Щодо теорії вираження текстової імпліцитності як лінгвістичної категорії

  • Юлія Володимирівна Поляковська Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: імпліцитність, експліцитність, текстовий імплікант, іплікація

Анотація

В даній статті автор розглядає імпліцитність як лінгвістичну категорію, яка необхідна для розуміння когнітивних процесів мислення людини. Аналізуються праці дослідників у галузі імпліцитності, дається визначення термінам імплікація, імплікант, імплікаціонал. Підкреслена взаємодія імпліцитності та експліцитності при утворенні цілого компоненту висловлювання. Автор звертає увагу на важливість вивільненої інформації з імпліцитних конструкцій для розуміння змісту висловлювання

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Володимирівна Поляковська, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
здобувач

Посилання

. Арнольд И. В. Статус импликации в системе текста // Интерпретация художественного текста в языковом вузе: (Методика исслед.). Межвуз. сб. научн. тр. / Редкол. : Арнольд И. В. (отв. ред.) и др. — Л. : Ленингр. гос. пед. ин-т. им. А. И. Герцена, 1983. — С. 3—14.

2. Багдасарян В. X. Проблема имплицитного (логико-методологический анализ) / В. Х. Багдасарян — Ереван : [б. и.], 1983.

3. Долинин К. А. Имплицитное содержание высказывания / К. А. Долинин // Вопр. языкознания. — 1983. — № 6. — С. 37—47.

4. Ермакова Е. В. Многоаспектность проблемы имплицитности: имплицитность в языке и речи / Е. В. Ермакова// Известия Саратовского университета. Сер. Социология. Политология. — Саратов, 2009. — Т. 9. — В. 1 — С. 58—62.

5. Невідомська Л. Про особливості висвітлення проблем мовної імпліцитності з логічного погляду / Л. Невідомська // Вісник Львів. ун-ту. — Серія філол. — 2003. — Вип. 30. — С. 3—10.

6. Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения / М. В. Никитин: Учеб. пособие. — М. : Высш. шк., 1988. — 168 с.

7. Пирогова Ю. К. Имплицитная информация в рекламном сообщении / Ю. К. Пирогова // Реклама и жизнь. — 1999. — № 9. — С. 11—16.

8. Хворостин Д. В. Скрытые компоненты смысла высказывания: принцип выявления / Д. В. Хворостин // Дис. на соискание уч. степени кандидата филол. наук. — Челябинск, 2006 — 145 с.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Поляковська, Ю. (2015). Щодо теорії вираження текстової імпліцитності як лінгвістичної категорії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 156-158. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/4005
Розділ
Статті