Ідентифікація характеристик конкурентного середовища цільових ринків збуту продукції підприємств-виробників зерна

  • Valerii Danylenko Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-0098-5204
Ключові слова: конкурентне середовище, зерновий ринок, ринкова частка, інтенсивність конкуренції, коефіцієнт концентрації

Анотація

В статті обґрунтовано доцільність проведення системного аналізу конкурентного середо­вища зернового ринку, наводяться приклади застосування результатів такого аналізу для за­безпечення справедливих та ефективних конкурентних відносин. Наведено критерії визна­чення товарно-географічних меж товарного ринку, а також фактори, що враховуються при визначенні територіальних меж такого ринку. Розкривається сутність методологічної основи аналізу конкурентної ситуації на ринку. В рамках даного аналізу узагальнено алгоритм про­ведення дослідження стану конкурентних ринкових відносин, заснований на: розрахунку і порівнянні розмірів ринкових часток окремих операторів; визначенні загальної картини ринкової привабливості з точки зору виходу нових гравців шляхом розрахунку агрегованих коефіцієнтів динаміки конкуренції, конкурентної активності та рентабельності продажів на ринку; порівняння часток ринку з використанням дисперсійного аналізу і визначення інтен­сивності конкуренції на ринку шляхом розрахунку коефіцієнта варіації часток підприємств; дослідження рівня монополізації ринку з використанням розрахунку коефіцієнта ринкової концентрації, що дозволяє визначити рівень монополізації ринку товаровиробників по від­ношенню до споживачів і постачальників, а також індексу Герфіндала-Гіршмана, як коефіці­єнта концентрації для трьох найбільш поширених науково обґрунтованих типів ринку. Метод був випробуваний на ринку, межі продукції якого визначені як ринок товарного зерна, що представляє всі можливі види і категорії якості і не має продуктів-замінників. При цьому ге­ографічні межі досліджуваного ринку визначаються трьома адміністративними районами Харківської області. На основі розрахунків зроблено висновки щодо інтенсивності конкурен­ції, концентрації безпосередніх учасників розподілу товарного зерна та перспективних тен­денцій розвитку та регулювання конкурентних відносин на сучасному ринку. Передбачаєть­ся, що результати проведеного в статті дослідження можуть бути використані для прогнозу­вання перспективної конкурентної моделі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Valerii Danylenko, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна

кандидат економічних наук

Посилання

Kvasha, S. M., & Hryhoriev, S. O. (2016). Sutnist ta osoblyvosti ahrarnoho rynku [The essence and features of the agricultural market]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, 8, 56-59. (in Ukrainian)

Kobuta, I. V. (2006). Osoblyvosti ahrarnoi polityky Yevropeiskoho Soiuzu na zernovomu rynku [Features of the European Union agricultural policy in the grain market]. Ekonomika APK, 5, 110-118. (in Ukrainian)

Sabluk, P. T., & Demianenko, M. Ya. (2008). Kontseptsiia tsinoutvorennia na silskohospodarsku produktsiiu [Concept of pricing for agricultural products]. Ekonomika APK, 1, 3-20. (in Ukrainian)

Krasnorutskyi, O. O. (2008). Funktsionuvannia marketynhovoi infrastruktury vnutrishnikh rynkiv prodovolstva i silskohospodarskoi produktsii [Functioning of the marketing infrastructure of domestic markets for food and agricultural products]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 9, 31-35. (in Ukrainian)

Porter, M. E. (1979). Competitive Strategy: Technique for Analyzing Industries and Competitor. New York: The Free Press.

Baum, J., & McGahan, A. M. (2004). Business Strategy over the Industry Lifecycle. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

Pettigrew, A., & Whipp, R. (1992). Managing Change for Competitive Success. Oxford: ESRC Blackwell Publishers.

Danylenko, V. V. (2016). Determinanty ta priorytety monitorynhu konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryyemstv [Determinants and priorities of monitoring the competitiveness of agricultural enterprises.]. Visnyk Sums’koho natsional’noho ahrarnoho universytetu. Seriya «Ekonomika i menedzhment», 1, 78-83. (in Ukrainian)

Kosianchuk, T. F. (2013). Diahnostyka konkurentnoho potentsialu pidpryiemstva [Diagnostics of the company’s competitive potential.]. Naukovi zapysky NU OA: Ekonomika, 23, 51-54. (in Ukrainian)

Nellist, R., Godfrey, N., & Preston, J. (2008). Competition Assessment Framework: An operational guide for identifying barriers to competition in developing countries. London: DFID.

Pietieshova, T. A. (2011). Diahnostychni pidkhody do vyznachennia rivnia intensyvnosti konkurentsii na haluzevomu rynku [Diagnostic approaches in determining the level of intensity of competition in the industry market]. Marketing and management of innovations, 4, 111-117. (in Ukrainian)

Danylenko, V. V. (2018). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv-vyrobnykiv zerna v umovakh nestabilnoi koniunktury rynku [Managing the competitiveness of grain-producing enterprises in an unstable market situatuian]. Extended abstract of candidate`s thesis. Kharkiv: KhNTUA. (in Ukrainian)

Karpenko, N. M. (2010). Metodychni pidkhody do antymonopolnoho kontroliu derzhavy za protsesamy konkurentsii ta ekonomichnoi kontsentratsii [Methodological approaches to state antitrust control over the processes of competition and economic concentration]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 12, 84-88. (in Ukrainian)

Pryputa, N. V. (2016). Metodychni pidkhody do otsinky rivnia monopolizovanosti v ekonomitsi [Methodological approaches to assessing the level of monopolization in the economy]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu: seriia Ekonomika, 1, 51-55. (in Ukrainian)

Danylenko, V. V. (2016). Metodychni osoblyvosti otsinky konkurentospromozhnosti sil’s’kohospodars’kykh pidpryyemstv [Methodological features of assessing the competitiveness of agricultural enterprises]. Visnyk KhNTUS·H: Ekonomichni nauky, 172, 86-101. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-07-24
Розділ
МАРКЕТИНГ