ПРО ЖУРНАЛ

НАПРЯМ І ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Журнал «Когніція, комунікація, дискурс», напрям «Філологія» – міжнародний електронний збірник наукових статей, що розповсюджується в мережі Інтернет.

Засновник і видавець – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Журнал заснований у 2010 р.

Періодичність – 2 рази на рік.

Текст подається в авторській редакції.

Усі статті рецензовані.

Мова публікацій – англійська, німецька, російська та ін. Анотації англійською, українською, російською мовами.

Електронне видання включене до переліку фахових наукових видань у галузі «Філологія», рекомендованих для публікації основних наукових результатів дисертацій постановою Президії ВАК України від 22.04.2011, № 2-05/4 (Бюлетень ВАК 2011, №6) та рішенням МОН України від 07.10.2016 № 1222.

Видання зареєстровано у Міжнародному центрі ISSN – номер ISSN 2218-2926 (Online).

«Когніція, комунікація, дискурс» – електронний журнал відкритого доступу. Він є міжнародним як за складом редакційної колегії, так і за добором авторів.

Журнал фокусується на мові як інструменті конструювання значень, обміну інформацією та як формі соціальної практики. Основна увага приділяється високоякісним докторським і кандидатським розробкам у сфері когнітивної лінгвістики, лінгвістичної прагматики, в тому числі когнітивної прагматики, корпусної лінгвістики, аналізу дискурсу та міждисциплінарним підходам у суміжних галузях знань, таких як семантика, конверсаційний аналіз, етнометодологія, соціолінгвістика, психологія.

Мета журналу полягає в публікації інноваційного контенту, який сприяє розробці когнітивних і комунікативних лінгвістичних теорій та містить відомості з широкого кола мов і культур в аспектах синхронії та діахронії. Поряд з повноформатними статтями, журнал вітає рецензії та дискусії з актуальних проблем сучасної науки.

Місія журналу

«Когніція, комунікація, дискурс» є форумом для обміну результатами новітніх лінгвістичних досліджень взаємодії мови й пізнання, структури та стратегій дискурсу, комунікативних студій.

Журнал розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, що працюють у галузі «Філологія» та суміжних областях.

Присвоєння Digital Object Identifier (DOI)

Журнал має DOI: 10.26565/2218-2926-XX-X

Усі статті 2015-2018 років вже мають DOI.

Усі архівні статті, починаючи з першого номера, поступово отримають DOI.

ВИДАВНИЧА ЕТИКА І РЕЦЕНЗУВАННЯ

Журнал прагне відповідати високим стандартам видавничої етики, затвердженим Етичним кодексом ученого України та Комітетом з видавничої етики (COPE) на всіх етапах процесу публікації.

Порядок розгляду і рецензування статей

 1. Подаючи статтю для публікації, автор тим самим висловлює згоду на розміщення повного тексту в мережі Інтернет на офіційному сайті журналу та на сайті національної наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
 2. Автору повідомляють про отримання статті та прийняття її до розгляду.
 3. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли за погодженням з автором, або направляти статтю на доопрацювання автору.
 4. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.
 5. У разі відхилення представленої статті редакційна колегія дає автору мотивований висновок.
 6. Термін рецензування статті не перевищує 2 місяці.
 7. Стаття, що не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається. Текст негативної рецензії направляється автору електронною поштою.
 8. Після прийняття редколегією рішення про публікацію відповідальний секретар повідомляє про це автора статті та вказує строк її появи на сайті.

«Когніція, комунікація, дискурс» утілює політику подвійного сліпого рецензування. Усі аналітичні статті в цьому журналі проходять суворе подвійне сліпе експертне оцінювання, засноване на попередньому відборі редактора та анонімному оцінюванні експертом.

До рецензування залучаються члени редколегії журналу, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновкам та приймають рішення щодо прийняття статті без змін чи після усунення зауважень або щодо її відхилення.

Редактор вивчає матеріали рецензій, вносить коментарі, приймає рішення щодо публікації.

Термін проходження процесу рецензування складає один місяць. Після отримання авторами статей анонімних рецензій їм надається два тижні на усунення зауважень рецензентів та редакційної колегії.

Усі статті проходять перевірку на плагіат з використанням антиплагіатної інтернет-системи Strikeplagiarism.com (власність компанії Plagiat.pl). Система встановлює коефіцієнт подібності 1 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 5 слів) та коефіцієнт подібності 2 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 25 слів). Рекомендовані показники оригінальності статей становлять:

– за величиною коефіцієнта подібності № 1 – не більше 20%,

– за величиною коефіцієнта подібності № 2 – не більше 5%.

Остаточне рішення щодо наявності плагіату або доброчесності запозичень, знайдених у роботі антиплагіатною системою, приймає редакційна колегія журналу.

Матеріали публікуються після затвердження номеру до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Автори та рецензенти керуються документами:

Етичний кодекс ученого України

Доброчесна публікація для авторів

Доброчесна публікація для редакторів

Політика відкритого доступу

Журнал має політику відкритого доступу до повного опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під відкритим доступом згідно з Будапештською Декларацією відкритого доступу (2002 р.) мається на увазі безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до рецензованих матеріалів журналу, що реалізується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі. Журнал публікує статті згідно ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial License (СС BY 3.0), яка дозволяє копіювання, поширення, демонстрацію, модифікацію й розробку власних творів на основі наведених матеріалів за умови надання посилань на оригінальну роботу.

Кінцевий користувач отримує доступ до журналу безкоштовно.

Оплата за публікацію

Оплата за подання статті відсутня. Оплата за оформлення статті відсутня.

Індексація журналу

«Когніція, комунікація, дискурс» індексується:

 1. Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського.
 2. Directory of Open Access Journals (DOAJ).
 3. у міжнародній базі даних ERIHPLUS.
 4. у GoogleScholar.

Авторські права та ліцензія

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.