Політична участь та мотивація до неї: евристичний потенціал соціологічних концепцій Донателли Делла Порти і Дрю Халфмана (порівняльна характеристика)

  • Viktoriia Kryzhanivska Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, https://orcid.org/0000-0002-8230-0001
Ключові слова: політична участь, абсентеїзм, політичний конс’юмеризм, політичний контекст, політична можливість

Анотація

Статтю присвячено окресленню потенціалу соціологічних концепцій італійського політолога і соціолога Донателли Делла Порти й американського соціолога Дрю Халфманна для аналізу політичної участі і мотивації до неї з метою визначення нового ракурсу для розуміння сутності політичної участі та чинників, за допомогою яких можна трансформувати залученість громадян у політичні процеси. В межах аналізу концепції Д. Делла Порти окреслено особливості організації соціальних рухів та мобілізації їх учасників в інформаційному суспільстві на основі виникнення горизонтальних зв’язків між учасниками соціальних рухів, заснованих на формуванні ідентичності, солідарності, колективних діях, демократичних інноваціях. Крізь призму теорії партисипаторної демократії описано особливості політичної участі громадян та процесу формування думок у зв’язку з функціонуванням комунікативних просторів з високою дискурсивною якістю. Акцентовано увагу на концепції політичного конс’юмеризму Д. Делла Порти, що окреслює евристичні можливості для вивчення політичної участі крізь призму політичного споживання та демонстративної поведінки, а також визначення факторів, які впливають на політичну участь (приналежність до групи, гедонізм, демонстрація певного образу життя тощо). У межах аналізу концепції американського соціолога Д. Халфманна крізь призму теорії інституційної політики розглянуто специфіку реалізації соціальної політики та впливу на неї громадян, успішність соціальних рухів в залежності від політичного контексту. Наведено аргументацію Д. Халфманна стосовно концептуальних переваг вживання терміну «політичний контекст» для визначення інституційних умов та факторів, сприятливих для політичної участі, та окреслено авторську позицію щодо доцільності використання терміну «політична можливість», у т.ч. з урахуванням інституційних, структурних та динамічних факторів політичної системи. Розглянуто інструменти, які здатні сприяти мобілізації учасників соціальних рухів, зокрема гротеск, що запропоновано Д. Халфманном, та мем як його аналог у сучасному суспільстві.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Viktoriia Kryzhanivska, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна,

аспірантка соціологічного факультету, v.i.kryzhanivska@gmail.com

Посилання

American Heritage Dictionary URL: https://ahdictionary. com/word/search.html?q=context

American Heritage Dictionary URL: https://ahdictionary. com/word/search.html?q=opportunity

Barber B. Strong democracy: participatory politics for a new age. Berkeley: University of California Press, 1984. P. 117.

Della Porta D. Deliberation in Movement: Why and How to Study Deliberative Democracy and Social Movements. Acta Politica, 2005. V. 40 (3). P. 336-350.

Della Porta D. For participatory democracy: some notes. European Political Science. 2018. P. 1-14.

Della Porta D., Monticelli L. The Successes of Political Consumerism as a Social Movement. The Oxford Handbook of Political Consumerism. 2018. P. 772-792.

Della Porta D., Diani M. Social movements: An introduction. John Wiley & Sons. 2009. 356 p.

Halfmann D., Amenta E. Opportunity Knocks: The Trouble with Political Opportunity and What You Can Do about It. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2012. P. 227-239.

Halfmann D., Amenta E., Young M. The Strategies and Contexts of Social Protest: Political Mediation and the Impact of the Townsend Movement in California. Mobilization: An International Quarterly. 1999. Vol. 4, № 1. P. 1-23.

Halfmann D., Young M. P. War Pictures: The Grotesque As A Mobilizing Tactic. Mobilization: An International Quarterly. 2010. V. 15 (1). P. 1-24.

Halfmann, D. Who Voted with Hopkins? Institutional Politics and the WPA. Journal of Policy History. 2001. V. 13, № 2. P. 251-287.

Pateman C. Participation and Democratic Theory. Cambridge : Cambridge University Press, 1970. P. 122.

Буданова О. Б. Політична комунікація в інтернет-просторі: український контекст [Текст]: автореф. дис. ... канд. соцiол. наук: 22.00.04. Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. Харків, 2015. 18 с.

Бурдье П. Делегирование и политический фетишизм. Начала. URL: http://bourdieu.name/content/delegirovanie-ipoliticheskij-fetishizm-0

Выборы в Северной Корее: «необычайный энтузиазм» и одно имя в бюллетене URL: https://glavred.info/world/328092- vybory-v-severnoy-koree-neobychaynyy-entuziazm-i-odno-imyav-byulletene.html

Муфф Ш. Постдемократия и постполитика URL: http:// gefter.ru/archive/10510

Розанваллон П. Контрдемократия: политика в эпоху недоверия URL: https://magazines.gorky.media/nz/2012/4/ kontrdemokratiya-politika-v-epohu-nedoveriya.html

Фисун А. А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации: монография. Х.: Константа, 2006. 352 с.

Фоломєєв М. А. Концептуалізація політичних інновацій у сучасному українському політичному процесі. Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія «Питання політології». 2010. Вип. 885. С. 201-207.

Царенко О. О. Абсентеїзм: сутність визначення, причини та шляхи подолання. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2012. Вип. 4 (1). С. 187-191.

Хабермас Ю. Структурная трансформация публичной сферы: Исследования относительно категории буржуазного общества / под ред. М. Беляева ; пер. В. И. Иванова. М.: Весь мир, 2016. 344 с.

Опубліковано
2020-02-17
Як цитувати
Kryzhanivska, V. (2020). Політична участь та мотивація до неї: евристичний потенціал соціологічних концепцій Донателли Делла Порти і Дрю Халфмана (порівняльна характеристика). Український соціологічний журнал, 22, 36-51. https://doi.org/10.26565/2077-5105-2019-22-04
Розділ
Статті