Розвиток образно-просторового мислення школярів засобами графічних побудов та перетворень

  • Євген Валентинович Заїка Кафедра загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0001-7387-4639
  • Тетяна Євгенівна Сахацька Харківська гімназія № 83 Харківської міської ради Харківської області., вул. Тарасівська, 43/45, Слобідський район, м.Харків, Україна, 61068. https://orcid.org/0000-0003-0797-3326
  • Євген Вікторович Підчасов Кафедра практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, Харків, 61002. https://orcid.org/0000-0001-5057-4828
Ключові слова: образно-просторове мислення, графічні побудови та перетворення, розвиваюче навчання, тренінг пізнавальних процесів, школярі

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність цілеспрямованого розвитку образно-просторового мислення у школярів задля підвищення їх успішності з ряду навчальних дисциплін. Пропонується застосування тренінгу пізнавальних процесів, який дозволяє розвивати уміння і навички в активній ігровій формі. У якості засобу роботи використовуються графічні побудови та перетворення, що задіє як наочно-образне, так і наочно-дійове мислення. Наводяться приклади завдань, вправ і прийомів в роботі зі школярами, з можливістю модифікації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Botvynnykov A.D., Yakymanskaia Y.S. Obuchenye nekotorym formam prostranstvennykh preobrazovanyi na raznom hrafycheskom materyale. // Novye yssledovanyia v pedahohycheskykh naukakh, 1970h, 1(14).

Davydov V.V. Teoryia razvyvaiushcheho obuchenyia / M.: YNTOR, 1996. 544 s.

Dotsenko S. O. Formuvannia prostorovoi uiavy v uchniv pochatkovoi shkoly na urokakh matematyky. Pedahohika ta psykholohiia : zb. nauk. pr. / za zahalnoiu redaktsiieiu akad. I. F. Prokopenka, prof. S. T. Zolotukhinoi. Kharkiv : Smuhasta typohrafiia, 2015. Vyp. 51. S. 38-49.

Zaika Ye.V. Ihrovyi treninh piznavalnykh protsesiv uchniv: ihry ta vpravy: Navchalnyi posibnyk / Ye.V.Zaika. Kh.: KhNU im. V.N. Karazina, 2013. 256 s. (2)

Zaika Ye.V., Zuiev I.O. Ihrovyi treninh yak zasib rozvytku vnutrishnoho planu dii // International Journal of Education and Science. 2018. Vol. 1. № 3-4. R. 36 (3)

Zaika Ye.V., Savrasov M.V. Treninh vnutrishnoho planu dii yak shliakh rozvytku kreatyvnosti shkoliara. / Visn. Khark. natsion. pedahoh. un-tu imeni H.S. Skovorody. Psykholohiia. Vyp. 32. Kh.: 2009. S. 51-54.

Kaplunovych Y.Ia. Psykholohycheskye zakonomernosty razvytyia prostranstvennoho myshlenyia // Voprosy psykholohyy. 1999. №1. S. 64-68.

Kilderov, Dmytro Eduardovych. Navchannia uchniv 8-9 klasiv prostorovym peretvorenniam u hrafichnii diialnosti na urokakh kreslennia: avtoref. dys. kand. pedahoh. nauk:13.00.02 – teoriia ta metodyka navchannia kreslennia; Instytut profesiino-tekhnichnoi osvity APN Ukrainy, Kyiv. 2007. 20 s.

Novikova O.A. Psykholohichni zakonomirnosti rozvytku prostorovoho myslennia / Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy: zb. Naukovykh prats. № 3 (5). K.: Universytet «Ukraina», 2007. 546 s. S. 157 – 165

Problemy vospryiatyia prostranstva y prostranstvennykh predstavlenyi/ Pod red. B.H. Ananeva, B.F. Lomova.M.. 1961.

Razvyvaiushchee obuchenye: teoryia y praktyka: Staty/ V.V. Repkyn, N.V.Repkyna. Tomsk: PELENH, 1997. 288 s.

Sakhatskaia T.Ye. Problemy razvytyia tvorcheskoho myshlenyia podrostkov na urokakh izobrazytelnoho iskusstva v shkole. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Kh.: 1999. №452. S. 114 -117

Symanovskyi A.Э. Razvytye prostranstvennoho myshlenyia rebenka. M., Airys press: Rolf, 2000. 148s.

Yakymanskaia Y.S. Razvytye prostranstvennoho myshlenyia shkolnykov/ Y.S. Yakymanskaia. M.: Pedahohyka, 1980. 240 s.

Опубліковано
2019-07-17
Як цитувати
Заїка, Є., Сахацька, Т., & Підчасов, Є. (2019). Розвиток образно-просторового мислення школярів засобами графічних побудов та перетворень. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (66), 67-73. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2019-66-09