Сучасні підходи до оцінки соціальних ефектів від інвестицій

  • Kateryna O. Andreieva Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-9198-1315
Ключові слова: соціальний ефект, інвестиції, соціальний ефект інвестування, метод SROI, інвестиційний проект.

Анотація

У статті проаналізовано основні напрями оцінки соціального ефекту від інвестування. Підкреслено важливість комплексної оцінки соціальної ефективності інвестиційних проектів для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни; регіону та окремого підприємства. Зазначено; що під час підготовки до аналізу соціальних ефектів інвестування необхідно враховувати; що деякі прояви соціального ефекту можуть бути точно виміряні; але в інших випадках можливі тільки якісні оцінки та експертні висновки. Розглянуто два базові підходи до оцінки соціальної ефективності: аналіз «витрати-результативність» (Cost-Effectiveness Analysis; CEA) і аналіз «витрати-вигоди» (Cost-Benefit Analysis; CBA). Підкреслено; що кількісні методи більш популярні серед корпорацій; які їх використовують; щоб зробити нематеріальні результати більш відчутними і використовувати вимір соціальних наслідків для питань прийняття рішень і контролю. Проте; в Україні рекомендовано дані методи використовувати як приватним; так і державним організаціям. За результатами дослідження сформовано основні підходи до оцінки соціальних ефектів інвестицій на підставі порівняльного аналізу найбільш популярних методів визначення соціального ефекту. Автором надано рекомендації щодо впровадження даної методики на підприємствах України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 верес. 1991 р.; // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – №47. – Ст. 646.
Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 бер. 1996 р.; // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – №19. – Ст. 80.
Безверхнюк Т.М. Соціальний проект в державному управлінні: обґрунтування доцільності реалізації [Електронний ресурс]: – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_1_7 - Назва з екрану.
Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: МП “ИТЕМ” ЛТД; 2004. – 246 с.
Бугас Н.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні / Н.В. Бугас; І.С. Богданець // Технології та дизайн. – 2014. – №2.
Маркова С.В. Соціальний ефект інвестицій [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Vest_Ek5-1-2010-PDF/032-37.pdf. – Загл. з екрану.
Мельничук Л.С. Сутність та значення соціальних інвестицій / Л.С. Мельничук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 434 – 437.
Рождественская Н.В. Измерение социального эффекта экологических инициатив / Н.В. Рождественская; С.Б. Богуславская // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2015. - № 1. - С. 198 – 205.
Рыбинцев В.А. Оценка социальных последствий реализации инвестиционных проектов / В.А. Рыбинцев; А.Н. Казак // Наукові праці НДФІ. – 2012. - № 3 (60). – С. 192 – 196.
Керівництво до методу SROI [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://socialvalueint.org/wp-content/uploads/2012/12/Social-Impact-Measurement-and-SROI_English_Version_final_2.pdf. – Загл. з екрану.
Офіційний звіт Організації економічного співробітництва та розвитку за 2015 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oecd.org/sti/ind/social-impact-investment.htm . – Загл. з екрану.
Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA . – Загл. з екрану.
Clark C; Rosenzweig W; Long D and Olsen S 2004; Double bottom line project report: Assessing social impact in double bottom line ventures; methods catalog; viewed 28 may 2010;.
Epstein MJ 2008; Making sustainability work: Best practices in managing and measuring corporate social; environmental; and economic impacts; Greenleaf Publishing Limited; Sheffield.
Loew; T 2003; ‘Environmental cost accounting: Classifying and comparing selected approaches’; In M Bennett; PM Rikhardsson and S Schaltegger (Ed.); Environmental management accounting - purpose and progress; Kluwer Academis Publishers; Dordrecht; pp. 41-56.
Maas; KEH and Boons; F 2010; ‘CSR as a strategic activity: value creation; integration and redistribution’; in C Louche; SO Idowu and WL Filho (ed); Innovative CSR;Greenleaf Publishing; Sheffield; pp. 154-172.
Maas; KEHSocial Impact Measurement: classification of methodshttps://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-1390-1_8#page-1.
Measuring Impact: Guidelines for Good Impact Practice [Электронныйресурс] – Режимдоступа: http:www.thegiin.org/binary-data/GIIN_impact_measurement_guidelines.pdf.
Shell 2008a; Managing social performance; delivering benefits; Den Haag; Confidential.
Shell 2008b; Managing social performance; measuring and communicating social performance; Den Haag; Confidential.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ