Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання є оригінальною роботою, раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).

 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word 2007 і вище, OpenOffice.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • До тексту статті включено розділи ПОДЯКА та КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ.
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • До рукопису статті потрібно додавати направлення від установи, де виконувалась робота, підписане керівником структурного підрозділу та керівником установи. Підпис керівника установи потрібно завірити печаткою організації.

Керівництво для авторів

В редакцію подається електронний варіант статті (MS Word 2007 і вище) українською, російською або англійською мовою через сайт журналу http://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk з направленням установи і експертним висновком у вигляді відсканованих файлів.

Текст набирається на аркушах формату А4 через один інтервал. Використовується шрифт Times New Roman 12 pt, вирівнювання тексту по ширині. Поля справа і зліва по 2,5 см, зверху – 3,5 см, знизу – 2 см. Математичні та хімічні символи вводяться до тексту статті за допомогою редактора MathType або Microsoft Equation. Рисунки, придатні до репродукції, у форматі *.emf, *.wmf, *.jpg, *.jpeg, *.png вставляються до тексту в межах площі сторінки, вказаної вище. Рисунки розміщувати в межах таблиці з прозорими зовнішніми границями у першому рядку, підпис та коментарі до рисунку – у другому рядку таблиці. Графіки будуються у програмних пакетах, призначених для обробки і візуалізації наукових даних: Origin, Mathcad тощо. Використання офісного пакету MS Excel для побудови графіків не допускається. Цифри і підписи на осях та надписах повинні мати шрифт 9 pt. Підписи під рисунками друкуються шрифтом 10 pt. Формули, таблиці й рисунки нумеруються послідовно арабськими цифрами, наприклад, (1); Табл. 1; Рис. 1.

На першій сторінці зверху на першому рядку в лівому верхньому куті наводиться УДК (курсив, 11 pt). Після пропуску одного рядка, розміщується назва статті (великі літери, прямий напівжирний шрифт, 12 pt, вирівнювання по центру). Після пропуску одного рядка набираються ініціали, прізвища авторів (прямий напівжирний шрифт, 12 pt, вирівнювання по центру). На наступному рядку розміщуються повні назви й адреси установ, де виконувалась робота, адреса електронної пошти автора – контактної особи (курсив, 10 pt, вирівнювання по центру). Потім вміщується дата надходження статті до редакції: число – цифрами, місяць – прописом, рік – цифрами (шрифт прямий, 10 pt, вирівнювання по центру). На наступному рядку вміщується дата прийняття статті до друку (заповнюється редколегією).

Після пропуску одного рядка вміщуються три реферати (українською, англійською, російською мовами). Реферат мовою статті розміщується першим. Перед другим та третім рефератами з нових рядків пишуться назви статей (великими літерами, шрифт прямий, 10 pt, напівжирний, вирівнювання по центру), ініціали та прізвища авторів (шрифт прямий 10 pt, напівжирний, вирівнювання по центру), назви організацій та їх адреси (курсив 9 pt., вирівнювання по центру). Реферат повинен бути структурованим та містити наступні частини з заголовками: Актуальність, Мета роботи, Матеріали і методи, Результати, Висновки, які починаються з нового рядка. Слова “Реферат” і “Abstract” не пишуться. Заголовки структурних частин пишуться напівжирним шрифтом, після заголовка ставиться крапка. Текст реферату складає не менше 1800 та не більше 2000 фонетичних символів, тобто без проміжків між словами; прямий шрифт 10 pt. Реферати двома іншими мовами також повинні мати обсяг не менше 1800 на не більше 2000 фонетичних символів. На наступному рядку вміщуються 5-8 ключових слів, які розділяються між собою крапкою з комою (10 pt – перший реферат, 9 pt – другий та третій реферати). З початку рядка великими літерами, шрифт напівжирний, пишеться заголовок з двокрапкою “КЛЮЧОВІ СЛОВА:”. Тексти рефератів і ключові слова мають ширину на 1 см меншу, ніж основний текст (по 0,5 см з кожного боку). Реферати розділяються одним пустим рядком.

Основний текст статті наводиться після пропуску одного рядка шрифтом Times New Roman (Cyr), 12 pt. Абзаци починаються з червоного рядка (0,75 см). Рекомендується розбиття статті на такі розділи: вступ (назва розділу не пишеться), МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ (обов’язково для експериментальних робіт), РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ, ВИСНОВКИ. Для теоретичних робіт передбачається більш вільне розташування матеріалу, наприклад, замість розділу МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ рекомендуються розділи ПОСТАНОВКА ЗАДАЧI, МОДЕЛЬ та ін. Розділи не нумеруються, літери великі, напівжирні, вирівнювання по центру. При необхідності розділи поділяються на підрозділи. Назви підрозділів пишуться з великої літери і виділяються напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Розділи або підрозділи розділяються одним пустим рядком. Після назв розділів і підрозділів крапка не ставиться. У кінці тексту статті після пропуску одного рядка у розділі ПОДЯКА зазначається назва фонду, який фінансував роботу, і номер гранту. Потім розміщується розділ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ, у якому автори декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Якщо немає конфлікта інтересів, так і потрібно заявити: "Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів".

Літературні посилання нумеруються в порядку цитування в тексті, номер посилання пишеться у квадратних дужках. Не допускаються посилання на неопубліковані роботи, підручники та навчальні посібники. Список літератури (шрифт 10 pt.) наводиться двічі. Перший раз розміщується за основним текстом статті, виділяється як розділ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, який оформлюється за вимогами ДСТУ ГОСТ 8302:2015. Другий раз список літератури наводиться англійською мовою, розміщується після першого, виділяється як розділ REFERENCES і оформлюється згідно з міжнародним стилем оформлення списку наукових публікацій APA. Приклади оформлення бібліографічних посилань можна подивитись нижче.

Рукописи оформлені не у відповідності до наведених правил не розглядатимуться!

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬОзнайомитися з вимогами ДСТУ 8302:2015 можна у документі http://academy.gov.ua/pages/dop/74/files/c15dcd1b-bcfb-44a3-b9b5-02574fff9e05.pdf

Приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 наведено нижче.

Книги, монографії, дисертації, автореферати дисертацій, довідникова література

-          один автор

Israelachvili J. Intermolecular and Surface forces. 3rd ed.  Burlington: Academic Press, 2011. 674 p.

-          два автори

Дзядевич С.В., Солдаткін О.П. Наукові та технологічні засади створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів. 1-е вид.  К. : Наук. думка, 2006. 256 с.

-          три автори

Harmann C., Hamnett A., Vielstich W. Electrochemistry. Weinheim : Wiley, 2007. 550 p.

Довбешко Г.И., Фесенко Е.М., Гнатюк Е.П. Усиленная поверхностью колебательная спектроскопия. Киев : Наукова думка, 2014. 175 c.

-          чотири автори

Shckorbatov Yu.G., Katrich V.A., Pasiuga V. N., Rudenko A. O. Cell Response to Electromagnetic Field: Nuclear and Membrane Mechanisms. New York : Nova Biomedical,  2013. 131 p.

-          п'ять авторів та більше

Amyloid Fibrils and Prefibrillar Aggregates: Molecular and Biological Properties / ed. Daniel Erik Otzen. Weinheim : Wiley, 2013. 573 p.

-          без автора

Тяжелые металлы в окружающей среде : сб. науч. трудов / под. ред. В. В. Добровольского. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1980. 132 с.

Основы жидкостной экстракции : сб. обзоров / отв. ред. Г. Я. Ягодин. Москва : Наука, 1984. 400 с.

-          монографія

Холин Ю. В., Никитина Н. А., Пантелеймонов А. В., Решетняк Е. А., Бугаевский А. А., Логинова Л. П. Методологические характеристики методик обнаружения с бинарным откликом : монографія. Харьков : Тимченко, 2008. 128 с.

-          дисертації

Сытник О. Ю. Межчастичные взаимодействия и растворимость веществ различной природы в гликолях и смешанных растворителях на их основе : дис… канд. хим. наук: 02.00.04. Харьков, 2007. 108 с.

-          автореферати дисертацій

Смирнов И. В. Экстракция актинидов и продуктов деления полифункциональными и макроциклическими соединениями: общие закономерности и применение при переработке ВАО : автореф. дис. на соискание научной степени доктора хим. наук : спец. 02.00.14 «Радиохимия». Санкт-Петербург, 2009. 26 с.

-          довідники

Лабораторные методы исследования в клинике : справочник / под ред. В. В. Меньшикова. М.: Медицина, 1987. 368 с.

-          багатотомні документи

Справочник по растворимости : в 2 т. / ред. В. В. Кафаров. Москва ; Ленинград, 1962. Т. 1, кн. 2 : Бинарные системы. 997 с.

 Частина документу

-          матеріали конференцій

Юрченко О. И., Добріян М. О., Хоботова Е. Б., Єгорова Л. М., Доценко В. В. Використання нових стандартних зразків складу при вирішенні екологічних проблем // Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов : сб. науч тр. XVII междунар. научно-техн. конф., 8-12 июня 2009 г., Алушта. Харьков, 2009. С. 206–213.

-          тези доповідей

Юрченко О. И., Юрченко Л. А., Титова Н. П. β-дикетонаты металлов как стандартне образцы в химическом анализе // Хімічна метрологія: проблеми забезпечення єдності вимірювань : тези доп. I наук.-практ. конф., 19–23 листоп. 2001 р. Київ, 2001. С. 43–46.

Yurchenko O. I. в β-Diketonates of metals as possible standard mixture models for atomic-spectrum and physicochemical methods of analysis // Analytical chemistry and chemical analysis :abstr. Internat. conf., 12–18 sept. 2005. Kiev, 2005. P. 405.

 Частина періодичного видання (аналітичний опис), журнала

-          один автор

Вуколова К.В. Вплив соціальних категорій на характер мовлення та мовну поведінку осіб // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Філологічні науки. 2016, № 2(12). С. 205–211.

-          два автори

Мчедлов-Петросян Н. О., Любченко И. Н. Ионизация сульфофталеиновых красителей в органических растворителях // Журн. орг. химии. 1987. Т. 57, № 6. С. 1371–1378.

-          три автори

Stoppler M., Wolf W. R., Jenks P. J. Reference Materials for Chemical Analysis // Accred. Qual. Assur. 2003. No 8. P. 30.

-        чотири автори

1. Kagaya S., Hosomori Y., Arai H., Hasegawa K. Determination of cadmium in river water by electrothermal atomic absorption spectrometry after internal standardization-assisted rapid coprecipitation with lanthanum phosphate /Analytical Science. 2003. Vol. 19(7). P. 1061–1064.

Електронні ресурси

Фирсов Д. А., Толмачев А. М., Крюченкова Н. Г. Квантово-химическое моделирование адсорбционных и каталитических процес сов в поре цеолита типа NaX [Электронный ресурс] // Вестн. Москов. ун-ту. 2010. Т. 51, № 1. С. 38–42. Дата обновления: 05.05.2015. URL: http://www.chem.msu.su/rus/vmgu/101/38.pdf. (дата обращения: 07.10.2016).

Стандарти

ГОСТ Р 52361-2005. Контроль объекта аналитический. Термины и определения. Москва, 2005. 50 с. (Национальный стандарт Российской Федерации).

ISO Guide 33:1289. Uses of certified reference materials. Geneva, 2000. 30 p.

ДСТУ ISO 6107-1:2004 - ДСТУ ISO 6107-9:2004. Якість води. Словник термінів. Київ, 2006. 181 с. (Національні стандарти України).

ДСТУ EN 61010-2-020:2005. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT). Київ, 2007. IV, 18 с. (Національні стандарти України).

Патенти

Спосіб концентрування біологічно-активних жиророзчинних вітамінів рослинних соків : пат. 24330 Україна. № U 2007 01905 ; заявл. 23.02.2007 ; опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9. 90 с.

Авторські свідоцтва

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов : авт. св-во 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J15/00. № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.1981 ; опубл. 30.03.1983, Бюл. № 12. 115 с.

Препринти

Панасюк М. П., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль, 2006. 7, [1] с. (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов. Харьков, 2006. 19 с. (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-тех. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).

Депоновані наукові праці

Иванов В. И., Петров А. К., Васечкин М. Е., Свиридов О. Н., Парамонов А. З. Социологическое исследование малых групп населения. Москва, 2002. 110 с. Деп. в ВИНИТИ 13.06.2002, № 145432.

Разумовский В. А., Андреев Д. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе. Москва, 2002. 210 с. Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.2002, № 139876.

 

Приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з міжнародним стилем оформлення списку наукових публікацій APA (Americfn Psychological Association) можна подивитись за адресами:

1) http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/apa_style.pdf

2) http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/Key_Style_Points_SocPsychRef.pdf?SGWID=0-0-45-1330672-0

3) http://libguides.murdoch.edu.au/APA/all

4) http://aut.ac.nz.libguides.com/APA6th/referencelist

5) http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/apa-websites-social-media

6) http://www.lib.sfu.ca/help/cite-write/citation-style-guides/apa

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:

Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book) або

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual

Для оформлення кириличних цитувань необхідно навести авторський англійський варіант назви статі (або іншої роботи) та імен авторів або у випадку їх відсутності транслітерувати імена та назви (використовуються Стандартна українська транслітерація, Паспортна КМУ 2010, для україномовних посилань, http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

та для російськомовних  http://ru.translit.net/?account=zagranpasport).

Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN (можна перевірити на сайті журналу або в науковій онлайн-базі (sciencedirect.com, elibrary.ru, «Наукова періодика України» та багатьох інших).

Приклади:

Статті

Author, A. (2012). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5), 125–135. (in Ukrainian)

Книга, частина книги

Ім'я автора і назва видавництва транслітеруються. Вихідні дані – місце видання (місто), том, частина, сторінки тощо даються у перекладі англійською мовою. Назва книги або транслітерується, або перекладається.

(1) Книга

Author, A. (2012). Nazva knigi. Kiev: Naukova dumka. (in Ukrainian)

(1) Частина книги

Author, A. (2012). Nazva roboty. In Nazva knigi (Vol. 10, pp. 33-35). Kiev: Aspekt. (in Ukrainian)

 (2) Варіант з перекладом

Author, A. (2012). Nazva knigi [Title of book]. Kiev: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Author, A. (2012). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33-35). Kiev: Aspekt. (in Ukrainian)

Дисертація

Author, A. (2005) PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. (in Ukrainian) [Зазначена спеціальність (Social Communication). Наводиться правильний офіційний переклад назви установи або її транслітерація (Kharkivska derzhavna akademiia kultury). Неправильний переклад найгірший варіант]

(1) Автореферат дисертації

Author, A. (2005) Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Vernadsky National Library of Ukraine, Kiev. (in Ukrainian) [Або: Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho]

(2) Варіант з перекладом

Author, A. (2005). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. (in Ukrainian)

Author, A. (2005). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Vernadsky National Library of Ukraine, Kiev. (in Ukrainian)

Тези доповідей, матеріали конференцій

Тези доповідей = Abstracts of Papers

Матеріали (труди) конференцій = Proceedings of the Conference Name

(Матеріали 3 міжнар. конференції / симпозіуму / зїзду… = Proceedings

of the 3rd International Conference / Symposium / Сongress…)

(1) Тези доповідей

Author, A. (2007) Abstracts of Papers. Nazva konferentsii, Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 29-30). Kiev: VNLU. (in Ukrainian)

(1) Матеріали конференції

 Author, A. (2007) In Nazva knigi (якщо є): Nazva konferentsii. Proceedings of the Conference, Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 30-35). Kiev: VNLU. (in Ukrainian)

(2) Варіант з перекладом

Author, A. (2007) Nazva tez [Title of article]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 29-30). Kiev: VNLU. (in Ukrainian)

Author, A. (2007) Nazva statti [Title of article]. In Title of book (якщо є): Proceedings

of the Conference Name, Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 30-35) Kiev: VNLU. (in Ukrainian)

 

За наявності офіційного перекладу назви журналу та назви статті англійською, транслітерація не потрібна:

 • Author, F.M. (Publication year). Translated Article Title. Journal Title, Volume (Issue), pp.-pp. (In Ukrainian / In Russian).

Англійською мовою:

 • Author, F.M., Author F.M., & Author F.M. (Publication year). Article Title. Journal Title, Volume (Issue), pp.-pp.
 • Author, F.M. (Publication year). Article Title. Journal Title, Volume(Issue), pp.-pp. Retrieved from http://xxxxx or doi:XX.XXXXX

Статті з сайтів (не електронні журнали):

 • Article title. (Year, Month Date of publication). Retrieved from http://xxxxx

Положення про конфіденційність

Ми збираємо та використовуємо персональну інформацію, яка є необхідною для розгляду та публікації подання. До цієї інформації входять імена та електронні адреси, організації, де працюють автори, поштові адреси організацій та робочі телефони авторів. Будь-яка персональна інформація, яка вказується користувачами сайту цього журналу, буде використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вона не буде поширюватись та передаватись стороннім особам.