КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕВИМИ СЕРВІСНИМИ СТРУКТУРАМИ

  • Oleksandr V. Pakharenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: мережева структура, публічні сервіси, управління мережевими сервісами

Анотація

У статті узагальнено концептуальні підходи до визначення явища мережева організація. Запропоновано класифікацію мережевих інститутів в залежності від особливостей їх функціонування. Розроблено принципи функціонування структур мережевих сервісів, які забезпечують їх орієнтацію на стимулювання сталого економічного розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кастельс,М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура : пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. / М. Кастельс. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
Гриценко А.А. Иерархия и сетевые структуры в институциональной архитектонике экономических систем / Гриценко А.А. // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2007. – № 31-1. – С. 51-55.
Чухрай Н.І. Застосування методів логістики і проектного менеджменту для побудови моделі управління бізнес-процесами в мережі / Н.І. Чухрай, І.І. Новаківська // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 2 (1174). – С. 3-8.
Січкаренко К.О. Мережева організація інноваційної діяльності : наукова доповідь / К.О. Січкаренко ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К. , 2015. – 48 с.
Tiebout Charles M. A Pure Theory of Local Expenditures. // Journal of Political Economy. 64 (October 1956).– Р. 416-424.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ