Вплив зберігання і γ-випромінювання на діелектричні властивості суспензій еритроцитів у присутності ультрадисперсних наноалмазів

  • A. В. Adeljanov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • О. A. Gorobchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • О. Т. Nikolov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • S. V. Gatash Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Ye. М. Mamotyuk Інститут медичної радіології імені С.П. Григор’єва
Ключові слова: еритроцити, УДА, γ-випромінювання, діелектрична проникність, електропровідність

Анотація

В роботі вивчали вплив зберігання протягом 16 годин при +4°C і γ-випромінювання на діелектричні властивості суспензій еритроцитів у присутності ультрадисперсних наноалмазів (УДА). Методами НВЧ-діелектрометрії і низькочастотної електропровідності досліджували діелектричні і електричні параметри суспензій еритроцитів, що містили УДА (ТОВ НПП SINTA, Харків) в концентрації 0,04 мас. % і 1,32 мас. %. У якості суспендуючих середовищ використовували плазму крові і фізіологічний розчин. Зразки опромінювали на γ-установці «Исследователь» радіоактивним ізотопом 60Со протягом 16 годин при потужності випромінювання 75,5 Р/хв. Поглинена доза становила 725 Гр. Досліджувані параметри γ-опромінених зразків порівнювали з параметрами свіжоприготовлених зразків та зразків, що зберігалися протягом 16 годин. При зберіганні суспензій еритроцитів протягом 16 годин змін у значеннях статичної діелектричної проникності εs і частоти діелектричної релаксації молекул води fd не спостерігається лише для зразка з фізіологічним розчином у якості суспендуючого середовища та УДА у концентрації 1,32 мас. %. При дії на суспензії γ-випромінювання змін у значеннях εs і fd у порівнянні зі зразками, що зберігались не відбувається для зразка з фізіологічним розчином і концентрацією УДА 0,04 мас. %. Фізіологічний розчин є кращим ніж плазма суспендуючим середовищем для еритроцитів, суспензії яких містять УДА. В залежності від концентрації УДА сприяють збереженню діелектричних і електричних властивостей суспензій еритроцитів як при зберіганні зразків протягом певного часу, так і при дії на них γ-випромінювання.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

A. В. Adeljanov, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків, 61077

О. A. Gorobchenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків, 61077

О. Т. Nikolov, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків, 61077

S. V. Gatash, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків, 61077

Ye. М. Mamotyuk, Інститут медичної радіології імені С.П. Григор’єва

вул. Пушкінська 82, Харків, 61024

Посилання

1. Чиганова Г.А. Исследование поверхностных свойств ультрадисперсных алмазов / Г.А. Чиганова // Коллоид. Журн. – 1994. – Т. 56, № 2. – С. 266-268. /Chiganova G.A. Issledovanie poverhnostnyh svojstv ul'tradispersnyh almazov / G.A. Chiganova // Kolloid. Zhurn. – 1994. – T. 56, № 2. – S. 266-268./

2. Чиганова Г.А. Структура и свойства ультрадисперсных алмазов детонационного синтеза / Г.А. Чиганова, С.А. Чиганов // Неорганические материалы – 1999. – Т. 35, № 5. – С. 581-586. /Chiganova G.A. Struktura i svojstva ul'tradispersnyh almazov detonacionnogo sinteza / G.A. Chiganova, S.A. Chiganov // Neorganicheskie materialy – 1999. – T. 35, № 5. – S. 581-586./

3. Бондарь В.С. Применение наноалмазов для разделения и очистки белков / В.С. Бондарь, И.О. Позднякова, А.П. Пузырь // Физика твёрдого тела – 2004. – Т. 46, №4. – С. 737. /Bondar' V.S. Primenenie nanoalmazov dlja razdelenija i ochistki belkov / V.S. Bondar', I.O. Pozdnjakova, A.P. Puzyr' // Fizika tvjordogo tela – 2004. – T. 46, №4. – S. 737./

4. Are diamond nanoparticles cytotoxic? / A.M. Schrand, H. Huang, C. Carlson, [et al.] // J. Phys. Chem. B. – 2007. – Vol. 111, № 1. – P. 2–7.

5. Дослідження радіопротекторних властивостей наноалмазів в експерименті / Є.М. Мамотюк, В.А. Гусакова, Н.Є. Узленкова, [та ін.] // Український радіологічний журнал. – 2009. – № 17. – С. 65-71. /Doslidzhennja radioprotektornyh vlastyvostej nanoalmaziv v eksperymenti / Je.M. Mamotjuk, V.A. Gusakova, N.Je. Uzlenkova, [ta in.] // Ukrai'ns'kyj radiologichnyj zhurnal. – 2009. – № 17. – S. 65-71./

6. До питання про механізм радіопротекторної дії наноалмазів / Є.М. Мамотюк, С.В. Руденко, В.А. Гусакова, [и др.] // Український радіологічний журнал. – 2009. – № 17., №4. – С. 486-490. /Do pytannja pro mehanizm radioprotektornoi' dii' nanoalmaziv / Je.M. Mamotjuk, S.V. Rudenko, V.A. Gusakova, [y dr.] // Ukrai'ns'kyj radiologichnyj zhurnal. – 2009. – № 17., №4. – S. 486-490./

7. Peculiarities of the antioxidant and radioprotective effects of hydrated C60 fullerene nanostructures in vitro and in vivo / G.V. Andrievsky, V.I. Bruskov, A.A. Tykhomyrov, S.V. Gudkov // Free Radic. Biol. Med. – 2009. – Vol. 47, Iss. 6. – P. 786–793.

8. Діелектричне дослідження стану води в суспензіях ультрадисперсних наноалмазів (До механізму радіопротекторної дії водних суспензій наноалмазів) / О.А. Горобченко, О.Т. Николов, Є.М. Мамотюк, [та ін.] // Український радіологічний журнал. – 2010. - №18. – С. 439-445. /Dielektrychne doslidzhennja stanu vody v suspenzijah ul'tradyspersnyh nanoalmaziv (Do mehanizmu radioprotektornoi' dii' vodnyh suspenzij nanoalmaziv) /O.A. Gorobchenko, O.T. Nykolov, Je.M. Mamotjuk, [ta in.] // Ukrai'ns'kyj radiologichnyj zhurnal. – 2010. - №18. – S. 439-445./

9. Пат. 663522 США. Method of sterilizing products: Пат. 663522 / Kent; Randall S. (США), Clearant, Inc. – № 985606, Опублік. 21.10.03. /Pat. 663522 SShA. Method of sterilizing products: Pat. 663522 / Kent; Randall S. (SShA), Clearant, Inc. – № 985606, Opublik. 21.10.03./

10. Николов О.Т. Измерение комплексной диэлектрической проницаемости жидких диэлектриков с большими потерями / О.Т. Николов, Т.А. Жилякова // Журнал физической химии. – 1991. – Т.65, №5. – C. 1417-1420. /Nikolov O.T. Izmerenie kompleksnoj dijelektricheskoj pronicaemosti zhidkih dijelektrikov s bol'shimi poterjami / O.T. Nikolov, T.A. Zhiljakova // Zhurnal fizicheskoj himii. – 1991. – T.65, №5. – C. 1417-1420./

11. Потапов А.А. Ориентационная поляризация: поиск оптимальных моделей / А.А. Потапов. – Новосибирск: Наука, 2000. – 336 с. /Potapov A.A. Orientacionnaja poljarizacija: poisk optimal'nyh modelej / A.A. Potapov. – Novosibirsk: Nauka, 2000. – 336 s./

12. Jenin Pierre C. Some observations on the dielectric properties of hemoglobin’s suspending medium inside human erythrocytes / C. Jenin Pierre, H.P. Schwan // Biophys. J. – 1980. – V. 3. – P. 285-294.

13. Sato T. Dielectric relaxation processes in ethanol/water mixtures / T. Sato // J. Phys. Chem. A – 2004. – V.108. – P. 5007-5015.

14. Sato T. Dielectric relaxation spectroscopy of 2-propanol–water mixtures / T. Sato, R. Buchner // J. Chem. Phys. – 2003. – V.118. – P. 4606-4613.

15. Buchner R. Dielectric relaxation in solutions / R. Buchner, J. Barthel // J. Annu. Rep. Prog. Chem., Sect. C. – 2001. – V.97. – P. 349-382.

16. Kaatze U. Hydrogen network fluctuations and dielectric spectrometry of liquids / U. Kaatze, R. Behrends, R. Pottel // J. Non-Cryst. Solids. – 2002. – V.305. – P. 19-28.

17. Haggis G.H. The dielectric properties of water in solutions / G.H. Haggis, J.B. Hasted, T.J. Buchanan / J.Chem. Phys. – 1952. – V.20. – P. 1452-1465.

18. Дебай П. Полярные молекулы / П. Дебай; [пер. с нем. Н.К. Шодро]. – Л.-М.:ГНТИ, 1931. – 479 с. /Debaj P. Poljarnye molekuly / P. Debaj; [per. s nem. N.K. Shodro]. – L.-M.:GNTI, 1931. – 479 s./

19. Kaatze U. Complex permittivity of water as a function of frequency and temperature / U. Kaatze // J. Chem. Eng. Data. – 1989. – V.34. – P. 371-374.

20. Study of damage to red blood cells exposed to different doses of gamma-ray irradiation / Deyi Xu, Mingxi Peng, Zhe Zhang, [et. al.] // Blood Transfus. – 2012. – V. 10. – P. 321-330.

21. Герасимова Г.К. К анализу ранних нарушений транспорта в облучённых эритроцитах / Г.К. Герасимова, З.Н. Нахильницкая // – ДАН СССР. – 1969. – Т. 184. – С. 709-713. /Gerasimova G.K. K analizu rannih narushenij transporta v obluchjonnyh jeritrocitah / G.K. Gerasimova, Z.N. Nahil'nickaja // – DAN SSSR. – 1969. – T. 184. – S. 709-713./
Цитовано
Як цитувати
AdeljanovA. В., GorobchenkoО. A., NikolovО. Т., Gatash, S. V., & MamotyukY. М. (1). Вплив зберігання і γ-випромінювання на діелектричні властивості суспензій еритроцитів у присутності ультрадисперсних наноалмазів. Біофізичний вісник, 1(28). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/2504
Розділ
Дія фізичних факторів на біологічні об'єкти