Система управління якістю у сфері охорони здоров’я як чинник стабілізації та розвитку галузі

  • Maryna S. Pasmor Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-3788-5688
Ключові слова: система управління якістю, охорона здоров’я, менеджмент, конкурентоспроможність.

Анотація

У сучасній системі розвитку світогосподарських процесів головним фактором конкурентоспроможності товару чи послуги є якість. Досліджуючи систему управління якості у сфері охорони здоров’я слід зазначити, що ефективно впроваджена система управління якості сприяє стабільному розвитку як конкретного медичного закладу, так і спонукає до розвитку всієї галузі. Важливим аспектом є орієнтація на пацієнта – надавати допомогу з огляду та відповідно до індивідуальних потреб та уподобань пацієнтів, щоб задоволення очікувань пацієнта стали основоположними для прийняття всіх клінічних рішень – повинно бути головною метою кожного медичного закладу. Орієнтація на пацієнта включає в себе безпеку, своєчасність, раціональність, справедливість. У статті сформульовано класифікацію процесів СУЯ клініки, що включають процеси управління; основні процеси; процеси моніторингу, вимірювання, поліпшення та розвитку; допоміжні процеси / процеси забезпечення ресурсами. 
Відмічено необхідність контролю ефективності системи СУЯ, яку можна оцінити завдяки цільовим показникам планування медичної допомоги, плановим витратам на ресурсне забезпечення медичної допомоги, кількісним цілям в процесах соціологічних досліджень, цілям в сфері навчання персоналу, плановому обсягу матеріального заохочення персоналу, цілям в сфері взаємодії з партнерами, цільовим показникам аудитів, плановим показникам обсягу ринку, кількості новітніх методик, які планується впровадити. У статті також підкреслена необхідність аналізу та стратегічного планування діяльності як конкретних відділів, так і всього медичного закладу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Білинська М. М. Державне управління галузевою стандартизацією в умовах реформування вищої медичної освіти в Україні: автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 [Електронний ресурс] / Білинська М. М.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2004. - 36 с.
Дуб Л. Р. Перспективи застосування стандартів ISO для поліпшення якості діяльності медичних та фармацевтичних закладів різного спрямування / Дуб Л. Р., Зіменковський А. Б., Никулишин О. В. // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. - 2009. - № 1-2. - С. 28-33. - Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Kff/2009_1-2/3.pdf.
Заков О. Л. Обґрунтування структурно-процесного підходу до управління якістю стаціонарної медичної допомоги онкологічним хворим в Україні: автореф. дис... д-ра мед. Наук: 14.02.03 / Заков О. Л.; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. - К., 2009. - 36 с.
Надюк З. О. Державне управління якістю медичної допомоги в системі охорони здоров’я України: авто- реф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Елек- тронний ресурс] / З. О. Надюк; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2006. - 20 с.
Хімічева Г. І. Контроль і оцінка якості медичних послуг за вимогами ДСТУ ISO 9001:2009 / Хімічева Г. І., Пономаренко Н. А. // Восточноевропейский журнал передовых технологий. - 2010. - № 3/4 (45). - С. 33-36. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vejpt/2010_3_4/EEJET_3_4_2010_33-36.pdf.
Уваренко А.Р. Сучасні погляди на систему інформаційного забезпечення медичної науки / А. Р. Уваренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 4. - С. 87-89.
Международная организация по стандартизации : официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://www.iso.org.
ДСТУ ISO 9001:2009. Системи управління якістю. Ви- моги: (ISO 9001:2008, IDT). - На заміну ДСТУ ISO 9001:2001; надано чинності 2009-09-01. - К.: Держ- споживстандарт України, 2009. - VII, 26 с.
ДСТУ IWA 1:2007. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшування процесів в організаціях охорони здоров’я: (ІWA 1:2005, ІDT); надано чинності 2008-01-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2008. - 83 с.
Руководство по применению стандарта ИСО 9001:2000 в области здравоохранения / Пер. с англ. Г. Е. Герасимовой. - М. : Стандарты и качество, 2002. - 112 с.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ