Особливості розвитку мотивації досягнення успіху у студентів Азербайджану

  • Шенай Кулієва-Кабаоглу Кафедра психологічного консультування та керівництва університету Кастамону, Турція.
  • Анатолій Володимирович Сорока Кафедра прикладної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0003-2039-3799
Ключові слова: мотив досягнення успіху, локус контролю, рівень домагань, самооцінка

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей розвитку мотивації досягнення успіху у студентів Азербайджану. Дослідницьку вибірку склали 63 студенти 1-4 курсів факультету соціальних наук і психології Бакинського державного університету за фахом «Соціальна робота». Результати дослідження свідчать, що в процесі навчання підвищується кількість студентів з надмірно низьким мотивом досягнення успіху і спостерігається зменшення вираженості мотиву уникнення невдачі. У процесі навчання, відносно оптимізується рівень домагань, а у студентів четвертого курсу виявлено зниження рівня успішності. Нами це пояснюється як особистісні особливості досліджуваних даного курсу. Такими особистісними особливостями у досліджуваних є низька самооцінка, недостатньо сформований мотив досягнення успіху, а також труднощі працевлаштування випускників за фахом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Власова О. І. Педагогічна психологія: Навч. посібник /О. І. Власова. – К.: Либідь. – 2005. – 400 с.

Зінченко В. О. Створення комплексу педагогічних умов для підвищення ефективності формування професійної спрямованості. /В. О. Зінченко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса
Шевченка. – 2007. – № 12. – Ч. 2. – С. 70-79.

Макаренко О. М., Голубєва М. О., Майстренко І. А.: Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. /О. М. Макаренко, М. О. Голубєва, І. А. Майстренко. – 2010 р., Т. 110 – С. 45-49.

Маслоу А. Мотивация и личность. /А. Маслоу. – М.: Евразия. - 1998. – 388 с.

Москвичев С. Г. Мотивация, деятельность и управление /С. Г. Москвичев. – Киев-Сан-Франциско. – 2013. – 492 с.

Радул В. В. Формування соціальної зрілості майбутнього вчителя в громадській і науково-дослідній діяльності: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01 /АПН України; Інститут педагогіки. – К., 1993. – 184 с.

Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. /Е. И. Рогов. – М.: ВЛАДОС. – 1996. – 529 с.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. /Х. Хекхаузен. 2-е изд. СПб.: Питер: М: Смысл. – 2003. – 860 с.
Опубліковано
2018-02-20
Як цитувати
Кулієва-Кабаоглу, Ш., & Сорока, А. (2018). Особливості розвитку мотивації досягнення успіху у студентів Азербайджану. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (63), 8-11. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/10102