ІНСТРУМЕНТИ ЦІЛЕВСТАНОВЛЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Alla V. Kovalevska Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-3853-8485
Ключові слова: дерево цілей, модель SMART, стратегічне управління, цілевстановлення.

Анотація

В даній роботі наголошено на важливості стратегічного планування та особливо етапу ціле встановлення задля забезпечення стратегічного успіху підприємства; досліджено декілька інструментів постановки стратегічних цілей підприємства; представлено їх основні відмінні риси та умови застосування; наголошено на необхідності подальших досліджень і розробки методичних засад розбудови стратегічної платформи підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Чорний Г.М. Менеджмент: управлінські методи і стилі / Г.М. Чорний, М.П. Ястреб. – К. : ТОВ «Центр» ІТ, 2010. – 54 с.
2. Люльов О.В. Теоретичні основи формування механізму визначення пріоритетності та узгодженості цілей на підприємстві / О.В. Люльов // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №4. – Т. 1.– С. 110-122.
3. Пащенко О.П. Цільовий підхід в управлінні підприємствами харчової промисловості: суть, особливості та значення / О.П. Пащенко // Вісник ЖДТУ. – №1(51) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/1638/1/47.pdf.
4. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підручник / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, Ю.М. Ратушний. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
5. Веснин В.Р. Основы менеджмента : учебник / В.Р. Веснин. – М. : Проспект, 2014. – 320 с.
6. Виханский О.С. Стратегическое управление : учебник / О.С. Виханский. – 3-е изд. ; перераб. и доп. – М. : Гардарика, 2009. – 164 с.
7. Шегда А.В. Менеджмент : підручник / А.В. Шегда. – К. : Знання, 2004. – 687 с.
8. Ковтун І.О. Стратегія підприємства : підручник / І.О. Ковтун. – Львів: «Новий Світ-2000», 2009. – 680 с.
9. Клівець П.Г. Стратегія підприємства : навч. посібник / П.Г. Клівець. – К. : Академвидав, 2007. – 320 с.
10. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб : Питер Ком, 1999. – 416 с.
11. Портер М. Конкурентна стратегія : методика аналізу галузей конкурентів / М. Портер. – Москва : Вид-во «Альпіна бізнес букс», 2011. – 453 с.
12. Авксєнтьєв М.Ю. Сутність та загальна характеристика планування в економічній теорії / М.Ю. Авксєнтьєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/No3/214-218.pdf.
13. Дюков И. Стратегия развития бизнеса. Практический подход / И. Дюков. – СПб : Питер, 2008. – 236 с.
14. Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов / А.К. Клочков. – М. : Эксмо, 2010. – 103 с.
15. Стрейчен К. Модель GROW для постановки и достижения целей / К. Стрейчен. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blaggos.com/business/leadership/model-grow-dlya-postanovki-i-dostizheniya-tselej.html.
16. F. Nickols and R. Ledgerwood. The Goals Grid: A New Tool for Strategic Planning / F. Nickols and R. Ledgerwood [Electronic resource]. - Accessed mode : http://www.nickols.us/strategic_planning_tool.pdf.
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)