теоретико-методичний підхід до визначення економічної сутності інноваційної діяльності та її підсистем

  • Volodymyr D. Babych Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: інновація, інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, системний підхід

Анотація

У сучасному глобалізованому світі ключовим фактором функціонування та розвитку економічної системи є конкурентні переваги. Ключем до набуття конкурентних переваг є ефективна інноваційна діяльність. Основою її здійснення є розуміння механізмів, формування та реалізації інноваційних процесів.

Таким чином у роботі було виділено та проаналізовано підходи до визначення економічних категорій «інновація», «інноваційний процес», «інноваційна діяльність». Узагальнено теоретичні знання та розроблено концепцію їх функціонування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: Дослідження підприємницького прибутку, капиталу, кредиту, проценту та циклу кон’юнктури/ Й.А. Шумпетер. – М.: Прогрес, 1982. – 456с.
2. Друкер П. Класичні роботи по менеджменту/ Питер Друкер: Пер. з англ. – 2-ге вид. – М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 220с.
3. Котлер Ф. Основи маркетингу/ Філіп Котлер: Пер. с англ. – 2-ге вид. – М.; СПб.; К.: Вид. дім «Віяльямс», 1999. – 1152 с.
4. Про інноваційну діяльність: Закон України [Електронний ресурс]: 04.07.2002 № 40-IV, редакцiя вiд від 05.12.2012 на пiдставi 5460-17// Законопроекти/ Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
5. Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів: монографія/ П.С. Харів. – Тернопіль : «Економічна думка», 2003. – 326 с.
6. Мазнєв Г.Є. Інновації: теоретико-еволюційні аспекти / Г.Є. Мазнєв // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2015. – Вип. 162. – С. 56-63.
7. Задорожнюк Н.О. Дослідження та розвинення економічної сутності терміну «інновація» / Н.О. Задорожнюк // Економічний форум. – № 1. – 2015. – С. 8-13.
8. Янченко З.Б. Удосконалення термінологічних підходів щодо визначення поняття «інновація»/ З. Б. Янченко // Проблеми економіки. – № 2. – 2013. – С. 196-200.
9. Помірча О.М. Необхідність впровадження інноваційної діяльності як рушійної сили економічного розвитку суб’єктів господарювання / О.М. Помірча // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 5. – 2015. – С. 568-572.
10. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2014 році: стат. зб. / Держ. служба статистики України. – К.: Інформ.-вид. центр Держстату України, 2015. – 255 с.
11. Даньків Й.Я. Інновації: становлення, політика та сучасні стратегічні тенденції розвитку/ Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк, Н.З. Яцишин// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – Випуск 1 (42). – 2014. – С.113-119.
12. Романчик Т.В. Теорія інновації: дослідження понятійного апарату Т.В. Романчик // Бізнес-Інформ. – 2014. – №10. – C. 138-142.
13. Карінцева В.Г. Теоретичні аспекти визначення сутності інноваційного потенціалу / О.І. Карінцева, П.С. Матвєєв // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 2. – С. 23-30.
14. Дикань О.В. Удосконалення сутності та структури інноваційного потенціалу/ О.В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 50. – 2015. – С. 282-285.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ