Образ циган у слов’янській ритуальній парадигмі (за матеріалами весільної та родильної обрядовості)

  • Світлана Леонідівна Маховська кандидат історичних наук, заступник директора – завідувач Музею-архіву народної культури Українського Полісся Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, м. Київ
Ключові слова: цигани, роми, «циганський код», весільна обрядовість, родильна обрядовість, слов’янська народна культура

Анотація

Статтю присвячено висвітленню особливостей реалізації «циганського коду» в слов’янській народній культурі. Аналіз матеріалів з весільної та родильної обрядовості слов’янських народів дозволяє констатувати, що «циганський код» досить міцно укорінився на рівні стереотипних уявлень як у свідомості людей, так і в традиційній культурі слов’ян. Це, очевидно, можна пояснити винятковим способом життя цієї етнічної групи, яка завжди в усіх країнах зберігала звичай ендогамії і не асимілювалася з корінним населенням, а отже залишається й досі загадкою для нециганського оточення

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Попов В. Переферинаното етническо самосъзнание при циганите в България // Аспекти на етнокултурната ситуация в България. Ч.2. София, 1994. С. 118–128.

Поссель Ю. «Этническое бессознательное» // Социальное бессознательное. СПб: Питер, 2005. С. 209–225.

Иванова Т. В. Изучение этнических стереотипов с помощью проективних рисунков // Вопросы психологии. 1998. № 2. С. 71–82.

Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Аспект-Прес, 2003. 368 с.

Московичи С. Социальное представление: исторический взгляд // Психологический журнал. 1995. № 1 (Т. 16). С. 3–18.

Сикевич З. В. Русские: «образ» народа. СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1996. 226 с.

Гнатенко П. И., Павленко В. И. Этническая установка и этнические стереотипы. Днепропетровск: ДГУ, 1995. 300 с.

Налчаджян А. А. Этнопсихология. СПб: Питер, 2004. 380 с.

Платонов Ю. П. Этническая психология. СПб: Речь, 2001. 338 с.

Белова О. В. Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян : автореф. дис. … д-ра філол. наук: 10.02.03 – Славянские языки. М., 2006. 48 с.

Баранніков О. П. Українські цигани // Національні меншини Радянської України. К., 1931. Кн. 2. 60 с.

Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Черкаси: «Вертикаль», 2007. 638 с.

Яковенко Н. М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ–ХVІІ ст. К.: Критика, 2002. 415 с.

Зіневич Н. Циганський етнос в Україні (історіографія та джерела): автореф. дис. … канд. істор. наук: 07.00.06 – Історіографія джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. К., 2005. 18 с.

Наулко В. Роми в Україні (до міжнародного дня ромів) // Університет. 2008. № 2. С. 5–10.

Курочкін О. Карнавальні «цигани»: етнічний стереотип і обрядова маска // Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. Т. 15. К., 2008. С. 255–269.

Боряк О. Україна: етнокультурна мозаїка. К.: Либідь, 2006. С. 197–199.

Тхоржевська Т. До питання про опозицію «свій» – «чужий»: «циган», «мадяр», «єврей», «молдаван» в уявленнях українців степового Побужжя // Традиційна культура діаспори. Збірка наукових праць. Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса: вид-во КП ОМД, 2012. С. 421–429.

Сторожко Т. Цигани Охтирщини: локальна специфіка родинної звичаєвості // Локальна та регіональна специфіка традиційної культури. Збірка наукових праць / Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса: Вид-во КП ОМД, 2013. С. 485–495.

Мруз Л., Томіцкі Р. Як цигани світ здобували… Декілька зауважень, декілька запитань, декілька рефлексій / Перекл. з польської Романа Чмелика // Народознавчі зошити. 2012. № 5. С. 874.

Указ Президента України № 201/2013 «Про стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року» // Президент України. Офіційне інтернет-представництво. URL: http://www.president.gov.ua/documents/15628.html (дата звернення: 25.04.14).

Мруз Л., Томіцкі Р. Як цигани світ здобували… Декілька зауважень, декілька запитань, декілька рефлексій. С. 874.

Горбачук В. Т. Політичні еківоки // Еженедельник 2000. URL: http://2000.net.ua/2000/svoboda-slova/narodnaja-tribuna/30917 (дата звернення: 25.04.14).

Боряк О. О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним. К.: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. С. 252.

Зіневич Н. Родильна обрядовість циган України // Буковинський історико-етнографічний вісник. Чернівці: Золоті литаври, 2001. Вип. 3. С. 30–32.

Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. М.: Индрик, 2012. С. 633. («Традиционная духовная культура славян. Современные исследования»).

Записала С. Маховська 24 липня 2013 р. в с. Вереміївка Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. (Україна) від Чехун (дівоче – Колода) Надії Яківни, 1915 р. н.

Записала Н. Гаврилюк у 1987 р. у с. Домантове Золотоніського р-ну Полтавської обл. (Україна) від Усько Тетяни Іванівни, 1908 р. н.

Записала Н. Гаврилюк у 1989 р. у с. Йосипівка Козятинського р-ну Вінницької обл. (Україна).

Станкевіч А. Назвы вясельных чыноў у берарускіх і ўкраінскіх гаворках: рэгіянальныя і лакальныя адметнасці // Локальна та регіональна специфіка традиційної культури. Збірка наукових праць / Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса: вид-во КП ОМД, 2013. С. 476.

Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре … С. 276.

Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (далі – АНФРФ ІМФЕ). Ф. 14-5. Од. зб. 692; Маховська С. Л. Весільні обряди – опитування респондентів, с. Сніжків, Валківський р-н, Харківська обл. (Україна). 2011 р. Комп’ютерний набір. Арк. 3–4.

Курочкін О. Весільне рядження – «Циганщина» // Берегиня. 2009. № 1. С. 6.

АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14-5. Од. зб. 705; Маховська С. Л. Весільні обряди – опитування респондентів, с. Калмиківка, Міловський р-н, Луганська обл. (Україна). 2010 р. Комп’ютерний набір. Арк. 1.

Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре… С. 452.

Там само. С. 205.

Там само. С. 313

О значении некоторых русских свадебных обрядов Е. Кагарова // Известия Академии наук. [Б. м.], 1917. С. 651–652.

Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре… С. 513

Там само. С. 743.
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Маховська, С. (2019). Образ циган у слов’янській ритуальній парадигмі (за матеріалами весільної та родильної обрядовості). Дриновський збірник, 10, 357-361. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.33