САМОНАВЧАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ: НОВА УПРАВЛІНСЬКА ПАРАДИГМА

  • Галина Островська Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, Тернопіль, 46001, Україна https://orcid.org/0000-0002-9318-2258
Ключові слова: інноваційний розвиток, самонавчальна організація, неперервне навчання і розвиток співробітників, інтелектуальний потенціал, менеджмент знань, конкуренція на основі компетентності

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність і сформовано власне бачення концептуальних основ побудови самонавчальної організації, яка володіє низкою унікальних конкурентних переваг за рахунок ефективного використання інтелектуального потенціалу. Виокремлено низку відмін­ностей щодо розуміння сутнісних характеристик самонавчальної організації, а також її прин­ципових розбіжностей із традиційною організацією. Конкретизовано ключові концепти фор­мування самонавчальної організації, як основоположної складової системи управління інте­лектуальним потенціалом. Імплементація сформульованих концептів створить базис для побу­дови самонавчальної організації задля прискореного переходу на інноваційну модель розвитку. Проаналізовано проблеми індивідуального й організаційного навчання як необхідної умови розвитку та ефективного використання інтелектуального потенціалу організацій. Висвітлено основоположні принципи побудови самонавчальної організації, які ґрунтуються на новій па­радигмі управління. Дано авторське визначення сутності категорій «самонавчальна ор­ганізація» та «корпоративна культура». Набула подальшого розвитку теоретична модель само­навчальної організації, яка містить опис основних елементів такої організації та взаємозв’язки між ними. Для зазначених елементів організації виокремлено та систематизовано вимоги, ви­конання яких сприяє розвитку і реалізації на максимально високому рівні розглянутих вище здібностей самонавчальної організації. Наведено основні норми і цінності, які представляють корпоративну культуру самонавчальної організації. Виявлено мотиватори та інструменти, які дають змогу створити ефективну систему мотивування працівників до підвищення рівня інте­лектуалізації праці в організації. Проаналізовано методи мотивації професійного розвитку пер­соналу. Розроблено піраміду професійних компетенцій менеджерів за організаційно-посадо­вими рівнями та акцентовано на феномені лідерства. Сформовано стратегічне бачення розвитку самонавчальної організації. Актуальними напрямами подальшої розробки окресленої проблеми є пошуки шляхів ефективного використання інтелектуального потенціалу в умовах самонавчальних організацій на основі застосування системного підходу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Галина Островська, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, Тернопіль, 46001, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Global Human Capital Trends. (2016). The new organization: Different by design. Deloitte University Press. Retrieved from https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends-2016.html.

Drucker, P. (2020). Management Challenges for the 21st Century. KM-BOOKS. (in Ukrainian)

Edvinsson, L. (2002). Corporate Longitude: navigating the knowledge economy. Book house.

Armstrong, L. (2007). Competing in the Global Higher Education Marketplace: Outsourcing, Twinning, and Franchising. New Directions for Higher Education, 140, 131-138. doi: https://doi.org/10.1002/he.287.

Senge, P. (2018). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber. (in Russian)

Wiig, K. (1993). Knowledge Management Foundations: Thinking About Thinking: How People and Organizations Create, Represent and Use Knowledge. Retrieved from https://www.academia.edu/19382981/.

Earl, M. (2001). Knowledge management strategies: toward taxonomy. Journal management information systems, 18(1), 23-43.

Nonaka, І., & Takeuchi, H. (2011). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation Illustrated Edition. Moscow: Olymp-Business. (in Russian)

Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2014). The Atlas of Economic complexity: Mapping Paths to Prosperity. MIT Press, Cambridge, MA.

Cherwitz, A. R., & Sullivan, Ch. A. (n.d.). Intellectual Entrepreneurship. A vision for graduate education. Change. Retrieved from https://webspace.utexas.edu/cherwitz/www/ie/articles.html.

Gallagher, S., & Hazlett, S. (2004). Using the Knowledge Management Maturity Model (KMM). As An Evaluation Tool. Retrieved from http://bprc.warwick.ac.uk/km028.pdf.

Romanovskyi, O. O. (2015). Development of academic entrepreneurship and entrepreneurial higher educational institutions in conditions of globalization. Efficient economy, 11. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_17. (in Ukrainian)

Shevchenko, L. S. (2016). Mergers and Acquisitions in Higher Education. Actual Problems of Economics, 11, 160-167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_11_18.

Manzhura, O. V., Kraus, N. M., & Kraus, K. M. (2020). Ecosystem of Gig-economics and entrepreneurial university: evolutionary synergy of “virus innovation” and “digital jump”. Efectyvna ekonomika, 2. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7642. (in Ukrainian)

Pylypenko, H., Fedorova, N., Kuzenko, I., & Naumenko, N. (2020). Paradoxes of economic development: science and innovation in the modern world. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2, 153-159. doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-2/153.

Ostrovska, H. Y. Maliuta, L. Ya, Sherstiuk, R. Р, Lutsykiv, I. V., & Yasinetska, I. А. (2020). Development of intellectual potential at systematic paradigm of knowledge management. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 171-178. doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/171.

Ostrovska, H., Demianyshyn, V., Maliuta, L., Sherstiuk, R., Kuz, T., & Reznik, N. (2020). Intellectual Potential of Ukraine: Realies and Prospects of Efficient Use in the Knowledge-Based Economy Conditions. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(9s), 4622-4634.

Kinash, I. P. (2015). Current State of Infrastructure Provision of Education in Ukraine. Actual Problems of Economics,7(169), 259-262.

Sytnyk, Y. S. (2017). Intellectualization of enterprise management systems: concept, system monitoring and modeling. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. (in Ukrainian)

Ostrovska, H. (2021). Conceptual principles of industrial enterprise intellectual potential management use. Galician economic journal, 68, 1, 128-137. doi: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.01.128. (in Ukrainian)

Senge, P. (2018). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber.

Sipa, М. (2019). Diversification of Capabilities of Economies in the Field of Talent Management. Poland Against the Background of the European Union. European Journal of Sustainable Development, 8(2), 268-278. doi: https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n2p268.

Опубліковано
2021-08-26
Як цитувати
Островська, Г. (2021). САМОНАВЧАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ: НОВА УПРАВЛІНСЬКА ПАРАДИГМА. Соціальна економіка, (61), 26-41. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-03
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ