Дослідження поняття психологічного супроводу військовослужбовців на різних етапах службової діяльності

  • Віктор Іванович Мозговий Кафедра психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ.
Ключові слова: психологічний супровід, етапи професійної діяльності військовослужбовців, пси- хологічне забезпечення, військовослужбовець

Анотація

Стаття присвячена теоретичному дослідженню розкриття поняття психологічного супроводу військовослужбовців, його основних принципів та завдань. Визначено, що психологічний супровід, логічно розглядати, як комплекс заходів психологічного забезпечення, який здійснюється безперервно комплексно і цілеспрямовано на кожному із основних етапів військової діяльності для підтримання оптимального стану психічного здоров’я військовослужбовців та їх стійкості до впливу стресових чинників. Визначено такі основні етапи військової діяльності, на яких повинно здійснювати психологічний супровід, як: етап професійно-психологічного відбору; адаптації військовослужбовців до служби; учбової військової підготовки; виконання службових та бойових завдань; відновлення психоемоційного та особистісного стану після виконання завдання; підготовки до демобілізації або звільнення в запас перед закінченням служби або контракту

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алгоритм роботи військового психолога щодо психологічного забезпечення професійної діяльності особового складу Збройних Сил України (методичні рекомендації) / Міністерство оборони України, Наук.-дослід. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України: Н.А. Агаєв, О.Г. Скрипкін, А.Б. Дейко, В.В. Поливанюк, О.В. Еверт. – К.: НДЦ ГП ЗС України, 2016. – 147 с.

Даль В. І. Толковый словарь русского языка. Современное написание / В. І. Даль. – М.: АСТ, 2010. – 815 с.

Журавель А.П. Психологічний супровід оперативно-службової діяльності особового складу підрозділів охорони державного кордону України 2006 года: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / А.П. Журавель; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2006.– 20 с.

Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. - 2-е изд. перераб., доп. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. - 336 с.

Караяни А. Г., Сыромятников И. В. Прикладная военная психология. — СПб.: Питер, 2006. — 480 с: ил. — (Серия «Учебное пособие»).

М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 580 с., ISBN 978-966-521-360-4

Корольчук М.С. Принципи та сутність соціально- психологічного забезпечення професійної діяльності корабельних спеціалістів // Матеріали наукової конференції: Індивідуальні психологічні
властивості людини і професійна діяльність. - Черкаси: Вид- во ЧДУ, 1997. - С. 154 - 162.

Криворучко П.П. Психологічне забезпечення професійної діяльності військових спеціалістів: Навчальний посібник. - Київ: МО України КІСВ, 1999. - 78 с.

Ложкін Г.В. Психологічне супроводження діяльності військовослужбовців в екстремальних умовах: Навч. посіб. - Житомир: ЖВІРЕ, 2002. - 273 с.

Мушкевич М.І. Поняття психологічного супроводу у сучасній психологічній науці / esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/.../pon_suprov.pdf

Невмержицький В.М. Психологічні детермінанти адаптації військовослужбовців строкової служби до особливих умов діяльності: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2002. - 19 с.

Осухова Н.Г. Психологичекое сопроводжение личности в период адаптации к жизненным изменениям // Профориентация и психологическая поддержка - новые возможности занятости: Тез.
докл. Межрегиональной научно-практической конференции. - М., 1996. - С.103 - 105.

Сидоров П.І. Психологія катастроф .- М.: Аспект Пресс, 2008.

Слюсарев Ю.В. Психологическое сопровождение как фактор активизации саморазвития личности: Автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 / Ю.В. Слюсарев; Санкт-Петербург. гос. ун-т. – С.Пб., 1992. – 16 с.

Сыромятников И. В. Организация психологической работы в воинской части в мирное время. — М., 2000.

Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка / Д.Н. Ушаков. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2008. – 1054 с.
Опубліковано
2018-02-20
Як цитувати
Мозговий, В. (2018). Дослідження поняття психологічного супроводу військовослужбовців на різних етапах службової діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (63), 58-63. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/10249