Галузь та проблематика

Журнал Біофізичний вісник – періодичне наукове фахове видання України в галузі фізико-математичних та біологічних наук.

Метою журналу є публікація статей, повідомлень та оглядів, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних проблем, що відносяться до біологічних систем різного рівня організації, методами експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання.

Місією журналу є висвітлення останніх досягнень у біофізиці та суміжних галузях природничих наук і ознайомлення з ними широкого кола читачів.

Біофізичний вісник містить наступні секції: Редакційна стаття, Молекулярна біофізика, Біофізика клітини, Біофізика складних систем, Медична фізика, Дія фізичних факторів на біологічні об'єкти, Методи біофізичних досліджень, Хроніка.

До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами, оформлені згідно з правилами для авторів.

Журнал розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, що працюють у галузі біофізики та суміжних областях.

Журнал виходить 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11007 від 17.02.2006

Присвоєння Digital Object Identifier (DOI)

Журнал має DOI: 10.26565/2075-3810. Статтям за 2017 та 2018 роки присвоєно DOI. Архівні статті починаючи з першого номера за 2014 рік поступово отримають DOI.

Процес рецензування

Після подання авторами редактор перевіряє матеріали на відповідність правилам та профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У випадку невідповідності статті вимогам вона відхиляється.

Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії журналу Біофізичний вісник – фахівці з тематики, до якої належить подання, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновкам, та приймають рішення щодо прийняття статті без змін,  після усунення зауважень або відхилення. Журнал використовує подвійне сліпе рецензування (авторам невідома інформація про рецензентів, рецензентам невідомі автори).

Редактор вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, приймає рішення щодо публікації.

Термін проходження процесу рецензування складає один місяць. Після отримання авторами статей рецензій їм надається два тижні на усунення зауважень рецензентів та редакції.

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Періодичність публікації

Журнал виходить 2 рази на рік. Матеріали публікуються після затвердження номеру до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Політика відкритого доступу

Редакція видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під відкритим доступом згідно з Будапештською Декларацією відкритого доступу (2002 р.) мається на увазі безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до рецензованих матеріалів журналу, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі. «Біофізични вісник” публікує статті під Creative Commons ліцензією (СС BY 3.0), згідно з якою дозволяється копіювання, поширення, демонстрація, модифікація й розробка власних творів на основі наведених матеріалів за умови надання посилань на оригінальну роботу. При цьому результат може поширюватися під іншою ліцензією, наприклад, більш закритою. З повним текстом ліцензії можна ознайомитися за посиланням: СС BY 3.0

Журнал відкритого доступу працює за відмінною від передплати моделлю: всі витрати на створення такого журналу та організацію доступу несе автор статті та інституція, де він працює, тощо, кінцевий користувач отримує доступ до журналу безкоштовно.

Оплата за публікацію

Оплата за подання статті відвутня. Оплата за оформлення статті відсутня.

Перевірка на наявність плагіату

Технічний редактор перевіряє текст подання на наявність плагіату за допомогою системи StrikePlagiarism.com

Ця система розраховує частку запозиченого тексту за двома показниками: коефіцієнт подібності 1 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 5 слів) та коефіцієнт подібності 2 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 25 слів).

Якщо за результатами перевірки подання коефіцієнт подібності 1 та/або коефіцієнт подібності 2 перевищують 5 %, подання відхиляється.

Індексація журналу

"Біофізичний вісник" індексується:

  1. Національною бібліотекою України імені. В.І. Вернадського. Детальніше...
  2. Directory of Open Access Journals (DOAJ) Детальніше...
  3. Бібліографічною базою даних WorldCat Детальніше...
  4. CAS (Chemical Abstracts Service) Детальніше...
  5. Google Scholar Детальніше...
  6. ResearchBib Детальніше...
  7. Ulrichsweb Детальніше...
  8. Open Academic Journals Index (OAJI) Детальніше...
  9. Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Детальніше...
  10. Index Copernicus (ICV 2017: 73.37) Детальніше...

Етичний кодекс

Редакція Біофізичного вісника у своїй діяльності керується нормами, викладеними у роботі Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017), Етичним кодексом ученого України   та документом Норми поведінки й найкраща практика для редакторів (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Автори та рецензенти керуються Етичним кодексом ученого України

Міжнародні стандарти для редакторів

Міжнародні стандарти для авторів

Конфлікт інтересів

Автори наприкінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Необхідно зазначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування, тощо). Якщо немає конфлікта інтересів, так і потрібно заявити: "Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів".

Авторські права та ліцензія, авторський договір

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі. Автори підписують Авторський договір та надсилають його до редакції разом із поданням.

Авторський договір

Історія журналу

Біофізичний вісник було засновано у 1998 році як періодичне наукове фахове видання України в галузі фізико-математичних та біологічних наук.

ISSN 2075-3810 (print) и ISSN 2075-3829 (online) – с 2009 года.