Складові комплексного моніторингу ринку праці

  • Illia M. Pysarevskyi Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
  • Iuliia V. Krasnokutska Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: моніторинг, ринок праці, державне регулювання, механізм.моніторинг, механізм.

Анотація

У статті розглянуті складові комплексного моніторингу ринку праці в Україні. Визначено, що на сьогоднішній день проблеми українського ринку праці полягають у перенасиченості престижними спеціальностями, незатребуваності серед випускників навчальних закладів та нездатності підприємств забезпечити працівника соцпакетом. На думку авторів, взаємозв'язок між внутрішнім та зовнішнім середовищем дозволив би забезпечити стратегічне управління зайнятістю населення з урахуванням потреб і інтересів усіх сторін соціально-трудових відносин: працівників, роботодавців та держави.  Авторами зазначено, що у сучасних умовах імплементація моделі моніторингу ринку праці щодо вдосконалення механізму державного регулювання зайнятості населення  є достатньо актуальною, оскільки в основу алгоритму моніторингу ринку праці закладено принципи визначення оптимального співвідношення елементів структури та пропорційного і збалансованого розвитку двох напрямів – попиту та пропозиції на регіональному ринку праці. Запропоновано основні механізми державного регулювання використання трудових ресурсів за логічною схемою: механізм–метод–засіб– інструмент. Зроблено висновок, що впровадження комплексного моніторингу ринку праці в Україні дозволить знизити напруженість на ринку. Це можливе завдяки створенню робочих місць із режимом неповного робочого дня, передусім, у пріоритетних видах економічної діяльності. Необхідно зміщення  акцентів у державній політиці зайнятості на інноваційну компоненту із пріоритетним розвитком людини в умовах інформаційного суспільства та нарощування глобалізаційних процесів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабич С. М. Сучасний ринок праці в економічній системі / С. М. Бабич //Бізнесінформ. – 2012. – № 10. – С. 160-164.
Білан Л. Л. Трудові ресурси України : Монографія / Л. Л. Білан. – К. : Лисенко М. М., 2012. – 447 c.
Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати : кол. моногр. / Д. П. Богиня, Г. Т. Куликов, В. М. Шамота, Л. С. Лисого та ін. – К. : ІЕ НАН України, 2001. – 300 с.
Качний О. С. Механізми регулювання ринку праці в Україні / О. С. Качний, Д. Е. Шапоренко // Теорія та практика державного управління. – 2011. – Вип. 2. – С. 176-181.
Міненко В. Л. Теоретико-методологічні засади узгодження взаємодії механізмів державного регулювання і саморегулювання ринку праці / В.Л. Міненко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – Вип. 3 (42). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-3/index.html.
Онікієнко В.В., Ткаченко Л.Г., Ємельяненко Л.М. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи : Монографія / За ред. В.В. Онікієнка. - К.: РВПС України НАН України, 2007. – 286 с.
Титарчук Т.П. Удосконалення механізму державного регулювання регіональних ринків праці / Т.П. Титарчук, В.М. Шарманська //«Молодий вчений». – 2014. – № 3 (06). – С. 56-60.
Чернявська О. В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» : / О. В. Чернявська; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. – К., 2009. – 32 с.
Бондаренко О.Г. Моніторинг ринку праці в системі державного регулювання зайнятості населення : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 – «Механізм державного управління» : / О.Г. Бондаренко; Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2008. – 20 с.
Нікіфорова О. В. Моделі діагностики регіональних ринків праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / О.В. Нікіфорова; Харківський національний економічний університет. – Харків, 2010. – 20 с.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ