Взаємозв’язок стилю саморегуляції поведінки та типів інноваційного мислення у студентів

  • Олена Володимирівна Милославська Кафедра прикладної психології факультету психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, м. Харків, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022
Ключові слова: саморегуляція поведінки; тип інноваційного мислення; адаптор; інноватор; студенти

Анотація

У статті розглядається проблема взаємозв’язку стилю саморегуляції поведінки та типу інноваційного мислення у студентів. Встановлено, що в адапторів зі зростанням здатності до інноваційного мислення збільшується потреба в усвідомленому плануванні діяльності та меншої вираженості набувають такі складові індивідуально стильової саморегуляції як моделювання, оцінка результатів та гнучкість. В інноваторів визначено лише один значущий взаємозвʼязок між інноваційністю мислення та регулятивною гнучкістю, який на відміну від групи адапторів має позитивний характер. Зазначено, що адаптори та інноватори за своїми психологічними характеристиками є взаємодоповнюючими один одному у процесі регуляції діяльності та поведінки

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Балушок М. В. Саморегуляція як фактор внутрішньоособистісного конфлікту в юнацькому віці. Вісник Національного університету оборони України. 2014. №. 4. С. 146-151.

Быкова Е. А. Психологические механизмы формирования готовности обучающихся к инновационной деятельности. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология развития. 2017. Т. 6. №. 4. С. 294 – 299.

Вітвицька С.С. Особистісно орієнтоване виховання студентів у вищих навчальних закладах освіти. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. С. 50-78.

Галян І. Психологічний аналіз сутності саморегуляції як особистісної. Збірник наукових праць:
психологія (Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія). 2015. С. 154-161.

Гринців М. Психічна саморегуляція як умова особистісного зростання студентів. Проблеми гуманітарних наук. Психологія. 2015. №. 37. С. 67–79.

Джагарян В.Е., Синченко Т.Ю. Специфика стилей мішления и стилей саморегуляции у аспирантов гуманитароного и технического профилей. Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования: материалы Первой Международной научно-практической конференции (24–26 нояб ря 2010 г., Ростов-на-Дону). Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2010. С. 634 – 639.

Кузнєцова О. В. Факторна структура простору адаптивно-інновативних характеристик особистості. Наука і освіта. 2015. №. 11-12. С. 66-73.

Лисенко-Гелембʼюк К. Вплив саморегуляції на соціалізацію особистості: історя та сучасний погляд на проблему. Освітній простір України. 2014. №. 4. – С. 26-33.

Милославська О. В. До проблеми розвитку творчого мислення в студентів. Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія: Психологія. 2015. №. 57. С. 49-52.

Моросанова В.И., Коноз Е.М. Стилевая саморегуляция поведения человека. Вопросы психологии. 2000. №2. С. 118-127.

Пахно И. В. Инновационная активность и новообразования личности: метасистемный подход.
Психология в экономике и управлении. 2015. Т. 7. – №. 1. С. 16-25.

Прохорова М. В., Терегулова А. Д. Диагностика адапторско-инноваторского когнитивного стиля. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. №. 2-1. С. 400-406.

Психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е изд., испр.
и доп. М.: Политиздат. - 492с.

Усольцев А. П., Шамало Т. Н. Понятие инновационного мышления. Педагогическое образование в России. 2014. №. 1. С. 94-98.
Опубліковано
2018-07-02
Як цитувати
Милославська, О. В. (2018). Взаємозв’язок стилю саморегуляції поведінки та типів інноваційного мислення у студентів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (64), 33-37. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11042