Перспективи розвитку smart-спеціалізації у Харківській області

  • Tetiana V. Kosenkova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: smart спеціалізація, програма «Європа – 2020», програма «Горизонт 2020», економічна стратегія, регіон.

Анотація

У статті надається авторське тлумачення поняття smart specialisation (розумна спеціалізація). Проводиться аналіз розвитку розумної спеціалізації в Європейському союзі. Відзначено важливість впливу розумної спеціалізації на розвиток зв’язків між наукою, освітою та економікою у регіональному контексті та її значення у забезпеченні оптимального використання потенціалу окремих регіонів і країн у контексті пристосування до конкретних соціально-економічних умов. Визначено основні напрямки впровадження розумної спеціалізації як інтегрованої економічної програми відповідно до інноваційної політики «Європейській стратегії 2020». Розкривається проблема реалізації smart-спеціалізації в Харківській області і приводяться методи ії вирішення. Особлива увага приділяється процесам аналізу та оцінювання інноваційного потенціалу як ключовим процесам підготовки та впровадження стратегії розумної спеціалізації. В даному випадку акцентується увага на аналізі потреб і бар’єрів малих і середніх підприємств в інноваціях, а також оцінка сприяння інфраструктури регіону впроваджувати дані інновації у виробництво. Відповідно до цього визначено, що завданням розумної спеціалізації є досягнення максимальної ефективності і корисності для всіх суб’єктів регіону. Окрема увага приділяється тому, що концепція розумної спеціалізації має свої недоліки. У статті підкреслений такий недолік як небезпека концентрації розвитку сучасних технологій в найрозвиненіших регіонах, що може призвести до великої поляризації регіонів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/984_011/page. The Smart Specialisation Platform [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу : http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home.
European Commission. Guide to research and innovation strategies for smart specialisation (RIS3). – Brussels, 2012. – 27 pp.
Brzóska J., Pyka J. Rozwój ekosystemu innowacji w Regionie w perspektywie 2020 roku [w:] J. Pyka(red) Nowoczesność przemysłu i usług – nowe wyzwania. TNOiK. – Katowice, 2012.
David P., Foray D., Hall B. Smart Specialistaion. The concept. Knowledge Economists Policy Bries 9, October 2007.
Kardas M. Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej. “Optimum. Studia Ekoonomiczne”. – 2011. – nr 2, WSE, Białystok.
Tobor G. Smart specialisation a rozwój aglomeracji górnośląskiej [w] J. Pyka (red Nowoczesność przemysłu i usług – nowe wyzwania. – Katowice: TNOiK, 2012.
Guide to research and innovation strategies for smart specialization (RIS3). Luxemburg, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf.
Hall BH., Trajtenberg M. Uncovering general purpose Technologies with patent data, [w:] New frontiers In the economics of innovation and New technology: esseys In honour of Paul A. David, (eds.) C. Antonelli, D. Foray, B.B. Hall, W.E. Steinmueller, 2007.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ