СКЛАДОВІ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  • Juliia V. Gusak Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: організаційно-ресурсний потенціал, промислове підприємство.

Анотація

В статті розглянуті питання, пов’язані з вивченням складових та основ формування організаційно-ресурсного потенціалу промислових підприємств України. Досліджено фактори впливу на формування та реалізацію виробничого потенціалу промислових підприємств. Обґрунтовано, що система організаційно-ресурсного потенціалу промислових підприємств визначається як сукупна здатність системи управління, господарювання, системи інтелектуальної праці і системи життєзабезпечення створювати промислову продукцію, надавати різноманітні послуги і здійснювати різноманітні види робіт, підвищувати і розвивати професійний, освітній, науковий, соціально-культурний рівень персоналу підприємств у даний період часу. Автором визначено, що на стадії формування організаційно-ресурсного потенціалу проводиться виявлення можливостей підприємства та його ресурсів, які були б здатні підвищити його конкурентоспроможність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Ареф’єва О.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства / О.В. Ареф’єва, Т.В. Харчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 71-76.
2. Борзенкова К.С. Оценка экономического потенциала предприятия и повышение эффективности его использования: автореф. дис... канд. экон. наук / К.С. Борзенкова. – Белгород, 2003. – 24 с.
3. Коренков О.В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств: дис… канд. екон. наук.: 08.06.01/ О.В. Коренков. – К., 2003. – 237 с.
4. Мельник О.Г. Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства : сутність та індикатори оцінювання / О.Г. Мельник // Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. –2007. – С. 46-51.
5. Сайбель С.А. Проблеми реалізації управлінського потенціалу керівників середньої ланки в промисловості : дис. ... канд. социол. наук / С.А. Сайбель. – Уфа, 1998. – 144 с.
6. Свободин В.А. Вопросы определения и эффективности производственного потенциала / В.А. Свободин // АПК: экономика, управление. – 1991. – №3. – С. 27-30.
7. Храмцова Т.Г. Методология исследования социально-экономического потенциала потребительской кооперации: дис... д-ра экон. наук. / Т.Г. Храмцова Центросоюз РФ; СибУПК. – Новосибирск, 2002. – 374 с.
8. Костевич О.Д. Фінансовий потенціал як фактор сталого розвитку / О.Д. Костевич // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2010. – Вип. 43. – С. 54-59.
9. Евдокімов Ф.І Дослідження категорії економічний потенціал промислового підприємства / Ф.І. Евдокімов, О.В. Мізіна // Наукові праці ДонНТУ. Серія : економічна. – 2004. – №75. – С. 165-169.
10. Зенцова Ю.С. Вплив короткострокового соціально-психологічного тренінгу на управлінський потенціал особистості : дис. ... канд. психол. наук / Ю. С. Зенцова. – Казань, 2003. – 142 с.
11. Шепель Н.Г. Управління використанням ресурсів металургійних та машинобудівних підприємств в ринкових умовах : автореф. дис... на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук / Н.Г. Шепель. – Запоріжжя, 2008. – 23 с.
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ