Карнавалізація воєнної дійсності в п’єсі І. Багряного «Генерал»

  • Аліна Олександрівна Желновач Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: карнавал, маскарад, гумор, сатира, гротеск, травестія, гра

Анотація

Об’єктом аналізу в статті є п’єса І. Багряного «Генерал». Відзначається, що драма є малосценічною, виділяються жанрово-стильові ознаки твору. Велике місце в роботі займає розгляд теорії питань «карнавалу» та «маскараду». Розкрито засоби карнавалізації воєнної дійсності в художньому світі п’єси через пародійні перевдягання головних персонажів, виконання ними символічних пісень і дій, використання комічних ситуацій з метою дати іронічну оцінку панівному ладу, його адептам, дійсності; проаналізовано антитезу старого й нового світів; роль прийомів сну та «перевернутого образу»; мотив життя як театру абсурду. Показується творчий метод І. Багряного як представника діаспори

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Аліна Олександрівна Желновач, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
студентка 5 курсу філологічного факультету (спеціальність – українська мова і література)

Посилання

1. Багряний І. Генерал [Електронний ресурс] / І. Багряний. — Режим досту-пу : https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://shron.chtyvo.org.ua/Bahrianyi/Heneral.doc.

2. Бахтін М. Творчість Франсуа Рабле і народна культура Середньовіччя та Ренесансу [Електронний ре-сурс] / М. Бахтін. — Режим доступу: http://www.bim-bad.ru/docs/bakhtin_rablai.pdf.

3. Беспутна С. Драматургія І. Багряного та І. Костецького : своєрідність художніх кодів / С. Беспутна // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філологія. — 2006. — Вип. 48. — № 742. — С. 81–88.

4. Войчишин Ю. Іван Багряний : літературно-бібліографічна студія / вступ. слово К. Біди / Ю. Войчишин. — Вінніпег, Оттава, 1968. — С. 87–88.

5. Дашко О. Проблема смерті в художніх творах В. Шалашова та І. Багряного / О. Дашко // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту. Сер. : Філологія. — 1997. — № 12. — С. 135–137.

6. Лотман Ю. Сон — семиотическое окно / Ю. Лотман // Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыс-лящих миров. Статьи. Исследования. Заметки (1968–1992). — Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2000. — С. 123–126.

7. Лотман Ю. Перевернутый образ / Ю. Лотман // Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих ми-ров. Статьи. Исследования. Заметки (1968–1992). — Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2000. — С. 297–334.

8. Наддніпрянець В. На літературному базарі : поезія, проза і публіцистика Івана Багряного / В. Наддніпрянець // Спілка визволення України, Організаційне Бюро на Німеччину. — Мюнхен; Нью-Йорк : [б. в.], 1963. — С. 55–89.

9. Працьовитий В. Жанрово-стильові особливості сатиричної комедії «Генерал» Івана Багряного / В. Працьовитий // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. : Літературознавство. — 2007. — № 22. — С. 41–62.

10. Череватенко Л. Я повернуся до своєї вітчизни [Електронний ресурс] / Л. Череватенко. — 2011. — Режим доступу до ст. : http://ukrcenter.com/Література/Іван-Багряний/58105-1/Я-повернуся-до-своєї-Вітчизни-авт-Леонід-Череватенко.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Желновач, А. (2015). Карнавалізація воєнної дійсності в п’єсі І. Багряного «Генерал». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 212-215. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/4531
Розділ
Статті