Вплив цукрового діабету 2 типу на діелектричні характеристики еритроцитів щурів

  • Т. А. Shatalova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • О. А. Gorobchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Т. N. Ovsyannikova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • А. I. Gladkih Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського АМН України
  • О. Т. Nikolov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • S. V. Gatash Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: діелектрична проникність, еритроцити, мембрани еритроцитів

Анотація

У роботі представлені результати дослідження впливу модельного цукрового діабету 2 типу та цукрознижуючих препаратів на діелектричні параметри суспензій еритроцитів щурів методом НВЧ-діелектрометрії на робочій частоті 9,2 ГГц. Виявлена тенденція до збільшення середніх значень дійсної та уявної складових комплексної діелектричної проникності суспензій еритроцитів щурів з експериментальним цукровим діабетом 2 типу, а також зміна цих показників на фоні застосування різних препаратів. Дисперсія значень дійсної частини комплексної діелектричної проникності суспензій еритроцитів групи щурів з експериментальним цукровим діабетом 2 типу достовірно більше, ніж дисперсія значень відповідного параметра контрольної групи щурів. Це може бути обумовлено різним характером зміни співвідношення вільна/зв'язана вода в еритроцитах у різних тварин, тобто різною відповіддю організму на патологію на рівні клітини. У всіх групах тварин з модельним цукровим діабетом, як із корекцією, так і без, ε' є більш варіабельним параметром, ніж ε'', що дозволяє зробити висновок про більшу чутливість ε' до патологічних змін, які відбуваються в клітинах. Метод НВЧ-діелектрометрії на робочій частоті 9,2 ГГц є перспективним методом інтегральної оцінки структурних змін властивостей води на межі розділу середовищ еритроцит-вода, і може бути рекомендований для відстеження динаміки зміни стану еритроцитів пацієнтів у процесі лікування.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Т. А. Shatalova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків 61022, Україна

О. А. Gorobchenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків 61022, Україна

Т. N. Ovsyannikova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків 61022, Україна

А. I. Gladkih, Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського АМН України

вул. Артема 10, Харків,   61002, Україна

О. Т. Nikolov, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків 61022, Україна

S. V. Gatash, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків 61022, Україна

Посилання

1. Кислородно-транспортная система крови и кислородный баланс тканей на ранних стадиях сахарного диабета / В. А. Галенок, В. Е. Диккер, Е. В. Гостинская, Л. М. Зобин // Терапевт. архив.–– 1981.–– Т. 53, № 11.–– С. 115–118.

2. Рязанова И. И. Функциональная структура эритроцита в норме и при патологии // Эксперимент. ме-дицина.–– 2001.–– № 6.–– С. 42–45.

3. Микаелян Н. П., Максина А. Г., Князев Ю. А. Состояние мембран эритроцитов при сахарном диабе-те // Лаборат. дело.–– 1991.–– № 9.–– С. 41–44.

4. Аксенов С. И. Связанная вода в дисперсных системах // Состояние воды в биологических систе-мах.–– 1980.–– № 57.–– С. 46–74.

5. Каргаполов А. В., Зубарева Г. М. Состояния воды в биологических системах // Сборник научных работ сотрудников Тверской медицинской академии «Использование ИК-спектроскопии в меди-цине, экологии и фармации».–– Тверь, 2003.–– С. 63–67.

6. Dielectric spectroscopy of normal and malignant human lung cells at ultra-high frequencies / S. Egot-Lemaire, J. Pijanka, J. Sule-Suso et al. // Phys. Med. Biol. – 2009.–– Vol. 54.–– P. 2341–2357.

7. Dielectric properties of normal & malignant human breast tissues at radiowave & microwave frequencies / S. S. Chaudhary, R. K. Mishra, A. Swarup, J. M. Thomas // Indian J. Biochem. Biophys.–– 1984.–– Vol. 21.–– P. 76–79.

8. Microwave dielectric properties of normal and homozygous beta-thalassemic erythrocytes / A. Bonincon-tro, C. Cametti, A. Di Biasio et al. // Phys. Med. Biol.–– 1983.–– Vol. 28.–– P. 853–860.

9. Ядерная магнитная релаксация водных растворов белков, плазмы, эритроцитов и крови / Т. П. Зефи-рова, А. Н. Глебов, Э. Н. Гурьев и др. // Бюл. эксперим. биологии и медицины.–– 1991.–– № 10.–– С. 17–19.

10. Байкеев Р. Ф., Хайруллина В. Р., Мазитова Ф. М. Измерение времени ЯМР-Н-релаксации сыворотки крови как метод лабораторной диагностики // Лаборат. дело.–– 1990.–– № 12.–– С. 17–19.

11. Николов О. Т., Жилякова Т. А. Измерение комплексной диэлектрической проницаемости жидких диэлектриков с большими потерями // ЖФХ.–– 1991.–– Т. 65, № 5.–– С. 1312–1316.

12. Shapiro S. S., Wilk M. B. An analysis of variance test for normality // Biometrika.–– 1965. ––Vol. 52, № 3.— Р. 591-611.

13. Большев Л. Н., Смирнов Н. В. Таблицы математической статистики.–– М.: Наука, 1983.–– 240 с.

14. Welch. B.L. Welch’s k-sample test // Biometrika.–– 1951.–– Vol. 38.–– P. 330–336.

15. Шеффе Г. Дисперсионный анализ.–– М.: Наука, 1980.–– 512 с.

16. Владимиров Ю. А., Арчаков А. И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах.–– М.: Наука, 1972.–– 252 с.

17. Владимиров Ю. А. Свободные радикалы в биологических системах // Соросовский образовательный журнал.–– 2000.–– № 12.–– С. 13–19.

18. Потапов А. А. Ориентационная поляризация: Поиск оптимальных моделей.–– Новосибирск: Наука, 2000.–– 336 с.

19. Электрическое сопротивление мочи и крови при диабетическом кетоацидозе у детей / Ю. А. Князев, А. В. Картелишев, Г. Н. Полунина, Л. Ф. Марченко // Вопр. охраны материнства и детства.–– 1972.–– Т. 17, № 11.–– С. 27–32.

20. Влияние кверцетина на диэлектрические характеристики компонент крови крыс с сахарным диабе-том / А. В. Адельянов, О. А. Горобченко, О. Т. Николов и др. // Физика живого.–– 2010.–– Т. 18, № 3.–– С. 50–54.

21. Ефимов А. С., Ткач С. Н. Сахароснижающие пероральные препараты и их применение.–– К., 1997.–– 108 с.

22. Изменения реологических свойств крови у больных метаболическим синдромом / A. C. Авшалумов, Б. В. Марковский, О. И. Полищук и др. // РМЖ.–– 2008.–– Т. 16, № 4.–– С. 200–205.

23. Антонов В.Ф. Липидные поры: стабильность и проницаемость мембран // Соросовский образова-тельный журнал.–– 1998.–– № 10.–– С. 10–17.

24. Янковский О. Ю. Токсичность кислорода и биологические системы (эволюционные, экологические и медико-биологические аспекты).–– СПб.: Игра, 2000.–– 294 с.

25. Метод электронного парамагнитного резонанса для контроля за состоянием углеводного обмена и эффективности инсулинотерапии детей, больных сахарным диабетом / Л. Л. Вахрушева, А. Г. Максина, Ю. А. Князев и др. // Рос. вестн. перинатологии и педиатрии.–– 1999.–– № 3.–– С. 49–51.

26. Липидный спектр мембран эритроцитов при сахарном диабете у детей / В. В. Новицкий, Е. Б. Кра-вец, М. В. Колосова и др. // Проблемы эндокринологии.–– 2006.–– Т. 52, № 4.–– С. 3–6.

27. Состояние цитоплазматических мембран при экспериментальном сахарном диабете / Н. П. Мика-элян, Ю. А. Князев, А. Е. Турина и др. // Сахарный диабет.–– 1999.–– № 3 (4).–– С. 48–51.

28. Чистая С. В. Распределение эритроцитов млекопитающих по индексу сферичности в норме и при диабете // Матеріали VI Міжнародної конференції молодих науковців «Біологія від молекули до біосфери» (Харків, 22–25 листопада 2011 р.).–– Харків, 2011.–– С. 29–31.

29. Воейков В. Л. Физико-химические и физиологические аспекты реакции оседания эритроцитов // Ус-пехи физиологических наук.–– 1998.–– Т. 29, № 4.–– С. 55–73.

30. Новые пищевые добавки функционального назначения –– «Флабимолл» –– на основе моллюсков и лекарственных растений / О. Е. Битютская, Т. Н. Овсянникова, А. Г. Губанова и др. // Труды ЮГ-НИРО.–– 2008.–– Т. 46.–– С. 186–191.

31. Сандуляк Л. И. Свойство эритроцитов депонировать и транспортировать инсулин // Успехи совре-менной биологии.–– 1987.–– Т. 103, № 2.–– С. 207–216.

32. Абраров А. А., Каримов Х. Я., Исраилов А. Р. Изменение качественного состава эритроцитов при экспериментальном диабете // Мед. журн. Узбекистана.–– 1998.–– № 6.–– С. 43–46.

33. Смирнова О. М. Место метформина в современном лечении и профилактике сахарного диабета 2 типа // Сахарный диабет.–– 2010.–– № 3.–– С. 83–90.
Цитовано
Як цитувати
ShatalovaТ. А., GorobchenkoО. А., OvsyannikovaТ. N., GladkihА. I., NikolovО. Т., & Gatash, S. V. (1). Вплив цукрового діабету 2 типу на діелектричні характеристики еритроцитів щурів. Біофізичний вісник, 1(26). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/2718
Розділ
Методи біофізичних досліджень