Особистісна зрілість та суб’єктивне благополуччя в студентів денної та заочної форм навчання в університеті

  • Юлія Азгатівна Гімаєва кафедра загальної психології факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, Харків, Україна, 61022. https://orcid.org/0000-0002-4366-307X
  • Катерина Олексіївна Малофейкіна
Ключові слова: особистісна зрілість, суб’єктивне благополуччя, студент-другокурсник, денна форма навчання, заочна форма навчання, кореляція

Анотація

Статтю присвячено питанню зв’язку між мірою особистісної зрілості та суб’єктивного благополуччя у студентів-психологів, що навчаються за денною та заочною формами навчання.
Розуміння особистісної зрілості ґрунтується на концепціях О.С.Штепи та Ю.З.Гільбуха. Суб’єктивне благополуччя розглядається в рамках гедоністичного підходу Е.Дінера. У дослідженні брали участь студенти 2 курсу, оскільки цей період за весь час навчання є найбільш стабільним. З’ясовано, що більшість студентів-психологів мають прийнятний (сумарно дуже високий, високий чи задовільний за Ю.З.Гільбухом). Однак, серед студентів-заочників, що отримують першу вищу освіту, більше таких, що досягли дуже високого рівня, а серед студентів денної форми навчання – високого, до того в останніх рідше зустрічається низький рівень особистісної зрілості. За О.С.Штепою більшість студентів досягли необхідного рівня особистісної зрілості: переважна більшість студентів денної та три чверті студентів заочної форми навчання. Студенти відчувають себе благополучними на емоційному і когнітивному рівнях середньою мірою та щасливими – на рівні вищому за середній. В студентів обох форм навчання особистісна зрілість в цілому значущо пов’язана з суб’єктивного благополуччя (його емоційним компонентом) і з задоволеністю життям (когнітивним компонентом суб’єктивного благополуччя). Також в студентів, що навчаються денно, є тенденція до утворення зв’язку особистісної зрілості з переживанням суб’єктивного щастя. Отримані кореляційні зв’язки між складовими особистісної зрілості та суб’єктивним благополуччям, специфічні для студентів, що навчаються денно та заочно. В студентів, що навчаються денно, різні аспекти суб’єктивного благополуччя ширше пов’язані з такими складовими особистісної зрілості як мотивація досягнення, самоприйняття і життєва філософія, а в студентів, що навчаються заочно , отримуючи першу вищу освіту, – контактність, толерантність і синергічність. Тобто студентам денної форми навчання, щоб відчувати емоційний комфорт і задоволення в житті, потрібні риси, що допомагають врегульовувати відносини із самим собою, а студентам-заочникам, що отримують першу вищу освіту, – риси, що затребуваними в спілкуванні і побудуванні стосунків з оточуючими.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Егорова, А. И. (2014). Эмпирическое исследование личностной зрелости в студенческом возрасте на разных уровнях высшего образования. Актуальные проблемы психологического знания, 1, 95–100. https://elibrary.ru/item.asp?id=21344072

Елшанский, С. П., Ануфриев, А. Ф., Камалетдинова, З. Ф., Сапарин, О. Е. & Семенов, Д. В. (2016). Особенности позитивных личностных качеств у студентов разных форм и курсов обучения. Проблемы современного образования, 3, 51–58. https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pozitivnyhlichnostnyh-kachestv-u-studentov-raznyh-form-i-kursov-obucheniya

Кожухарь, Г. С. (2013). Личностные детерминанты переживания позитивных состояний и стресса у студентов-психологов. Психологическая наука и образование psyedu.ru, 2, 149–163. http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2013/n2/61336.shtml

Манукян, В. Р., Трошихина, Е. Г. (2016). Современные психологические концепции благополучия и зрелости личности: области сходства и различий. Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология, 2(26), 77–85. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyepsihologicheskie-kontseptsii-blagopoluchiya-i-zrelosti-lichnosti-oblasti-shodstva-i-razlichiy

Орлова, Д. Г. (2015). Психологическое и субъективное благополучие: определение, структура, исследования (обзор современных источников). Вестник ПГПУ. Серия № 1. Психологические и педагогические науки, 1, 28–36. http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-i-subektivnoe-blagopoluchieopredelenie-struktura-issledovaniya-obzor-sovremennyh-istochnikov

Терехина, Н. С., Сергиенко, Е. А., Лекалов, А. А. & Звенигородский П. В. (2014). Взаимосвязь контроля поведения и субъективного благополучия людей различных профессий. Экспериментальная психология, 7(4), 52–65. http://psyjournals.ru/exp/2014/n4/72908.shtml

Шамионов, Р. М. (2008). Субъективное благополучие личности: психологическая картина и факторы. Изд-во «Научная книга». https://www.twirpx.com/fie/2346842/

Штепа, О. С. (2008). Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг. Монографія. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка.

Яворовська, Л. М., Філоненко, Г. С. (2014). Фактори становлення психологічного благополуччя особистості. Наука і освіта, 12, 216–220. http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_12_44

Ященко, Е. Ф. (2012). Самоактуализация и субъективное благополучие как социально-психологические проблемы профессионального образования: студенты и преподаватели университета. Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология, 31, 56–63. https://cyberleninka.ru/article/n/samoaktualizatsiyai-subektivnoe-blagopoluchie-kak-sotsialno-psihologicheskie-problemy-professionalnogo-obrazovaniyastudenty-i

Chen, F. F., Jing, Y., Hayes, A. & Lee, J. M. (2013). Two concepts or two approaches? A bifactor analysis of psychological and subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 14(3), 1033–1068. http://link.springer.com/article/10.1007/s10902-012-9367-x
Опубліковано
2020-01-24
Як цитувати
Гімаєва, Ю., & Малофейкіна, К. (2020). Особистісна зрілість та суб’єктивне благополуччя в студентів денної та заочної форм навчання в університеті. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (67), 15-24. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2019-67-02

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)