THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF ENTERPRISE’S COMPETITIVENESS ON THE GLOBAL MARKET

  • Yurii V. Tkachenko Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, Харків, 61024, Україна
  • Mykola M. Rykhliuk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр-т Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, оцінка, стратегія конкурентоспроможності, ефективність, економічний розвиток.

Анотація

В статті розглянуто сутність поняття конкурентоспроможність, теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку, теоретичне обґрунтування, розглянуто науково-методичні підходи та практичні пропозиції, спрямовані на оцінку та забезпечення конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку як фактору підвищення конкурентоспроможності промисловості України в умовах сучасних економічних процесів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства / С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 520 с.
2. Porter M.E. Competitive Advantage of Nations / M.E. Porter. – New York : Free Press, 1990. – 426 p.
3. Скударь Г.М. Управление конкурентоспособностью крупного АО : проблемы и решения / Г.М. Скударь. – К. : Наук. думка, 1999. – 496 с.
4. Андрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике / В. Андрианов // Экономист. – 1997. – № 10. – С. 37-47.
5. Арнаут І.П. Дослідження підходів щодо дефініції конкурентоспроможності підприємства І.П. Арнаут // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 111-114.
6. Ермолов М.О. Чем отличается конкурентоспособность фирмы от конкурентоспособности товара / М.О. Ермолов. – М. : Мысль, 1990. – 229 с.
7. Яновский А. Конкурентоспособность товара и товаропроизводителя / А. Яновский // Бизнес-Информ. – 1996. – № 5. – С. 21-23.
8. Ярошенко С.П. Принципи конкурентноздатності сфери матеріального виробництва / С.П. Ярошенко // Регіональні перспективи. – 1998. – № 1(2). – С. 37-39.
9. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. – М. : Новости, 2006. – 267 с.
10. Маренич А. Управление конкурентоспособностью предприятия / А. Маренич, И. Астахов // Бизнес-Информ. – 1996. – № 5 – С. 23-27.
11. Калашникова Л.М. Конкурентоспособность предприятия и их продукции / Л.М. Калашников // Машиностроитель. – 2003. – № 11. – С. 15-18.
12. Перцовский Н.И. Международный маркетинг : учеб. пособие / И.А. Спиридонов, С.В. Барсукова; под ред. Н.И. Перцовского. – М. : Высшая школа, 2001. – 239 с.
13. Основи аграрного підприємництва / за ред. М.Й. Маліка. – К. : Інститут аграрної економіки, 2000. – 582 с.
14. Завьялов П.С. Маркетинг у схемах, рисунках, таблицах / П.С. Завьялов. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 496 с.
15. Экономическая стратегия фирмы // под. ред. А.П. Градова. – СПб. : Специальная литература, 2000. – 589 с.
16. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – М. : Маркетинг, 2002. – 892 с.
17. Васильева З.А. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка / З.А. Васильева // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 2. – С. 83-90.
18. Бєлєнький П.Ю. Дослідження проблем конкурентоспроможності / П.Ю. Бєлєнький // Вісник НАН України. – 2007. – № 5. – С. 9-18.
19. Шинкаренко В.Г. Управление конкурентоспособностью предприятия / В.Г. Шинкаренко, А.С. Бондаренко. – Харьков : Изд-во ХНАДУ, 2003. – 186 с.
20. Мануйлович Ю.М. Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства / Ю.М. Мануйлович // Маркетинг інновацій. – 2013. – № 4. – С. 274-282.
21. Бородин А.В. Современные подходы к оценке конкурентоспособности предприятий / А.В. Бородин, Н.Л. Теренина // Казанская наука. – 2012. – № 3. – С. 69-72.
22. Франів І.А. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства / І.А. Франів, Л.М. Коваль, Р.Р. Русин-Гриник // Механізм регулювання економіки. – 2010. – №3, Т. 1. – С. 149-153.
23. Жовновач Р.І. Теоретико-методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств / Р.І. Жовновач // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – С. 106-113.
24. Рибницький Д.О. Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства / Д.О. Рибницький, Т.А. Городня, К.А. Львівська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.9. – С. 227-230.
25. Поклонский Ф.Е. Розвиток конкурентоспроможності продукції, що випускається, як результат ефективного використання потенціалу підприємства / Ф.Е. Поклонский, Е.Ю. Мамченко // ДонДУУ МЕНЕДЖЕР. – 2007. – №3 (41). – С. 121-126.
26. Хрущ Н.А. Сучасні методичні підходи до оцінки конкурентоспроможості підприємства / Н.А. Хрущ, Л.В. Ваганова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5, Т. 3. – С. 153-156.
27. Парсяк В. Аналітичні передумови управління конкурентоспроможностю невеликих підприємств / В. Парсяк, І. Дибач // Економіст. – 2010. – №8 – С. 56-59.
28. Нурмаганбетов К.Р. Методика оценки конкурентоспособности предприятия легкой промышленности / К.Р. Нурмаганбетов, Н.Д. Есмагулов // Организатор производства. – 2009. – №2. – С. 90-93.
29. Мартиненко В.П. Методи оцінки конкурентоспроможності суб'єктів господарювання / В.П. Мартиненко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 10(89). – С. 42-45.
30. Пляскіна А.І. Оцінка конкуренції та конкурентоспроможності суб'єктів харчової промисловості / А.І. Пляскіна// Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №2(56). – С. 52-59.
31. Міняйленко І.В. Науково-методичні аспекти оцінювання потенціалу підприємств легкої промисловості / І.В. Міняйленко, О.В. Микитенко // Вісник Хмельницького національного університету [Електронний ресурс]. – 2011. – №1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2011_1/031-035.pdf.
32. Зайцева Л. О. Аналіз сучасних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства // Економiчний аналiз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Том 14. – №3 – С. 12-17.
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ