ПОБУДОВА МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

  • Juliia V. Gusak Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: організаційно-ресурсне забезпечення, машинобудівний комплекс, економіко-математичне моделювання

Анотація

У статті розглянуті питання, пов’язані з необхідністю побудови моделі організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівного комплексу України. Для створення достовірної моделі автор повинен був переконатися, що всі висновки, зроблені на основі статистичного дослідження показників роботи однієї з впливовіших галузей промисловості України можна екстраполювати (тобто поширити, перенести висновки, зроблені відносно будь-якої частини об’єктів або явищ на усю сукупність об’єктів або явищ, поширити висновки, зроблені на основі минулих станів явищ або процесів на майбутні) на всю промисловість України.Методами кореляційного аналізу з’ясовано, що як й передбачалося, негативними факторами впливу на роботу машинобудування є динаміка підвищення середнього офіційного курсу національної грошової валюти до долара США, встановлений національним банком України та індексу вартості довгострокових кредитів для суб’єктів господарювання.
Порівняльний аналіз застосованих методів детермінованого факторного аналізу – ланцюгових підстановок і дольової участі надав можливість стверджувати, що обидва метода достовірно описують вплив кожного з факторів складових організаційно-ресурсного потенціалу машинобудівної галузі Харківського регіону, але, на наш погляд, більш наочний результат дає метод дольової участі.
При науковому підході до вирішення проблем господарювання та ефективного використання ресурсів, треба пам’ятати, що всі фактори мають вплив на результат господарчої діяльності у сукупності. Тому нами було з’ясовано не лише їх вплив на результуючі показники – обсяги виробленої та реалізованої продукції, а й їх взаємна дія.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Барташевська Ю.М. Розвиток машинобудування України: стан, проблеми, перспективи / Ю.М. Барташевська // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. – №1(8). – С. 19-25.
2. Кожина О.М. Стратегічне планування ресурсного забезпечення господарської діяльності підприємства / О.М. Кожина // Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов». – 2005. – № 65. – С. 343-350.
3. Кондрашевська О.Г. Методичний підхід до аналізу ресурсної бази підприємств машинобудування / О.Г. Кондрашевська // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – №34. – С. 295-299.
4. Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: Монографія. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 344 с.
5. Моісеєнко Т.Є. Ефективність інноваційної діяльності машинобудівних підприємств України / Т.Є. Моісеєнко // Вісник Криворізького інституту. – 2009. – №4(20) . – С. 106-110.
6. Полянська А.С. Ресурсне забезпечення розвитку організацій в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pdaa.com.ua/np/pdf/81.pdf.
7. Шандова Н.В. Розробка механізму управління стійким розвитком підприємств машинобудування / Н.В. Шандова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №2. – С. 101-105.
8. Шепель Н.Г. Управління використанням ресурсів металургійних та машинобудівних підприємств в ринкових умовах: автореф. дис...на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук / Н.Г. Шепель. – Запоріжжя, 2008. – 23 с.
9. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2000. –152с.
10. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 288 с.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ