Творчі дозвіллєві практики як фактор формування соціальної суб’єктності сільської підліткової молоді: основні підходи до соціологічного виміру

  • Lyubov Agamiryan Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, lyubovagamiryan@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-6963-8422
Ключові слова: соціокультурний підхід, фігуративна соціологія Н. Еліаса, практична парадигма, концепції соціальної суб’єктності, творчі дозвіллєві практики

Анотація

У статті розглянуто евристичні можливості застосування соціокультурного підходу до вивчення творчих дозвіллєвих практик підліткової молоді на загальнотеоретичному, соціальнонауковому та емпіричному рівнях. На загальнотеоретичному рівні проаналізовано лінійні, нелінійні та синкретичні теорії суспільного розвитку, а також можливості їхнього використання для аналізу розвитку дозвіллєвих фігурацій. На соціальнонауковому рівні розглянуто концепції практичної парадигми таких соціологів, як А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, Г. Гарфінкель, І. Гофман, Е. Гідденс, П. Бурдьє, Н. Еліас. Зроблено висновок про доцільність використання фігуративної соціології Н. Еліаса при вивченні творчих дозвіллєвих практик. На емпіричному рівні запропоновано досліджувати творче дозвілля як фактор формування соціальної суб’єктності сільської підліткової молоді. Визначено ключові положення соціокультурного підходу до вивчення обраної проблематики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Lyubov Agamiryan, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, lyubovagamiryan@gmail.com

старший лаборант кафедри соціології

Посилання

Stebbins R.A. Serious Leisure / Robert A. Stebbins // A Handbook of Leisure Studies /Rojek C., Shaw S. M., Veal A. J. (eds.). — Palgrave Macmillan Ltd, 2006.

Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.

Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пьер Бурдье. — СПб.: Алетейя, 2005. — 576 с.

Бурдье П. Структура, габитус, практика / П. Бурдье // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – Т. 1, No 2. – С. 40-58.

Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии / Гарольд Гарфинкель. — СПб.: Питер, 2007. — 335 с.

Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Энтони Гидденс. - М.: Академический Проект, 2005. - 528 с.

Голиков А.С. Норберт Элиас в знаниевом дизайне: возможности исследования социального / А.С. Голиков // Социологические исследования современного общества: методология, теория, методы. – 2016. - № 37. - С. 27-36

Гофман / В. С. Вахштайн // Большая российская энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. - С. 557.

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому / Николай Яковлевич Данилевский. – М.: Книга, 1991. – 574 с.

Ионин Л. Г. Социология культуры / Леонид Григорьевич Ионин — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. — 427 с.

Култаєва М. Д. Європейська теоретична соціологія XX-XXI століття: навчальний посібник / М. Д. Култаєва, О. І. Навроцький, І. І. Шеремет. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 372 с.

Элиас Н. О процессе цивилизации: социогенетические и психогенетические исследования. Том 1: Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада / Ред. О.Ю. Бойцова, Пер. А.М. Руткевич. - М.; СПб.: Университетская книга, 2001. - 332 с.

Элиас Н. О процессе цивилизации: социогенетические и психогенетические исследования. Том 2: Изменения в обществе. Проект теории цивилизации / Ред. О.Ю. Бойцова, Пер. А.М. Руткевич. - М.; СПб.: Университетская книга, 2001. - 382 с.

Петрова П. К. Концепция «социальной фигурации» Норберта Элиаса / П.К. Петрова // Вестник РУДН. – 2007. - №2. - С. 44-52.

Резник Ю. М. Социокультурный подход как методология исследований / Ю.М. Резник // Вопросы социальной теории. - 2008. - № 1 (2). - С. 305-328.

Ритцер Дж. Современные социологические теории / Джордж Ритцер. — СПб.: Питер, 2002. — 688 с.

Сокурянская Л. Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода: [монография] / Л. Г. Сокурянская. – Харьков: Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2006. – 576 с.

Сокурянська Л. Г. Суб'єкт помер!? Хай живе суб'єкт! Соціологія у пошуках втраченого суб'єкта / Л. Г. Сокурянська // Вісник Львівського ун-ту. Сер. соціол. - 2008. - Вип. 2. - С. 18-31.

Шугальский С. С. Социальные практики: интерпретация понятия / С.С. Шугальский // Знание. Понимание. Умение. – 2012. - № 2. – С. 276–280.

Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Альфред Шюц. — М.: РОССПЭН, 2004. — 1056 с.

Опубліковано
2018-11-01
Як цитувати
Agamiryan, L. (2018). Творчі дозвіллєві практики як фактор формування соціальної суб’єктності сільської підліткової молоді: основні підходи до соціологічного виміру. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 250-256. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11562