Особливості забезпечення цивільного захисту в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні

  • Oleksandr V. Pakharenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: добровільні пожежні формування, надзвичайна ситуація, реформування місцевого самоврядування, об’єднана територіальна громада, цивільний захист.

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні теоретичних та законодавчо-нормативних засад забезпечення цивільного захисту в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні. Аналізуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, положення нормативно-правових актів, досліджено основні функції органів місцевого самоврядування в забезпеченні цивільного захисту населення. Проведено детальну оцінку нормативно-правової бази з цивільного захисту населення. Досліджено проблемні питання в системі державного управління цивільним захистом населення територіальних громад, а також визначено основні функціональні повноваження органів місцевого самоврядування.
На основі результатів дослідження запропоновано структуру територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, керівником якої є голова об’єднаної територіальної громади. Розроблено організаційну структуру цивільного захисту об’єднаної територіальної громади, до складу якої входять голова об’єднаної територіальної громади, структурний підрозділ з питань цивільного захисту, місцева пожежнорятувальна частина, добровільні пожежні формування, спеціалізовані служби цивільного захисту.
Проведено порівняльний аналіз співвідношення кількості пожежних до кількості населення у країнах світу. В Україні кількість пожежних від загальної кількості населення складає 0,10% (для порівняння в Австрії – 3,96%, Чехії – 3,45%, Швеції – 2,81%). Розрахункова потреба у пожежних для України становить 300000 осіб, що обумовлює необхідність створення громадами місцевих пожежних команд (додаткова 1860 команд, 24 тис. осіб) та розвитку руху добровільних пожежних.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є аналіз, систематизація та узагальнення інформаційних матеріалів щодо функціонування систем цивільного захисту на місцевому рівні у різних країнах світу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 142.
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI (редакція від 12.05.2017) // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №34-35. – 458 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17. – Загл. з екрану.
Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 №157-VIIІ // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №13. – 91 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19. – Загл. з екрану.
Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – 170 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. – Загл. з екрану.
Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 №1508-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №34. – 1167 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18. – Загл. з екрану.
Андронов В. А. Сучасний стан організаційно-правового забезпечення державного управління пожежною безпекою в Україні : монографія / В.А. Андронов, С.М. Домбровська, О.М. Семків, В.Ю. Назаренко. – Харків, 2014. – 230 с.
Геннадій Зубко : до кінця року плануємо відкрити у громадах понад 120 пожежно-рятувальних підрозділів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5407. – Загл. з екрану.
Гонтар З.Г. Державне управління діяльністю добровільного пожежництва в Галичині і сучасна практика пожежного волонтерства в країнах ЄС / З.Г. Гонтар // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – №1. – С. 346-353.
Домбровська С.М. Державне управління у сфері безпеки соціально-еколого-економічних систем : монографія / С.М. Домбровська, В.В. Коврегін, А.Л. Помаза-Пономаренко, О.М. Колєнов. – Харків : НУЦЗУ, 2017. – 244 с.
Євсюков О.П. Особливості державного управління в умовах надзвичайних ситуацій / О.П. Євсюков // Актуальні проблеми державного управління. – 2012. – № 1. – С. 263-267.
Концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://civil-rada.in.ua/?p=477. – Загл. з екрану.
Костенко В.О. Діяльність місцевої влади у сфері цивільного захисту і надзвичайних ситуацій в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні / В.О. Костенко // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 2(45). – С. 158-165.
Маюров М. Актуальні проблеми забезпечення цивільного захисту в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/CSIUKRAINE/ss-75352569. – Загл. з екрану.
Методичні рекомендації з реалізації основних заходів цивільного захисту в умовах реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Сумській області / С.М. Кочеров, В.С. Кудінов, В.С. Курилко, М.О. Курило; за заг. ред. С.В. Лукашенко. – Суми, 2017. – 96 с.
Павлюк А.П. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України : проблеми та перспективи реформування : аналітична доповідь / А.П. Павлюк, Д.І. Олійник, О.А. Баталов, О.І. Дацко, І.В. Валюшко, С.Ю. Барвіцький. – К. : НІСД, 2016. – 61 с.
Практичний порадник з реалізації основних заходів цивільного захисту в умовах реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні / М.В. Білошицький, О.Я. Лещенко, В.І. Мазуренко, М.О. Маюров, В.М. Михайлов, А.М. Мул, Н.М. Романюк ; за заг. ред. П.Б. Волянського. – К. : ІДУЦЗ, 2016. – 64 с.
Рогуля А.О. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні безпеки життєдіяльності територіальних громад / А.О. Рогуля // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №2. – С. 99-102.
Стратегія реформування системи Державної служби з надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/61-2017-%D1%80#n8. – Загл. з екрану.
Труш О.О. Системи підтримки прийняття рішень органами державного управління в умовах надзвичайних ситуацій (інцидентів) / О.О. Труш, А.О. Кошкін // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. — Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 4(43). – С. 256- 262.
Фатхутдінов В.Г. Громадська безпека з позиції аксіологічного підходу / В.Г. Фатхутдінов // Visegrad Journal of Human Rights. – 2015. – №2. – С. 177-187.
Центр медичної статистики МОЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://medstat.gov.ua/ukr/main.html. – Загл. з екрану.
Alexander D. From civil defense to civil protection – and back again / D. Alexander // Disaster prevention and management : an international journal. – 2016. – Vol. 11. – Issue 3. – P. 209-213.
Januszkiewicz M. Cooperation of security service with police, fire service units, civil defense, municipal (city) guard, bolder guard, railroad security service, forestry service / M. Januszkiewicz, A. Kramplichowski // World Scientific News. – 2017. – Vol. 72. – P. 517-521.
Muradi G. Civil defense and national security : composition and implementation model in national defense / G. Muradi // Journal of Arts&Humanities. – 2017. –Vol. 6. – Issue 1. – P. 12-20.
Schaenman Ph. Global concepts in residential fire safety : best practices from England, Scotland, Sweden and Norway / Ph. Schaenman. – TriData Division, 2007. – 101 p.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ