ПРОРИВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ РОЗРОБКИ НОВОЇ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ЛЮДИНОМІРНОЇ НАУКИ В СФЕРІ ГОСПОДАРСТВОЗНАННЯ

  • Hryhorii Zadorozhnyi Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина http://orcid.org/0000-0002-4488-4173
Ключові слова: особистість, людяність, уном, уноміка, триалектика, екзистенціал, духовність, свобода-відповідальність, любов, вчинок, творчість., людяність, уном, уноміка, триалектика, екзистенціал, духовність, своБода-відповідальність, люБов, вчинок, творчість

Анотація

Вихід з глобальної кризи, що поглиблюється, можливий через кардинальну зміну методо­логії осягнення цілісної реальності. Традиційна механіко-матеріалістична наука явно ігнорує цілісність світу і людини, її духовність. Триалектика як істинний метод осягнення живого ці­лісного світу і нова особистісна методологія, що зараз розробляється, виходить з визнання єдиної триіпостасної – духовно-біо-соціальної природи людини, специфіка якої як представ­ника особливого свідомого природного роду визначається людяністю, в якій закладено сво­бода-відповідальність особистісної благісної творчості. Триіпостасная природа людини, її лю­дяність виражається в уномі як висхідному глибинному коді людського життєрозгортання – потенціальній універс-якості життєвого процесу розгортання особистості, котрий досягає своєї вищої форми в кожному вчинку особистості, коли її самореалізація набуває особистісної якості свободи-відповідальності.

Осягнення уному, що включає в себе геном і мемон, спрямовано на задання целераціона­льності трансформаціям господарства людяних смислів-цінностей, які дозволяють досліджу­вати глибинну духовно-смислову єдність роздільно діючих суб’єктів господарювання. Уноміка – це нова доленосна наука про людяність, що має своєю метою дослідження і обґрунтування благісного формату життєдіяльності-вчинку особистості-мікрокосму, виходячи з розуміння-розгортання синкретичної розмірності ціннісно-смислового Універсума (макрокосму). Вона потребує духовно-досвідної, екзистенційної основи пізнання людини, яке затверджує верхо­венство особистості. У цьому сенсі першорядну роль при осягненні уному особистості грає проблема дослідження її екзистенціалів, що задають смисли життя для продуктивної для людства господарської творчості. Розкрито формат «уноміка – глобалістика». Три головні ек­зистенціали людського існування: духовність, свобода і відповідальність (В. Франкл). Осмис­лення їх у новому форматі триалектики дозволило заглибитися до розуміння екзистенціалу «свобода-відповідальність». Третім екзистенціалом буття людини у світі є любов.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Hryhorii Zadorozhnyi, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

доктор экономических наук, профессор,

академик Академии экономических наук Украины

академик Академии философии хозяйства,

академик Международной кадровой академии,

заведующий кафедры международной экономики и мирового хозяйства

Посилання

Задорожный Г. В. Духовно-ноосферно-устойчивое хозяйственное развитие как стратегический вектор возрождения украинского общества. Харьков : ВННОО имени В. И. Вернадского, 2015. 108 с.

Cтепин В. С., Аршинов В. И., Гусейнов А. А., Лекторский В. А., Пружинин Б. И., Федотова В. Г. Анализ структуры и динамики науки в социокультурном контексте. Материалы обсуждения избранных трудов В. С. Стёпина. Вопросы философии. 2017. № 12. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id= 1834&Itemid=52 (дата звернення: 15.05.2019)

Гроф С. Величайшее путешествие: Сознание и тайна смерти. М. : АСТ, 2007. 475 с.

Колот А. М. Наука о труде: становление и теоретико-методологическое обновление. Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее. К. : ЦУЛ, 2014. С. 799‒822.

Задорожный Г. В., Задорожная О. Г. Человечное мирохозяйственное видение (Очерки новой личностной методо-логии). Харьков : Точка, 2017. 261 с.

Налимов В. В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. М. : Академический проект; Парадигма, 2011. 399 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла : Сборник. М. : Прогресс, 1990. 368 с.

Задорожна О. Г. Сучасне господарство: постнекласична методологія як основа розгортання антикризових трансформацій : монографія. Харків : «Точка», 2018. 356 с.

Опубліковано
2019-12-08
Розділ
ЕКОНОМІКА