Компетентнісний підхід як основа кадрового забезпечення стратегічного управлінського обліку на підприємстві

  • Mykola Bondar Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна https://orcid.org/0000-0002-1904-1211
  • Natalia Iershova Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-3544-3816
  • Marina Tkachenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-2605-2653
Ключові слова: компетентнісний підхід, кадрове забезпечення, стратегічний управлінський облік, професійна компетентність фахівця

Анотація

Стаття присвячена дослідженню компетентнісного підходу як основи кадрового забезпечення стратегічного управлінського обліку на підприємстві. Проведений аналіз наукової літератури довів, що відмінними рисами стратегічного управлінський обліку стає те, що пріоритетним напрямком формування інформації в його системі є задоволення інформаційних потреб стратегічного управління в частині обліку та аналізу ключових факторів успіху, ризиків та формуванні стратегічної управлінської звітності. Досліджена сутність поняття «компетентність» та обґрунтована детермінанта професійної компетентності фахівця зі стратегічного управлінського обліку, яка базується на концепції компетентності. На основі структурного підходу запропоновані складові професійної компетентності фахівця зі стратегічного управлінського обліку.

Для оцінювання загальної компетентності фахівців зі стратегічного управлінського обліку на рівні підприємства запропоновано інтегральний показник, сформований за такими критеріями: пізнавальна мотивація, професійні навички, міжособистісні й комунікативні навички, управлінські навички, колективні навички, показник «Фахівець зі стратегічного управлінського обліку очима керівника підприємства». Розроблений шаблон для представлення результатів оцінювання загальної компетентності фахівця зі стратегічного управлінського обліку.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що реалізація стратегії стійкого функціонування суб’єктів господарювання в ринковій економіці висуває нові вимоги не до конкретних знань, а до компетенцій працівників, зажадає їх особистих якостей. Запропонований методичний підхід до оцінювання загальної компетентності фахівців зі стратегічного управлінського обліку є універсальним і може бути адаптований для використання на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми та галузі. Цінність методичного підходу полягає в тому, що він не тільки надасть можливість керівникам та менеджерам підприємств оцінювати компетентність кадрового забезпечення стратегічного управлінського обліку на основі ключових складових загальної компетентності фахівця зі стратегічного управлінського обліку, але й створює інноваційний інструментарій підвищення ефективної стратегічного управління підприємством в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bondar, M. І. (2010). Conceptual approaches to the development of accounting in Ukraine [“Konceptual`ni pidxody` shhodo rozvy`tku buxgalters`kogo obliku v Ukrayini”]. Zbіrnik materіalіv mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії “The role and place of accounting, control and analysis in the development of economic science and practice”. Kyiv: KNEU, рр. 21‒24.

Vahrushina, M. A. (2014). Problems and prospects for the development of Russian management accounting [“Problemy i perspektivy razvitija rossijskogo upravlencheskogo ucheta”] Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet, 33(327), рр. 13‒23.

Popovich, V. І. (2013), Theoretical foundations of organization of strategic accounting at enterprises [“Teorety`chni osnovy` organizaciyi strategichnogo obliku na pidpry`yemstvax”] Vіsnik Nacіonal’nogo unіversitetu vodnogo gospodarstva ta prirodokoristuvannja, 1(61), рр. 187‒192.

Pilipenko, A. A. (2007). Organization of accounting and analytical support of strategic development of the enterprise [“Organіzacіja oblіkovo-analіtichnogo zabezpechennja strategіchnogo rozvitku pіdpriєmstva”]. Kharkiv: HNEU.

Rajan, B. (1998). Strategic accounting for the head [“Strategicheskij uchet dlja rukovoditelja”]. Moskva: Audit.

Uord, K. (2002). Strategic management accounting [“Strategicheskij upravlencheskij uchet”]. Moskva: Olimp-Biznes.

Belousova, I. К. (2009). The development of the accounting profession as an important factor in overcoming the economic crisis in Ukraine [“Rozvytok bukhhalters’koi profesii iak vazhlyvyj chynnyk podolannia ekonomichnoi kryzy v Ukraini”]. Bukhhalters’kyj oblik i audyt: naukovo-praktychnyj zhurnal, 5, рр. 4‒12.

Butynets, F. F., Davydiuk, T. V., Maliuha, N. M. and Chyzhevska, L. V. (2002). Accounting management [“Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik”]. Zhytomyr: Ruta.

Holov, S. F. (2003). Managerial Accounting [“Upravlinskyi oblik”]. Kyiv: Libra.

Yershova, N. Yu. (2017). Determinant of professional competence of manager of accounting [“Determinanta profesijnoyi kompetentnosti faxivcya z upravlins`kogo obliku”]. Zbіrnik materіalіv mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії “Ekonomika, finansy, bukhhalters’kyj oblik: suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku”. Poltava, рр. 21‒24.

Pushkar, M. S. (1999). Trends and regularities of accounting development in Ukraine (theoretical and methodological aspects) [“Tendencії ta zakonomіrnostі rozvitku buhgalters’kogo oblіku v Ukraїnі (teoretiko-metodologіchnі aspekti”]. Ternopіl’: TNEU.

Davenport, T., Harris, J., De Long, D. and Jacobson, A. (2001). Data to Knowledge to Results: building an analytic capability. California management review, 41(2), рр. 117‒138.

Ittner, C. D. and Larcker, D. F. (2006). Moving from Strategic Measurement to Strategic Data Analysis. Chapman C.S. (ed.). Controlling Strategy. Oxford University Press, 12(2), рр. 86‒106.

Hemmingway, C. (2010). Developing Information Capabilities. Analytics to Action research project. Cranfield School of Management. Oxford University Press, 8(1), рр. 92‒107.

Universal Dictionary-Encyclopedia [“Universal’nyj slovnyk-entsyklopediia”]. (2006). Kyiv: «TEKA».

Prahalad, K. K. and Hamel, G. (2003). Key Corporate Competences [“Kljuchevye kompetencii korporacij”]. Vestnik S.-Peterburgskogo un-ta. Ser. Menedzhment, 3, pp. 18‒23.

Andreev, A. L. (2005). Competence paradigm in education: the experience of philosophical and methodological analysis [“Kompetentnostnaja paradigma v obrazovanii : opyt filosofsko-metodologicheskogo analiza”]. Pedagogika, 4, pp. 19–27.

Makarov, A. S., Maksimov, A. G., Leonova, L. A. and Sharunina, A. V. (2010). Formation of multi-factor criteria for assessing the viability of the organization using the MAI and econometrics [“Formirovanie mnogofaktornyh kriteriev ocenki sostojatel'nosti organizacii s ispol'zovaniem MAI i jekonometriki”]. Jekonomicheskij analiz: teorija i praktika, 30, pp. 32‒40.

Gmurman, V. E. (1977). Theory of Probability and Mathematical Statistics [“Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika ”]. Moscow: Vysshaja shkola.

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ