Формування моделі модернізації вітчизняних агропромислових підприємств на засадах інноваційного провайдингу

  • Kateryna Akulenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська, 90-а, Київ, 03022, Україна https://orcid.org/0000-0002-8311-1157
Ключові слова: інвестиційна привабливість агропромислового комплексу, інновації, інноваційна привабливість, ефективність інновацій, інноваційний провайдинг, модель модернізації, прогресивний інновінг, інноваційний консалтинг, інноваційний венчурний бізнес, агрохолдинг

Анотація

Стаття присвячена моделі модернізації агропромислових підприємств на засадах інноваційного провайдингу. Проаналізовано рівень інноваційного розвитку вітчизняних агропромислових підприємств та визначено основні проблеми, які гальмують впровадження інновацій у агропромисловому секторі України за сучасних умов;запропоновано впровадження такої моделі інноваційного розвитку, яка б забезпечувала баланс між модернізацію виробництва і впровадженням результатів наукових розробок, нових продуктів і технологій виробництва;досліджено вектор інноваційного розвитку у аграрному секторі України та визначенні основні тенденції розвитку та впровадження інновацій у діяльність підприємств, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції;розроблено модель модернізації вітчизняних агропромислових підприємств на засадах інноваційного провайдингу, що являє собою сукупність інтелектуальної (аграрна наука), виробничої (підприємницьке середовище агропромислового комплексу) та споживчої (інноваційна продукція, інноваційна технологія, інноваційний процес) сфер інноваційної діяльності, при цьому перехід між зазначеними сферами моделі інноваційного провайдингу здійснюється за допомогою прогресивного інновінгу (за його допомогою забезпечується взаємодія підприємницького середовища агропромислового комплексу з науковим середовищем), інноваційного консалтингу (гарантує інформування та консультування щодо інноваційної продукції та сприяє налагодженню зв’язку з підприємницькими структурами) та інноваційно-венчурного бізнесу (основною задачею є сприяння поширенню розробленої інноваційної продукції);визначено комплекс заходів, що мають передувати впровадженню запропонованої моделі за сучасних умов; визначена роль державиу процесі здійснення інновацій на агропромислових підприємствах на всіх трьох етапах здійснення інноваційного процесу, починаючи від зародження ідеї і закінчуючи комерціалізацією інновації. Зокрема, виділені функції, що покладені на державу для забезпечення ефективного фінансування інноваційної діяльності агропромислового комплексу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Valetenko, V. V. (2013). Formation of organizational and economic mechanism of innovation and investment development of agricultural commodity producers [“Formuvannia orhanizatsijno-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsijno-investytsijnoho rozvytku sil’s’kohospodars’kykh tovarovyrobnykiv”]. Visnyk KHNAU, 6, pp. 162–166.

Vojtovych, N. V. (2014). Innovative and investment support for the development of the agrarian sector of Ukraine’s economy [“Innovatsijno-investytsijne zabezpechennia rozvytku ahrarnoi sfery ekonomiky Ukrainy”]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor’ia, 3(2), pp. 59–66.

Voloschuk, K. B. (2013). Conceptual bases of formation of innovation-investment model of enterprises of agrarian sector in conditions of development of a new economy [“Kontseptual’ni osnovy formuvannia innovatsijno-investytsijnoi modeli pidpryiemstv ahrarnoho sektoru v umovakh rozvytku novoi ekonomiky”]. Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu. Ekonomichni nauky, 4(1), pp.147–151.

Zhybak, M. M. and Khrystenko, H. M. (2015). On the issue of development of innovation and investment potential of agrarian enterprises [“Do pytannia rozvytku innovatsijno-investytsijnoho potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv”]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 7, pp. 6–10.

Il’ina, O. V. (2015). Innovative-investment development of agrarian enterprises of Ukraine in the conditions of globalization [“Innovatsijno-investytsijnyj rozvytok ahrarnykh pidpryiemstv Ukrainy v umovakh hlobalizatsii”]. Chasopys ekonomichnykh reform, 2, pp.79–84.

Kariuk, V. I. (2011). Stimulation of innovative activity of enterprises as a tool for improving the competitiveness of the domestic economy [“Stymuliuvannia innovatsijnoi diial’nosti pidpryiemstv iak instrument pidvyschennia konkurentospromozhnosti vitchyznianoi ekonomiky”]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, 24, pp. 362–367.

Kaschuk, K. M. (2011). Theoretical foundations of identification of innovation provision in the agrarian sector [“Teoretychni zasady identyfikatsii provajdynhu v ahrarnij sferi”]. Visnyk Zhytomyrs’koho natsional’noho ahroekolohichnoho universytetu, 2(2), pp. 120–129.

Kipioro, I. M. (2015). Mechanisms of activation of innovation and investment activity of agricultural enterprises [“Mekhanizmy aktyvizatsii innovatsijno-investytsijnoi diial’nosti sil’s’kohospodars’kykh pidpryiemstv”]. Ekonomika APK, 4, pp. 77–81.

Kuprik, A. P. (2013). Innovative and investment development of agricultural enterprises of Ukraine [“Innovatsijnyj ta investytsijnyj rozvytok sil’s’kohospodars’kykh pidpryiemstv Ukrainy”]. Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu. Ekonomichni nauky, 3(2), pp. 228–232.

Lyzhnyk, Yu. B. (2011). Analysis and modeling of investment and innovation processes in agriculture [“Analiz ta modeliuvannia investytsijnykh ta innovatsijnykh protsesiv u sil’s’komu hospodarstvi”]. Stalyj rozvytok ekonomiky, 6, pp.184–188.

Mel’nyk, O. I. (2015). Venture financing as a factor in the development of innovative entrepreneurship in the agrarian sector of the economy [“Venchurne finansuvannia iak faktor rozvytku innovatsijnoho pidpryiemnytstva v ahrarnomu sektori ekonomiky”]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor’ia, 3, pp.33–40.

Nakonechna, K. V. (2014).Regional principles of development of programs of innovative and investment development of agricultural production taking into account structural changes[“Rehional’ni zasady rozrobky prohram innovatsijno-investytsijnoho rozvytku sil’s’kohospodars’koho vyrobnytstva z urakhuvanniam strukturnykh zmin”]. Naukovyj visnyk Natsional’noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy,200(1), pp. 256–260.

Nikulina, V. B. (2014). Investment and innovative development of agricultural production [“Investytsijno-innovatsijnyj rozvytok ahropromyslovoho vyrobnytstva”]. Visnyk Cherkas’koho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 4, pp.80–87.

Official site of the State Statistics Service of Ukraine. [online] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ [Accessed 22 Oct. 2018].

Slyvins’ka, O. B. (2015). Methodical approaches to the analysis of economic efficiency of innovation and investment activity of grain production [“Metodychni pidkhody do analizu ekonomichnoi efektyvnosti innovatsijno-investytsijnoi diial’nosti zernovyrobnytstva”]. Ahrosvit, 9, pp. 22–26.

Solovchuk, K. O. (2015). Prospects for the development of innovation and investment processes in the agrarian sector [“Perspektyvy rozvytku innovatsijno-investytsijnykh protsesiv v ahrarnij sferi”]. Aktual’ni problemy ekonomiky,1, pp. 130–137.

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ