Стійкий розвиток міст: сутність поняття та передумови впровадження

  • Alla V. Kovalevska Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-3853-8485
  • Roksana V. Petrova Харківський національний університет радіоелектроніки, пр. Науки, 14, Харків, 61166, Україна
  • Sergiy V. Zelenskiy Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: місто, стійкий розвиток, майбутнє, суб’єкти, зацікавлені сторони.

Анотація

У статті доводиться актуальність та необхідність впровадження принципів і підходів концепції стійкого розвитку міст з метою удосконалення управління та вирішення численних завдань у соціально-економічній системі міста. Наголошено на неможливості ігнорування екологічних аспектів, проблем, питань, зрушень, що разом із врахуванням економічної та соціальної складової доводить важливість саме стійкого розвитку. Представлено необхідність вирішення даного завдання на засадах системності, що пов’язано із наявним та тісним взаємозв’язком систем різних рівнів та необхідністю зростання рівня та якості життя населення. Визначено основні сутнісні характеристики стійкого розвитку міст, показано багатоаспектність та складність забезпечення управління стійким розвитком міста. Специфічність управління стійким розвитком міста полягає у необхідності координації зусиль, переборення суперечностей та узгодження інтересів численних суб’єктів. У статті наголошується на необхідності активного залучення місцевого населення, громадськості, організацій та об’єднань до визначення стратегічної мети розвитку міста, пріоритезації завдань, прийняття рішень та їх реалізації. Доводиться доцільність використання результатів соціологічних та маркетингових досліджень у процесі визначення поточної моделі соціально-економічної системи міста та характеристик майбутньої стратегічної моделі. Особливої уваги під час досліджень потребує вибіркова група молоді – саме врахування їх цінностей, сподівань, очікувань та інтересів є основним орієнтиром стратегічного розвитку міста, підґрунтям формування майбутньої моделі соціально-економічної системи, напрямком та пріоритетом потенційних зрушень, тим орієнтиром, що говорить про можливість врахування інтересів майбутніх поколінь під час впровадження принципів стійкого розвитку сьогодні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ковалевська А. В. Концептуальні основи визначення соціально-економічного розвитку регіональної соціально-економічної системи / А.В. Ковалевська, Н.А. Радченко // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 40 / Одес. держ. екон. ун-т; редкол.: проф. Звєряков М.І., проф. Ковальов А.І, проф. Буркинський Б.В., проф. Осипов В.І. та ін. – Одеса : ОДЕУ, 2010. – С. 359-364.
Мочерний С. В. Економічна енциклопедія / С.В. Мочерний. – Київ : ВД «Академія», 2002.
Афанасьев Н. В. Управление развитием предприятия / Н. В. Афанасьев. – Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2003.
Державна регіональна політика України : особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІДС, 2007. – 768 с.
Герасимчук З. В. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону : монографія / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. – Луцьк : ЛДТУ, 2002. – 248 с.
Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М. П. Бутко. – К. : Знання України, 2005. – 476 с.
Гордєєв О. К. Забезпечення сталого місцевого розвитку: підходи, принципи, складові [Електронний ресурс] / О. К. Гордєєв. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/4/04.pdf.
Мозговий А. А. Сталий розвиток міст: передумови та суперечності [Електронний ресурс] / А.А. Мозговий. – Режим доступу : http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/148166/58-61.pdf?sequence=1.
Гопцій Д. О. Наукові підходи до розуміння концепції сталого розвитку та напрями її використання при плануванні розвитку міст [Електронний ресурс] / Д. О. Гопцій. – Режим доступу : http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/464.
Устойчивое развитие предприятия, региона, общества : инновационные подходы к обеспечению : монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014. – 480 с.
Буряк В. В. Методичні підходи до формування стратегії сталого розвитку промислового міста / В. В. Буряк // Інноваційна економіка. – № 7-8, 2016. – С. 99-104.
Сталий розвиток регіонів України / науковий керівник М. З. Згуровський. – Київ : НТУУ «КПІ», 2009. – 197 с.
Кусик Н. Л. Корпоративна соціальна відповідальність : навч. посібник / Н.Л. Кусик, А.В. Ковалевська. – Харків : СІМ, 2014. – 528 с.
Сталий розвиток міст за участі громад. Уроки з досвіду впровадження «Муніципальної програми врядування та сталого розвитку» Програми розвитку ООН в Україні : Аналітичний документ / О. Орленко. – Київ : ПРООН/МПВСР, 2008. – 48 с.
Дерун Т. М. Проблеми розвитку малих міст в умовах соціально-економічної трансформації українського суспільства [Електронний ресурс] / Т. М. Дерун. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Derun.pdf.
Бойко-Бойчук О. В. Світові тенденції розвитку міст : міжнародний досвід [Електронний ресурс] / О. В. Бойко-Бойчук. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2007-2/txts/07bovmmd.htm.
ООН – ХАБИТАТ – Программа ООН по развитию населенных пунктов [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org./ru/ga/habitat.
Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів : Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1999 р. № 1359-ХIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
Беззубко Л. В. Громадська експертиза та контроль як найважливіші засоби регулювання сталого розвитку територій / Л. В. Беззубко // Сталий розвиток територій : проблеми та шляхи вирішення : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 1 жовтня 2013 р. / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дпіпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 8-9.
Ковалевська А. В. Визначення місця стратегії соціально-економічного розвитку регіону серед обов’язкових компонентів стратегічного управління / А. В. Ковалевська, О. Г. Балог // Економіка і регіон. – № 5 (36), жовтень, Полтава, 2012. – ПолтНТУ. – С. 29-34.
Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 512 с.
Матросова Л. М. Аналіз методик оцінки соціально-економічного розвитку регіонів / Л.М. Матросова, Л.О. Пруднікова // Економічний вісник Донбасу. – № 3, 2008. – С. 69-72.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ