vazov_i_stambolov.htm. (Дата на прилагане 18.01.2019).

Наприкінці статті додається дата подання статті до редакції.

Запрошуємо відвідати нашу сторінку у facebook ; Google scholar