Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5-ним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у керівництві для авторів нижче.

Керівництво для авторів

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ

РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

ОФОРМЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ

ОФОРМЛЕННЯ ПОЗАТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ

ПОЛІТИКА ОПЛАТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Загальні положення

Редколегія приймає до розгляду тексти будь-якої філософської тематики: статті (в т.ч. полемічні), переклади, архівні джерела, рецензії, огляди книг і наукової періодики, інформацію про події у царині теоретичної та практичної філософії.

Статті мають а) містити безперечну наукову новизну; б) враховувати провідні сучасні публікації з відповідної проблематики й історію її розгляду; в) відповідати науковим пріоритетам журналу; г) здебільшого спиратися на оригінальні тексти цитованих джерел.

Також звертаємо увагу авторів, що з метою якнайшвидшого впровадження положень Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», зокрема Статті 22. «Державна мова у сфері науки», згідно з якою «наукові видання публікуються державною мовою, англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу», редакційна колегія журналу приймає до розгляду тільки ті статті, які виконані мовами, встановленими цим законом.

Фактом подання матеріалу у "Філософські перипетії" автор висловлює згоду з чинною в нашому журналі редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Рішення щодо можливості прийняття до друку здійснюється за результатами «подвійного сліпого» рецензування.

Матеріали подаються електронною поштою на адресу peripetias.journal@karazin.ua або на електронну скриньку відповідального секретаря holubenko@karazin.ua, або ж через сайт журналу.

Технічні вимоги до тексту

 1. Шрифт – Times New Roman.
 2. Кегль (розмір шрифту) – 14 pt, 1,5 інтервал.
 3. Поля симетричні (2-2-2-2 см).
 4. Текст подається без нумерації сторінок.
 5. У внутрішньотекстових посиланнях між літерою «с.» і номером сторінки треба ставити «нерозривний пробіл» (натискання клавіш Ctrl + Shift + «пробіл»); такий же «нерозривний пробіл» ставиться між прізвищами авторів та ініціалами, між останнім символом у тексті та першою квадратною дужкою посилання, а також у всіх типових ситуаціях, коли розрив тексту між рядками є неприпустимим.
 6. Приміток бажано уникати, але за крайньої потреби можна використовувати посторінкові автоматичні підстрочні примітки (пункт меню у Microsoft Office Word – «виноски») із суцільною нумерацією для всього тексту.

Також слід звернути увагу на таке: при цитуванні слід уникати подвійного перекладу; бажано посилатися на оригінали цитованих іншомовних першоджерел або принаймні зіставляти використовувані переклади з цими оригіналами.

Розташування основних елементів статті

 1. УДК друкується без відступу, вирівнювання по лівому краю. Великими літерами, нежирним шрифтом.
 2. Ім’я та прізвище автора (авторів) – вирівнювання по правому краю.
 3. Назва статті (друкується великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
 4. Анотації: обсягом не менше 1800 знаків (біля 300 слів) українською та англійською мовами. Якщо стаття виконана офіційною мовою Європейського Союзу (але не англійською), то окрім зазначених анотацій до неї додається анотація мовою оригіналу обсягом не менше 500 знаків. До кожного варіанту анотації слід додавати ключові слова (від 4 до 6). Перша анотація друкується через один порожній рядок після назви статті. Між анотаціями – один порожній рядок. Шрифт – 12, міжрядковий інтервал – 1,0.
 5. Основний текст починається через один порожній рядок після анотацій. Вирівнювання – за шириною сторінки, абзац 1,25 см. Стаття повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми, актуальність, мета статті, завдання, огляд праць з даної проблематики, висновки тощо. Слова мета, актуальність, завдання, ступінь розробки, новизна, висновки (включені у текст відповідних структурних елементів статті, а не винесені окремо!) виділяються курсивом.
 6. Список використаних джерел – через один порожній рядок після тексту чи приміток, якщо вони є. Слова «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкуються великими літерами, без двокрапки, вирівнювання по центру, шрифт – жирний.
 7. References – перелік використаних джерел англійською мовою.  Слово «REFERENCES» також друкується великими літерами, без двокрапки, вирівнювання по центру, шрифт – жирний.
 8. Копірайт: © Грінченко Б. Д., 2019.
 9. Інформація про автора – прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень, посада, місце роботи, робоча адреса, адреса електронної пошти, номер ORCID. Ці дані наводяться у двох мовних варіантах: українською та англійською, а також мовою оригіналу в разі, якщо стаття виконана офіційною мовою Європейського Союзу (але не англійською).
 10. Назва статті англійською мовою (назва статті друкується великими літерами).

Також цю інформацію можна отримати окремим файлом.

Оформлення внутрішньотекстових посилань

 • Посилання в тексті подаються у квадратних дужках і містять такі елементи: прізвище автора (редактора, укладача тощо; за наявності кількох авторів наводиться лише прізвище першого з відповідної позиції у переліку джерел), кома, пробіл, рік видання, кома, пробіл, "с.", пробіл, номер сторінки (або діапазон номерів через тире).
 • Зразок оформлення посилання: [Іваненко, 2018], [Іваненко, 2018, с. 11], [Іваненко, 2018, с. 23–56]; при посиланнях на низку праць: [Іваненко, 2018; Петренко, 2014]; [Іваненко, 2018, с. 18; Петренко, 2014, с. 92]; а також: [Jones, 2018], [Jones, 2018, p. 10], [Jones, 2018, pp. 10–15].
 • Якщо на один рік припадає кілька видань одного автора, цитованих у статті, то у позатекстовому переліку такі джерела розташовуються за алфавітом, а після року видання слід ставити відповідну літеру латинського алфавіту, починаючи з "а" (наприклад: 1990a, 1990b, 1990с тощо).
 • Зразок оформлення посилання: [Аристотель, 2010а, с. 286], [Aristotle, 2010с, р. 17-18].
 • У посиланнях на твори, наведені у списку літератури без зазначення автора (збірники, енциклопедії тощо), слід замість прізвища автора наводити перші слова заголовку цитованого видання; якщо фраза виявляється завеликою чи неприйнятною з інших причин, можна при першому цитуванні запровадити абревіатуру, описавши її у примітці, й надалі послуговуватися саме абревіатурою. Також можна скорочувати такі назви, ставлячи після останнього слова трикрапку.
 • Зразок оформлення посилання: [Філософський енциклопедичний словник, 2002, с. 234-235] або [ФЕС, 2002, с. 234-235]; [Розвиток сучасних філософських ... , с. 85].
 • Якщо видання не має автора, але на офіційній сторінці вказано укладача, відповідального редактора тощо, їх можна наводити замість автора, вдаючись до відповідних позначок за стандартом АРА: (Укл.), (Ред.) тощо.
 • За наявності канонічних видань класичних творів із загальноприйнятою пагінацією, краще посилатись на неї, а не на сторінку того чи іншого видання.

Оформлення позатекстових посилань

Список використаних джерел оформлюється за алфавітом (спочатку – джерела кирилицею, потім – латиницею), без нумерації, абзац 1,25 см.

Бібліографічний опис джерел та посилань у тексті виконується відповідно до вимог МОН України, зокрема – ДСТУ 8302:2015, але у варіанті, наближеному до норм стилю АРА (American Psychological Association). При описі друкованого джерела обов’язково слід зазначати місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок (у періодичних виданнях – сторінки статті).

Зі стислим оглядом основних положень ДСТУ 8302:2015 можна ознайомитись у презентації Сніжани Гузенко (провідний бібліограф, Київський університет імені Бориса Грінченка).

Бібліографічний опис джерел англійською мовою (References) оформлюється відповідно до норм стилю АРА (American Psychological Association). Джерела після слова «REFERENCES» розташовуються за англійським алфавітом, без нумерації, для кожного джерела встановлюється відступ всіх рядків після першого – 1,25 см.

Компактні керівництва щодо опису джерел згідно з шостим виданням «Publication manual of the American Psychological Association» можна подивитися тут і тут.

Також рекомендуємо ознайомитися з повним текстом шостого видання «Publication manual of the APA».

За необхідності можна звернутися до «APA Style Guide to Electronic References».

Опис принципів оформлення джерел у форматі АРА та відповідні приклади можна також знайти тут, тут і тут.

Також можна скористатися зразком зі структурою, яку повинна мати стаття при поданні до редакції, та прикладами оформлення джерел.

Політика оплати

 Журнал пропонує вільний доступ до випусків журналу.

 Статті, що відповідають запропонованим вимогам до підготовки матеріалів та виконані англійською чи іншою офіційною мовою Європейського Союзу на високому рівні,  можуть бути опубліковані безкоштовно.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу і не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.