Образ Болгарії (1944–1989) в українській навчальній літературі 1966–2010 рр.

  • Наталя Самойленко незалежний дослідник
Ключові слова: історіографія, теорія історичного знання, підручники, історія Болгарії, «реальний соціалізм»

Анотація

На підґрунті аналізу навчальних посібників та підручників з історії південних та західних слов’ян та з історії країн Центрально-Східної Європи автор порівнює  образ Болгарії  у радянську та пострадянську добу. Зроблено висновок про наступність наукової традиції. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Sydelʹnykov S. Y., Sukharev V. V., Chernyavskyy H. Y. Prepodavanye ystoryy yuzhnykh y zapadnykh slavyan v vysshey shkole //Sovet·skoe slavyanovedenye. 1969. №2. S. 52–58.
Mitryayev A. I., Puhach YE. P., Strashnyuk S. YU., Chernyavsʹkyy H. Y. Yakym maye buty pidruchnyk «Istoriya zakhidnykh ta pivdennykh slovʺyan» dlya studentiv istorychnykh fakulʹtetiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv Ukrayiny // Vidrodzhennya mov i kulʹtur zakhidnykh ta pivdennykh slovʺyan v Ukrayini. K.: Vezha, 1995. S.109–115; Vidnyansʹkyy S. V. Stan, problemy ta perspektyvy doslidzhenʹ zi vsesvitnʹoyi istoriyi v Ukrayini // Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal (dali – UIZH). 2010. № 5. S. 170–171.
Vidnyansʹkyy S. V. Stan, problemy ta perspektyvy doslidzhenʹ zi vsesvitnʹoyi istoriyi v Ukrayini. S. 179; Zashkilʹnyak L. Vyklyky KHKHI stolittya y suchasna ukrayinsʹka istoriohrafiya. URL: http:// irbis-nbuv.gov.ua /pdf (data zvernennya 23.04.17); Kolesnyk I. Ukrayinsʹka istoriohrafiya: kontseptualʹna istoriya. K., 2013. S. 106; Kudryachenko A. I. Doslidzhennya z problematyky vsesvitnʹoyi istoriyi u suchasniy Ukrayini // UIZH. 2011. №1. S. 182; Smoliy V. A, Udod O. A., Yasʹ O. V. Instytut NAN Ukrayiny: vikhy instytutsionalʹnoyi ta intelektualʹnoyi istoriyi // UIZH. 2016. №5. S. 34; Taran L. V. Providni tendentsiyi svitovoyi istoriohrafiyi KHKH st. ta problema kryzy suchasnoyi ukrayinsʹkoyi istorychnoyi nauky // UIZH. 1999. № 1. S. 91; Kudryachenko A. I. Aktualʹnistʹ doslidzhennya problematyky vsesvitnʹoyi istoriyi v Ukrayini // Problemy vsesvitnʹoyi istoriyi. 2016. № 1. S. 14.
Pachev S. Y. Ystorycheskaya bolharystyka v Ukrayne na rubezhe tysyacheletyy:faktory y tendentsyy // Trety mezhdunaroden konhres po bʺlharystyka. Krʺhla masa «Bʺlharystyka». Sofyya:Unyversytet·sko yzdatelstvo «Sv. Kylment Okhrydsky», 2014. S. 157, 160.
Beylys A. S. Ystoryya Narodnoy Respublyky Bolharyya. Lʹviv, 1977. 92 s.
Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan / Za red. V. A. Zhebokrytsʹkoho, I. S. Dzyubka, A. F. Kizchenka, I. M. Hranchaka. K., 1966. S. 3.
Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K., 1966. S. 3; Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan / Za red. I. M. Hranchaka, A. F. Kizchenka, V. P. Chorniya. K, 1987. S. 4–5.
Beylys A. S. Ystoryya Narodnoy Respublyky Bolharyya. S. 30; Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K., 1966. S. 346; Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K, 1987. S. 347.
Beylys A. S. Ystoryya Narodnoy Respublyky Bolharyya. S. 25; Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K., 1966. S. 338; Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K., 1987. S. 334.
Beylys A.S. Ystoryya Narodnoy Respublyky Bolharyya. S. 30.
Tam samo. S. 31.
Tam samo. S. 36.
Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K., 1966. S. 347, 353; Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K, 1987. S. 348; Beylys A. S. Ystoryya Narodnoy Respublyky Bolharyya. S. 43, 49, 55, 59, 66.
Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K, 1987. S. 359.
Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K, 1987. S. 352, 354, 357; Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K., 1966. S. 366– 367; Beylys A. S. Ystoryya Narodnoy Respublyky Bolharyya. S. 69.
Beylys A. S. Ystoryya Narodnoy Respublyky Bolharyya S. 55–56, 60; Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K, 1987. S. 355.
Beylys A. S. Ystoryya Narodnoy Respublyky Bolharyya. S. 46–47; Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K, 1987. S. 350–351.
Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K, 1987. S. 340.
Tam samo. S. 363–367.
Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K., 1966. S. 346 –353.
Beylys A.S. Ystoryya Narodnoy Respublyky Bolharyya. S. 38–53.
Istoriya pivdennykh i zakhidnykh slovʺyan. K, 1987. S. 347–352.
Khrystova N. Ydeolohychesky, ydeen, tsennosten svyat na bʺlharyte prez vtorata polovyna na KHKH vek // Yzsledvanyya po ystoryya na sotsyalyzma v Bʺlharyya. 1944–1989. V 2 t. T. 2. Sofyya, 2010. S. 158–177.
Mitryayev A. I., Puhach YE. P., Strashnyuk S. YU., Chernyavsʹkyy H. Y. Yakym maye buty pidruchnyk «Istoriya zakhidnykh ta pivdennykh slovʺyan»… S. 110, Vidnyansʹkyy S. V. Stan, problemy ta perspektyvy… S. 180; Aleksyeyev YU. M., Kravchenko N. M., Pavlenko YU. V. Teoretychni zasady kursu istoriyi slov'yansʹkykh narodiv v ukrayinsʹkiy vyshchiy shkoli // UIZH. 1993. № 10. S. 88 – 89; Sych O. I. Pro vykladannya istoriyi u vyshchiy shkoli // UIZH. 1998. № 5.S. 111–117.
Kolesnyk I. Ukrayinsʹka istoriohrafiya… . S. 197.
Yarovyy V. I. Istoriya pivdennykh ta zakhidnykh slovʺyan u KHKH st. Kurs lektsiy. K., 1996. 416 s.; Rudʹko S. O. Istoriya Tsentralʹno-Skhidnoyi Yevropy (kinetsʹ XVIII – pochatok KHKHI st.). Navchalʹno-metodychnyy posibnyk z kursu. Vyd. 2-e. Ostroh, 2010. 220 s.; Yarovyy V. I., Chepusov A. T., Antonyuk S. I. Istoriya novitnʹoho chasu krayin Tsentralʹnoyi ta Pivdenno-Skhidnoyi Yevropy. 1944–1994 / Za red. V. I. Yarovoho. Dnipropetrovsʹk, 1995. 166 s.; Yarovyy V. Novitnya istoriya krayin Tsentralʹno-Skhidnoyi Yevropy. 40-i – 90-ti roky KHKH st. Kurs lektsiy. K., 1997. 269 s.; Yarovyy V. I. Novitnya istoriya Tsentralʹno-Yevropeysʹkykh ta Balkansʹkykh krayin. KHKH st. Pidruchn. dlya vyshchykh navch. zakladiv. K., 2005. 816 s.; Istoriya Tsentralʹno-Skhidnoyi Yevropy. Posibnyk dlya studentiv istorychnykh i humanitarnykh fakulʹtetiv universytetiv / Za red. L. Zashkilʹnyaka. Lʹviv, 2001. 660 s.; Puhach YE. P. Vstanovlennya totalitarnykh rezhymiv u
Опубліковано
2019-07-20
Як цитувати
Самойленко, Н. (2019). Образ Болгарії (1944–1989) в українській навчальній літературі 1966–2010 рр. Дриновський збірник, 11, 384-390. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.44