Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5-ним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо в тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не в кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у керівництві для авторів нижче.

Керівництво для авторів

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ

РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

ОФОРМЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ

ОФОРМЛЕННЯ ПОЗАТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ

ПОЛІТИКА ОПЛАТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Загальні положення

Редколегія приймає до розгляду тексти будь-якої філософської тематики: статті (зокрема полемічні), переклади, архівні джерела, рецензії, огляди книг і наукової періодики, інформацію про події у царині теоретичної та практичної філософії.

Статті мають а) містити безперечну наукову новизну; б) враховувати провідні сучасні публікації з відповідної проблематики та історію її розгляду; в) відповідати науковим пріоритетам журналу; г) здебільшого спиратися на оригінальні тексти цитованих джерел.

Статті мають бути написані ясною, чітко зрозумілою академічною мовою (без необґрунтованих ускладнень, зайвої «літературності» та недоречної емоційності).

Пріоритет надається статтям, які виконані якісною англійською мовою.

ТЕМАТИЧНІ ОБМЕЖЕННЯ

Редакційна колегія журналу не приймає до розгляду: 

· Статті, присвячені різноманітним варіаціям на тему «духовності».
· Статті, що мають відвертий «моралізаторський» характер.
· Статті, що містять релігійну пропаганду (загалом відхиляються всі статті, які використовують різноманітні релігійні та теологічні тексти не як предмет релігієзнавчого, історичного, етнографічного тощо дослідження, а як джерело аргументації).
· Статті з філософії освіти, які ґрунтуються на «дослідженнях духовності», релігійній пропаганді або мають той-таки «моралізаторський» характер.
· Статті, які являють собою недоречно драматизовану, «апокаліптичну» критику сучасної науки, технологій та їхнього значення для людства (теми на кшталт «Криза духовності в інформаційну добу», «Втрата життєвих орієнтирів у постіндустріальному суспільстві», «Криза особистості та сучасні інформаційні технології» тощо).
· Статті, які мають відверто антинауковий характер.
· Статті, які містять елементи з комплексу таких тематик: езотерика, трансперсональна психологія, «ноосферні дослідження», синергетика (у її гуманітарно-профанованій формі) тощо.
· Статті, які демонструють серйозне профанаційне спотворення тем зі сфери філософії науки, а також роботи, які будуються навколо буквалістських і дилетантських інтерпретацій наукових досягнень («онтологія наносвіту», «додаткові виміри», «духовні енергії» тощо).

ФОРМАЛЬНІ ВИМОГИ

Редакційна колегія журналу не приймає до розгляду:

1). Статті, які не містять ключових структурних і змістових елементів:
- постановка проблеми (також бажане формулювання робочої гіпотези дослідження);
актуальність дослідження;
новизна дослідження;
- мета (також бажене формулювання декількох завдань);
- ступінь розробленості проблеми (аналіз наявних досліджень з обраної проблематики);
- послідовне розгортання дослідження, яке демонструє скерованість метою та завданнями;
- висновки, які фіксують виконання завдань та досягнення мети.
Але водночас не перетворюйте прописування цих елементів на формальність!
Слова «проблема», «актуальність», «новизна», «мета», «завдання», «ступінь розробки», «висновки» мають бути органічно включеними в текст відповідних структурних елементів статті. Не виносіть їх окремо та не починайте основну частину статті словами «виклад основного матеріалу» або чимось подібним!
Деякі з цих елементів навіть можуть бути не прописані прямо, але вони мають бути наявними у тексті фактично (наприклад, вступна частина може й не містити буквально словосполучення "постановка проблеми", але сама вона за своїм змістом має яскраво демонструвати формулювання проблеми дослідження).
Наведена схема насамперед визначає логіку побудови статті.
 
2). Статті, які за обсягом є меншими за 10 сторінок «чистого» (не враховуючи анотацій та переліку літератури) тексту у форматі подання матеріалу (14 кегль, 1,5 інтервал, поля 2-2-2-2). Тобто стаття має містити не менше 20 тис. знаків з пробілами (0,5 авторського аркуша).
 
3).  Статті, які містять менше, ніж 10 джерел у переліку використаної літератури.
 
4). Статті, які не містять джерел, що вийшли за останні 3 роки.
 
5). Статті, які не містять посилань на західні дослідження.
 
Винятком можуть бути лише окремі дослідження зі специфічної тематики: наприклад, роботи в царині історії української філософії, українознавства тощо. У всіх інших роботах західні дослідження мають складати більшу частину переліку літератури!
Також дуже бажане використання матеріалів, які містяться в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science! Позначайте, будь ласка, такі джерела у вашому переліку літератури, вказуючи наприкінці опису джерела в дужках (Scopus), (WoS) або (Scopus/ WoS).
 
6). Статті, які містять у переліку використаної літератури суто російськомовні джерела (особливо із сучасної російської періодики; також дуже небажані посилання на матеріали російських конференцій!). У разі, якщо тематика статті не має специфічної спрямованості (наприклад, дослідження в царині історії російської філософії), перелік використаних джерел має складатися переважно з українськомовних і західних досліджень.

Також звертаємо увагу авторів, що з метою дотримання положень Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», зокрема Статті 22. «Державна мова у сфері науки», згідно з якою «наукові видання публікуються державною мовою, англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу», редакційна колегія журналу приймає до розгляду тільки ті статті, які виконані мовами, встановленими цим законом.

- Будь ласка, ретельно перевіряйте українськомовні тексти на наявність орфографічних і синтаксичних помилок, а також русизмів, нехарактерних для української мови слів та виразів, порушень правил вилозвучності тощо.
- Тексти, які мають «суржиковий» характер, будуть відхилятися або повертатися на доопрацювання.
- Неприпустимим також є необґрунтоване та/або рясне використання українських діалектизмів (так само, як і непитомої для української мови лексики).
- Не приймаються статті, які мають ознаки псевдонаукового використання штучної термінології!

Фактом подання матеріалу у "Філософські перипетії" автор висловлює згоду з чинною в нашому журналі редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Рішення щодо можливості прийняття до друку здійснюється за результатами «подвійного сліпого» рецензування.

Матеріали подаються електронною поштою на адресу відповідального секретаря holubenko@karazin.ua або ж через сайт журналу.

Технічні вимоги до тексту

 1. Шрифт – Times New Roman.
 2. Кегль (розмір шрифту) – 14 pt, 1,5 інтервал.
 3. Поля симетричні (2-2-2-2 см).
 4. Текст подається без нумерації сторінок.
 5. У внутрішньотекстових посиланнях між літерою «с.» і номером сторінки треба ставити «нерозривний пробіл» (натискання клавіш Ctrl + Shift + «пробіл»); такий же «нерозривний пробіл» ставиться між прізвищами авторів та ініціалами, між останнім символом у тексті та першою квадратною дужкою посилання, а також у всіх типових ситуаціях, коли розрив тексту між рядками є неприпустимим.
 6. Приміток бажано уникати, але за крайньої потреби можна використовувати посторінкові автоматичні підстрочні примітки (пункт меню у Microsoft Office Word – «виноски») із суцільною нумерацією для всього тексту.

Розташування основних елементів статті

 1. УДК друкується без відступу, вирівнювання по лівому краю. Великими літерами, нежирним шрифтом.
 2. Ім’я та прізвище автора (авторів) – вирівнювання по правому краю.
 3. Назва статті (друкується великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
 4. Анотації: обсягом не менше 1800 знаків (біля 300 слів) українською та англійською мовами. Якщо стаття виконана офіційною мовою Європейського Союзу (але не англійською), то окрім зазначених анотацій до неї додається анотація мовою оригіналу обсягом не менше 500 знаків. До кожного варіанту анотації слід додавати ключові слова (від 4 до 6). Перша анотація друкується через один порожній рядок після назви статті. Між анотаціями – один порожній рядок. Шрифт – 12, міжрядковий інтервал – 1,0.
 5. Основний текст починається через один порожній рядок після анотацій. Вирівнювання – за шириною сторінки, абзац 1,25 см. Стаття повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми, актуальність, мета статті, завдання, огляд праць з даної проблематики, висновки тощо. Слова мета, актуальність, завдання, ступінь розробки, новизна, висновки (включені у текст відповідних структурних елементів статті, а не винесені окремо!) виділяються курсивом.
 6. Список використаних джерел – через один порожній рядок після тексту чи приміток, якщо вони є. Слова «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкуються великими літерами, без двокрапки, вирівнювання по центру, шрифт – жирний.
 7. References – перелік використаних джерел англійською мовою.  Слово «REFERENCES» також друкується великими літерами, без двокрапки, вирівнювання по центру, шрифт – жирний.
 8. Копірайт: © Грінченко Б. Д., 2019.
 9. Інформація про автора – прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень, посада, місце роботи, робоча адреса, адреса електронної пошти, номер ORCID. Ці дані наводяться у двох мовних варіантах: українською та англійською, а також мовою оригіналу в разі, якщо стаття виконана офіційною мовою Європейського Союзу (але не англійською).
 10. Назва статті англійською мовою (назва статті друкується великими літерами).

Також цю інформацію можна отримати окремим файлом.

Оформлення внутрішньотекстових посилань

 • Посилання в тексті подаються у квадратних дужках і містять такі елементи: прізвище автора (редактора, укладача тощо; за наявності кількох авторів наводиться лише прізвище першого з відповідної позиції у переліку джерел), кома, пробіл, рік видання, кома, пробіл, "с.", пробіл, номер сторінки (або діапазон номерів через тире).
 • Зразок оформлення посилання: [Іваненко, 2018], [Іваненко, 2018, с. 11], [Іваненко, 2018, с. 23–56]; при посиланнях на низку праць: [Іваненко, 2018; Петренко, 2014]; [Іваненко, 2018, с. 18; Петренко, 2014, с. 92]; а також: [Jones, 2018], [Jones, 2018, p. 10], [Jones, 2018, pp. 10–15].
 • Якщо на один рік припадає кілька видань одного автора, цитованих у статті, то у позатекстовому переліку такі джерела розташовуються за алфавітом, а після року видання слід ставити відповідну літеру латинського алфавіту, починаючи з "а" (наприклад: 1990a, 1990b, 1990с тощо).
 • Зразок оформлення посилання: [Аристотель, 2010а, с. 286], [Aristotle, 2010с, р. 17-18].
 • У посиланнях на твори, наведені у списку літератури без зазначення автора (збірники, енциклопедії тощо), слід замість прізвища автора наводити перші слова заголовку цитованого видання; якщо фраза виявляється завеликою чи неприйнятною з інших причин, можна при першому цитуванні запровадити абревіатуру, описавши її у примітці, й надалі послуговуватися саме абревіатурою. Також можна скорочувати такі назви, ставлячи після останнього слова трикрапку.
 • Зразок оформлення посилання: [Філософський енциклопедичний словник, 2002, с. 234-235] або [ФЕС, 2002, с. 234-235]; [Розвиток сучасних філософських ... , с. 85].
 • Якщо видання не має автора, але на офіційній сторінці вказано укладача, відповідального редактора тощо, їх можна наводити замість автора, вдаючись до відповідних позначок за стандартом АРА: (Укл.), (Ред.) тощо.
 • За наявності канонічних видань класичних творів із загальноприйнятою пагінацією, краще посилатись на неї, а не на сторінку того чи іншого видання.
 • Також слід звернути увагу на таке: при цитуванні слід уникати подвійного перекладу; бажано посилатися на оригінали цитованих іншомовних першоджерел або принаймні зіставляти використовувані переклади з цими оригіналами.

Оформлення позатекстових посилань

Список використаних джерел оформлюється за алфавітом (спочатку – джерела кирилицею, потім – латиницею), без нумерації, абзац 1,25 см.

Бібліографічний опис джерел та посилань у тексті виконується відповідно до вимог МОН України, зокрема – ДСТУ 8302:2015, але у варіанті, наближеному до норм стилю АРА (American Psychological Association). При описі друкованого джерела обов’язково слід зазначати місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок (у періодичних виданнях – сторінки статті).

Зі стислим оглядом основних положень ДСТУ 8302:2015 можна ознайомитись у презентації Сніжани Гузенко (провідний бібліограф, Київський університет імені Бориса Грінченка).

Бібліографічний опис джерел англійською мовою (References) оформлюється відповідно до норм стилю АРА (American Psychological Association). Джерела після слова «REFERENCES» розташовуються за англійським алфавітом, без нумерації, для кожного джерела встановлюється відступ всіх рядків після першого – 1,25 см.

Компактні керівництва щодо опису джерел згідно з шостим виданням «Publication manual of the American Psychological Association» можна подивитися тут і тут.
 
Також рекомендуємо ознайомитися з повним текстом шостого видання «Publication manual of the APA».
 
За необхідності можна звернутися до «APA Style Guide to Electronic References».
 
Опис принципів оформлення джерел у форматі АРА та відповідні приклади можна також знайти тут, тут і тут.

Зверніть увагу:

Ви маєте вказати DOI для всіх джерел, які мають цей ідентифікатор!
Перевіряйте наявність DOI за допомогою цього сервісу Crossref: Simple Text Query

Також можна скористатися зразком зі структурою, яку повинна мати стаття при поданні до редакції, та прикладами оформлення джерел.

Політика оплати

 Журнал пропонує вільний доступ до випусків журналу.

 Статті, що відповідають запропонованим вимогам до підготовки матеріалів та виконані англійською чи іншою офіційною мовою Європейського Союзу на високому рівні,  можуть бути опубліковані безкоштовно.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу і не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.