Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання є оригінальною роботою, раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).

  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word 2007 і вище, OpenOffice.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • До тексту статті включено розділи ПОДЯКА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ та Author’s ORCID ID.
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
  • До рукопису статті потрібно додавати авторський договір, експертний висновок та направлення від установи, де виконувалась робота, підписане керівником структурного підрозділу та керівником установи. Підпис керівника установи потрібно завірити печаткою організації.

Керівництво для авторів

В редакцію подається електронний варіант статті (MS Word 2007 і вище) українською, російською або англійською мовою через сайт журналу http://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk  Авторський договір, направлення установи і експертний висновок підписані звичайними підписами надсилаються до редакції поштою. Відскановані копії цих документів також подаються разом з рукописом через сайт журналу. Форма Авторського договору знаходиться на сайті журналу: Про нас, потім Про журнал, потім Авторські права та ліцензія, авторський договір.

При заповненні форми подання вказуються прізвища та ініціали всіх авторів на англійській мові незалежно від основної мови рукопису, а також адреси електронної пошти кожного з авторів.

Текст статті (рукопису) набирається на аркушах формату А4 через один інтервал. Використовується шрифт Times New Roman 12 pt, вирівнювання тексту по ширині. Поля справа і зліва по 2,5 см, зверху – 3,5 см, знизу – 2 см. Математичні та хімічні символи вводяться до тексту статті за допомогою редактора MathType або Microsoft Equation. Рисунки, придатні до репродукції, у форматі *.emf, *.wmf, *.jpg, *.jpeg, *.png вставляються до тексту в межах площі сторінки, вказаної вище. Рисунки розміщувати в межах таблиці з прозорими зовнішніми границями у першому рядку, підпис та коментарі до рисунку – у другому рядку таблиці. Графіки будуються у програмних пакетах, призначених для обробки і візуалізації наукових даних: Origin, Mathcad тощо. Використання офісного пакету MS Excel для побудови графіків не допускається. Цифри і підписи на осях та надписах повинні мати шрифт 9 pt. Підписи під рисунками друкуються шрифтом 10 pt. Формули, таблиці й рисунки нумеруються послідовно арабськими цифрами, наприклад, (1); Табл. 1; Рис. 1.

На першій сторінці зверху на першому рядку в лівому верхньому куті наводиться УДК (курсив, 11 pt). Після пропуску одного рядка, розміщується назва статті (великі літери, прямий напівжирний шрифт, 12 pt, вирівнювання по центру). Після пропуску одного рядка набираються ініціали, прізвища авторів (прямий напівжирний шрифт, 12 pt, вирівнювання по центру). На наступному рядку розміщуються повні назви й адреси установ, де виконувалась робота, адреса електронної пошти автора – контактної особи (курсив, 10 pt, вирівнювання по центру). Потім вміщується дата надходження статті до редакції: число – цифрами, місяць – прописом, рік – цифрами (шрифт прямий, 10 pt, вирівнювання по центру). На наступному рядку вміщується дата прийняття статті до друку (заповнюється редколегією).

Після пропуску одного рядка вміщуються три реферати (українською, англійською, російською мовами). Реферат мовою статті розміщується першим. Перед другим та третім рефератами з нових рядків пишуться назви статей (великими літерами, шрифт прямий, 10 pt, напівжирний, вирівнювання по центру), ініціали та прізвища авторів (шрифт прямий 10 pt, напівжирний, вирівнювання по центру), назви організацій та їх адреси (курсив 9 pt., вирівнювання по центру). Реферат повинен бути структурованим та містити наступні частини з заголовками: Актуальність, Мета роботи, Матеріали і методи, Результати, Висновки, які починаються з нового рядка. Слова “Реферат” і “Abstract” не пишуться. Заголовки структурних частин пишуться напівжирним шрифтом, після заголовка ставиться крапка. Текст реферату складає не менше 1800 та не більше 2000 фонетичних символів, тобто без проміжків між словами; прямий шрифт 10 pt. Реферати двома іншими мовами також повинні мати обсяг не менше 1800 на не більше 2000 фонетичних символів. На наступному рядку вміщуються 5-8 ключових слів, які розділяються між собою крапкою з комою (10 pt – перший реферат, 9 pt – другий та третій реферати). З початку рядка великими літерами, шрифт напівжирний, пишеться заголовок з двокрапкою “КЛЮЧОВІ СЛОВА:”. Тексти рефератів і ключові слова мають ширину на 1 см меншу, ніж основний текст (по 0,5 см з кожного боку). Реферати розділяються одним пустим рядком.

Основний текст статті наводиться після пропуску одного рядка шрифтом Times New Roman (Cyr), 12 pt. Абзаци починаються з червоного рядка (0,75 см). Рекомендується розбиття статті на такі розділи: вступ (назва розділу не пишеться), МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ (обов’язково для експериментальних робіт), РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ, ВИСНОВКИ. Для теоретичних робіт передбачається більш вільне розташування матеріалу, наприклад, замість розділу МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ рекомендуються розділи ПОСТАНОВКА ЗАДАЧI, МОДЕЛЬ та ін. Розділи не нумеруються, літери великі, напівжирні, вирівнювання по центру. При необхідності розділи поділяються на підрозділи. Назви підрозділів пишуться з великої літери і виділяються напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Розділи або підрозділи розділяються одним пустим рядком. Після назв розділів і підрозділів крапка не ставиться. У кінці тексту статті після пропуску одного рядка у розділі ПОДЯКА зазначається назва фонду, який фінансував роботу, і номер гранту. Потім розміщується розділ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ, у якому автори декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Якщо немає конфлікта інтересів, так і потрібно заявити: "Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів". Потім додається розділ Author’s ORCID ID, у якому зазначаються ORCID ID авторів подання.

Літературні посилання нумеруються в порядку цитування в тексті, номер посилання пишеться у квадратних дужках. Не допускаються посилання на неопубліковані роботи, підручники та навчальні посібники. Список літератури (шрифт 10 pt.) наводиться англійською мовою, виділяється як розділ REFERENCES і оформлюється згідно з міжнародним стилем оформлення списку наукових публікацій Vancouver.

Рукописи оформлені не у відповідності до наведених правил не розглядатимуться!

Приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з міжнародним стилем оформлення списку наукових публікацій Vancouver можна подивитись за адресою:

https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver

 

 

Для оформлення кириличних цитувань необхідно навести авторський англійський варіант назви статі (або іншої роботи) та імен авторів або у випадку їх відсутності транслітерувати імена та назви (використовуються Стандартна українська транслітерація, Паспортна КМУ 2010, для україномовних посилань, http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

та для російськомовних  http://ru.translit.net/?account=zagranpasport).

Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN (можна перевірити на сайті журналу або в науковій онлайн-базі (sciencedirect.com, elibrary.ru, «Наукова періодика України» та багатьох інших).

Приклади за стандартом АРА:

Статті

Author, A. (2012). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5), 125–135. (in Ukrainian)

Книга, частина книги

Ім'я автора і назва видавництва транслітеруються. Вихідні дані – місце видання (місто), том, частина, сторінки тощо даються у перекладі англійською мовою. Назва книги або транслітерується, або перекладається.

(1) Книга

Author, A. (2012). Nazva knigi. Kiev: Naukova dumka. (in Ukrainian)

(1) Частина книги

Author, A. (2012). Nazva roboty. In Nazva knigi (Vol. 10, pp. 33-35). Kiev: Aspekt. (in Ukrainian)

 (2) Варіант з перекладом

Author, A. (2012). Nazva knigi [Title of book]. Kiev: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Author, A. (2012). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33-35). Kiev: Aspekt. (in Ukrainian)

Дисертація

Author, A. (2005) PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. (in Ukrainian) [Зазначена спеціальність (Social Communication). Наводиться правильний офіційний переклад назви установи або її транслітерація (Kharkivska derzhavna akademiia kultury). Неправильний переклад найгірший варіант]

(1) Автореферат дисертації

Author, A. (2005) Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Vernadsky National Library of Ukraine, Kiev. (in Ukrainian) [Або: Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho]

(2) Варіант з перекладом

Author, A. (2005). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. (in Ukrainian)

Author, A. (2005). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Vernadsky National Library of Ukraine, Kiev. (in Ukrainian)

Тези доповідей, матеріали конференцій

Тези доповідей = Abstracts of Papers

Матеріали (труди) конференцій = Proceedings of the Conference Name

(Матеріали 3 міжнар. конференції / симпозіуму / зїзду… = Proceedings

of the 3rd International Conference / Symposium / Сongress…)

(1) Тези доповідей

Author, A. (2007) Abstracts of Papers. Nazva konferentsii, Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 29-30). Kiev: VNLU. (in Ukrainian)

(1) Матеріали конференції

 Author, A. (2007) In Nazva knigi (якщо є): Nazva konferentsii. Proceedings of the Conference, Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 30-35). Kiev: VNLU. (in Ukrainian)

(2) Варіант з перекладом

Author, A. (2007) Nazva tez [Title of article]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 29-30). Kiev: VNLU. (in Ukrainian)

Author, A. (2007) Nazva statti [Title of article]. In Title of book (якщо є): Proceedings

of the Conference Name, Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 30-35) Kiev: VNLU. (in Ukrainian)

 За наявності офіційного перекладу назви журналу та назви статті англійською, транслітерація не потрібна:

Статті з сайтів (не електронні журнали):

  • Article title. (Year, Month Date of publication). Retrieved from http://xxxxx

Положення про конфіденційність

Ми збираємо та використовуємо персональну інформацію, яка є необхідною для розгляду та публікації подання. До цієї інформації входять імена та електронні адреси, організації, де працюють автори, поштові адреси організацій та робочі телефони авторів. Будь-яка персональна інформація, яка вказується користувачами сайту цього журналу, буде використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вона не буде поширюватись та передаватись стороннім особам.