Cтратегічне управління стійким розвитком міст

  • Sergiy Zelenskiy Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-7366-4399
Ключові слова: місто, стійкий розвиток, стратегічне управління, процес, зацікавлені сторони

Анотація

У статті досліджуються концептуальні теоретичні положення стратегічного управління стійкого розвитку міст України, що пов’язано з реформами, які відбуваються на всіх рівнях. Впровадження стратегічного підходу до управління розвитком міст базується на визначених особливостях міста як суб’єктно-об’єктної системи, на наявних проблемах, що потребують нагального вирішення, на усвідомленні специфічності саме стійкого розвитку, яка полягає у збалансованому врахуванні економічних, соціальних та екологічних аспектів розвитку задля задоволення різноманітних інтересів сучасних стейкхолдерів і не ставить під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби на кількісному та якісному рівні не меншому, ніж сьогодні. В роботі визначено сутність категорії «управління» і показано, що здійснення управління (як функції, як процесу, як дії) вимагає мистецтва, а саме: інтуїції, досвіду, нестандартних і неочікуваних рішень, що ґрунтується на різносторонніх знаннях та навичках. Отже, актуалізується питання наявності відповідних компетенцій та компетентностей серед різноманітних зацікавлених сторін (суб’єктів) управлінського процесу. Особливу увагу приділено визначенню особливостей та переваг використання стратегічного підходу до управління стійким розвитком міст, який надає різноманітні переваги всім учасникам даного процесу і є засобом об’єднання зусиль, узгодження інтересів та позицій, координації діяльності всіх стейкхолдерів. Стратегічне управління стійким розвитком розглядається як процес (отже відповідна послідовність етапів, дій, що реалізуються задля досягнення мети), що базується на розвинутому вмінні стратегічно мислити, використовувати стратегію співпраці та усвідомлювати власну відповідальність за прийняті рішення і їх результати усіх різних зацікавлених сторін. Представлено змістовне наповнення трьох основних етапів стратегічного управління – стратегічний аналіз, стратегічний вибір та реалізація змін. Наголошено, що досягнення стійкого розвитку міста можливе за умови свідомого, системного, постійного використання належних інструментів та методів усіма стейкхолдерами, які діють узгоджено, скоординовано, вмотивовано та відповідально.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Vakulenko, V. and Orlatуy, M. (2008). Management of the modern city [“Upravlinnya suchasny`m mistom”]. Kyiv: NAPA.

Parsyak, V. and Lomonosov, D. (2012). Strategic management in the context of municipal management [“Strategichne upravlinnya u konteksti municy`pal`nogo menedzhmentu”]. Ekonomika ta derzhava, 2, pp. 76‒79.

Nakonechniy, V. (2013). Strategic management of city development: modern approaches [“Ekonomika ta derzhava”]. Teoriya ta prakty`ka derzhavnogo upravlinnya, 1, pp. 398‒405.

Hatisheva, L. (2009). Practice of strategic management of urban development: analysis of foreign experience [“Prakty`ka strategichnogo upravlinnya rozvy`tkom mist: analiz zarubizhnogo dosvidu”]. [online] Available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/5/06.pdf [Accessed 10 Nov. 2018].

Rodchenko, V. (2009). Regional preconditions for the formation of a strategy for socio-economic development (on materials of cities of Ukraine) [“Regional`ni peredumovy` formuvannya strategiyi social`no-ekonomichnogo rozvy`tku (na materialax mist Ukrayiny`)”]. Kommunal`noe xozyajstvo gorodov : Nauchno-texny`chesky`j sborny`k, 88, pp. 352‒357.

The strategy of sustainable development of Ukraine for the period up to 2030. (2016). Project Version 3.2 [“Strategiya stalogo rozvy`tku Ukrayiny` na period do 2030 roku: Proekt Versiya 3.2”]. [online] Available at: https://www.google.com.ua/ Project_Ukraine_version3-2-1.pdf [Accessed 08 Nov. 2018].

Kogut, I. (2009). The big city as an object of governance and public governance (on the materials of the city of Lviv) [“Vely`ke misto yak ob'yekt upravlinnya i publichnogo vryaduvannya (na materialax mista L`vova)”]. Teoriya ta prakty`ka derzhavnogo upravlinnya, 3, pp. 193‒201.

Knorring, V. (2001). Theory, practice and management art [“Teorija, praktika i iskusstvo upravlenija : uchebnik dlja vuzov po special'nosti «Menedzhment» 2-e izd., izm. i dop.”]. Moscow.

Babaev, V. (2010). Management of a large city: theoretical and applied aspects: monograph [“Upravlinnya vely`ky`m mistom: teorety`chni i pry`kladni aspekty` : monografiya”]. Kharkiv: KhNACM.

Vasilenko, V. and Tkachenko, T. (2003). Strategic management [“Strategichne upravlinnya : navch. posib.”]. Kyiv.

Markova, V. and Kuznecova, S. (1999). Strategic management [“Strategicheskij menedzhment : kurs lekcij.”]. Moscow: INFRA-M.

Bolshakov, A. (2000). Management [“Menedzhment : uchebnoe posobie”]. SP: Piter.

Tompson, A. and Striklend, A. (1998). Strategic management. The art of developing and implementing a strategy [“Strategicheskij menedzhment. Iskusstvo razrabotki i realizacii strategii : uchebnik dlja vuzov.”]. Moscow: UNITI.

Shershnova, Z. and Oborska, S. (2000). Strategic management [“Strategichne upravlinnya”]. K.: KNEU.

Kovtun, O. (2009). Strategy of the enterprise: a textbook [“Strategiya pidpry`yemstva : pidruchny`k”]. L`viv: «Novy`j Svit - 2000».

Shifrin, M. (2008). Strategic Management [“Strategicheskij menedzhment”]. SPb.: Piter.

Hatten, K. and Hatten, M. (1988). Effective Strategic Management, Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.

Higgins, J. (1983). Organizational Policy and Strategic Management: Text and Cases. Chicago: The Dryden Press.

Schendel, D. and Hatter, K. (1972). Business Policy or Strategic Management: A Broader View for an Emerging Discipline. Academy of Management Proceeding, August.

Smith, G., Arnold, D. and Bizzel, B. G. (1988). Business Strategy and Policy. Boston: Houghton Miffin.

Karlova, O. (2015). Management of the city, focused on the needs of future development [“Upravlinnya mistom, oriyentovane na potreby` majbutn`ogo rozvy`tku”]. Ekonomika ta pravo, 3(42), pp. 94‒99.

Averkina, M. (2014). Strategic management of sustainable development of the city [“Strategichne upravlinnya stijky`m rozvy`tkom mista”]. Ekonomichniy forum, 1, pp. 90‒93.

Berdanova, O. and Vakulenko, V. (2012). Strategic Planning for Local Development: A Practical Guide. Swiss-Ukrainian project «Support for Decentralization in Ukraine – DESPRO» [“Strategichne planuvannya miscevogo rozvy`tku : prakty`chny`j posibny`k. Shvejczars`ko-ukrayins`ky`j proekt «Pidtry`mka decentralizaciyi v Ukrayini – DESPRO”]. Kyiv: TOV «Sofiya-A».

Local community development. Volume 4: Regional Aspects and Sustainable Urban Development [“Miscevy`j rozvy`tok za uchasti gromady`. Tom 4: Regional`ni aspekty` ta staly`j rozvy`tok mist”]. (2016). Kyiv: VAITE.

Zhavoronkova, G. and Zhavoronkov, V. (2010). Strategic management of the development of the region [“Strategichne upravlinnya rozvy`tkom regionu”]. [online] Available at: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/viewFile/2872/2861 [Accessed 11 Nov. 2018].

Hvischun, N. (2012). Approaches to the formation and evaluation of the effectiveness of the city strategy [“Pidxody` do formuvannya ta ocinky` efekty`vnosti strategiyi mista”]. Mexanizm regulyuvannya ekonomiky`, 1, pp. 175‒181.

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ