Sustainable development of cities: the essence of concept and implementation background

  • Alla Kovalevska O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 17, Marshal Bazhanov Str., Kharkiv, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3853-8485
  • Roksana Petrova Kharkiv National University of Radio Electronics, 14, Nauky Ave., Kharkiv, 61166, Ukraine
  • Sergiy Zelenskiy O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 17, Marshal Bazhanov Str., Kharkiv, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0945-4485
Keywords: city, sustainable development, future, subjects, stakeholders.

Abstract

The article proves the urgency and necessity of introducing the principles and approaches of the concept of sustainable development of cities with the aim of improving management and solving numerous problems in the social and economic system of the city. The emphasis is placed on the impossibility of ignoring environmental aspects, problems, issues, shifts, which, together with the economic and social components, shows the importance of sustainable development. The necessity of solving this problem on the basis of systematization is presented, which is connected with the existing and close interconnection of systems of different levels and the necessity of increasing the level and quality of life of the population. The main essential characteristics of sustainable development of cities are determined, the multidimensionality and complexity of ensuring the management of sustainable development of the city is shown. Specificity of management of sustainable development of the city consists in the need for coordination of efforts, overcoming of contradictions and coordination of interests of numerous subjects. The article emphasizes the need to actively involve the local population, the public, organizations and associations in determining the strategic goal of the city development, prioritizing tasks, making decisions and implementing them. The expediency of using the results of sociological and marketing research in the process of determining the current model of the social and economic system of the city and the characteristics of the future strategic model is proved. Special attention during the research is required by a select group of young people - taking into account their values, hopes, expectations and interests is the main guide of the city's strategic development, the basis for the formation of a future model of the social and economic system, the direction and priority of potential shifts, the guidance that shows the possibility of taking into account the interests future generations in implementing the principles of sustainable development today.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ковалевська А. В. Концептуальні основи визначення соціально-економічного розвитку регіональної соціально-економічної системи / А.В. Ковалевська, Н.А. Радченко // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 40 / Одес. держ. екон. ун-т; редкол.: проф. Звєряков М.І., проф. Ковальов А.І, проф. Буркинський Б.В., проф. Осипов В.І. та ін. – Одеса : ОДЕУ, 2010. – С. 359-364.
Мочерний С. В. Економічна енциклопедія / С.В. Мочерний. – Київ : ВД «Академія», 2002.
Афанасьев Н. В. Управление развитием предприятия / Н. В. Афанасьев. – Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2003.
Державна регіональна політика України : особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІДС, 2007. – 768 с.
Герасимчук З. В. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону : монографія / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. – Луцьк : ЛДТУ, 2002. – 248 с.
Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М. П. Бутко. – К. : Знання України, 2005. – 476 с.
Гордєєв О. К. Забезпечення сталого місцевого розвитку: підходи, принципи, складові [Електронний ресурс] / О. К. Гордєєв. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/4/04.pdf.
Мозговий А. А. Сталий розвиток міст: передумови та суперечності [Електронний ресурс] / А.А. Мозговий. – Режим доступу : http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/148166/58-61.pdf?sequence=1.
Гопцій Д. О. Наукові підходи до розуміння концепції сталого розвитку та напрями її використання при плануванні розвитку міст [Електронний ресурс] / Д. О. Гопцій. – Режим доступу : http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/464.
Устойчивое развитие предприятия, региона, общества : инновационные подходы к обеспечению : монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014. – 480 с.
Буряк В. В. Методичні підходи до формування стратегії сталого розвитку промислового міста / В. В. Буряк // Інноваційна економіка. – № 7-8, 2016. – С. 99-104.
Сталий розвиток регіонів України / науковий керівник М. З. Згуровський. – Київ : НТУУ «КПІ», 2009. – 197 с.
Кусик Н. Л. Корпоративна соціальна відповідальність : навч. посібник / Н.Л. Кусик, А.В. Ковалевська. – Харків : СІМ, 2014. – 528 с.
Сталий розвиток міст за участі громад. Уроки з досвіду впровадження «Муніципальної програми врядування та сталого розвитку» Програми розвитку ООН в Україні : Аналітичний документ / О. Орленко. – Київ : ПРООН/МПВСР, 2008. – 48 с.
Дерун Т. М. Проблеми розвитку малих міст в умовах соціально-економічної трансформації українського суспільства [Електронний ресурс] / Т. М. Дерун. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Derun.pdf.
Бойко-Бойчук О. В. Світові тенденції розвитку міст : міжнародний досвід [Електронний ресурс] / О. В. Бойко-Бойчук. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2007-2/txts/07bovmmd.htm.
ООН – ХАБИТАТ – Программа ООН по развитию населенных пунктов [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org./ru/ga/habitat.
Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів : Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1999 р. № 1359-ХIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
Беззубко Л. В. Громадська експертиза та контроль як найважливіші засоби регулювання сталого розвитку територій / Л. В. Беззубко // Сталий розвиток територій : проблеми та шляхи вирішення : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 1 жовтня 2013 р. / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дпіпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 8-9.
Ковалевська А. В. Визначення місця стратегії соціально-економічного розвитку регіону серед обов’язкових компонентів стратегічного управління / А. В. Ковалевська, О. Г. Балог // Економіка і регіон. – № 5 (36), жовтень, Полтава, 2012. – ПолтНТУ. – С. 29-34.
Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 512 с.
Матросова Л. М. Аналіз методик оцінки соціально-економічного розвитку регіонів / Л.М. Матросова, Л.О. Пруднікова // Економічний вісник Донбасу. – № 3, 2008. – С. 69-72.
Published
2017-12-05
How to Cite
Kovalevska, A., Petrova, R., & Zelenskiy, S. (2017). Sustainable development of cities: the essence of concept and implementation background. Social Economics, 53(1), 69-75. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2017-53-10
Section
SYSTEMS AND MECHANISMS FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF SOCIAL ECONOMICS