Означальний простір художнього світу В. Стуса: святий

  • Анна Михайлівна Бордовська Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: поетична мова, словообраз, семантика, релігійна картина світу, номінації, оцінні значення, слововживання

Анотація

У статті розглянуто особливості функціональної семантики епітета святий, що займає одне з центральних місць в релігійній картині світу й свідомості автора. Визначено й схарактеризовано основні ідіостильові риси словообразу, взаємодію традиційного та індивідуально-авторського начал. Простежено вираження базових для художнього світу В.Стуса ідей та ціннісних сенсів

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анна Михайлівна Бордовська, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
пошукач кафедри української мови

Посилання

1. Данильчук Дмитро Васильович. Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації : дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут філології. — К., 2006. — 159 с.

2. Загнітко А. П. Синтаксична поетика Василя Стуса: тенденції і закономірності / А. П. Загнітко // Лінг-вістичні студії : зб. наук. праць. / наук. ред. А.Загнітко [та ін.] — Донецьк : 1998. — Вип. 4. — С. 133—136.

3. Калашник В. С. Епітет у поетичному ідіостилі Василя Стуса / В. С. Калашник, М. І. Філон // Людина та образ у світі мови : вибрані статті — Х., 2011. — С. 136—139.

4. Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка. Т. 3 = A Concordance to the Poetic Works of Taras Shevchenko / Упоряд., ред. О. Ільницький, Ю. Гавриш . — Нью-Йорк : ВЦ НТШ ; Эдмонтон-Торонто : КІУС, 2001. — С. 1583—1589.

5. Стус В. Зібрання творів: у 12 т. / Василь Стус; гол. ред. Д. Стус [та ін.] — К. : Київська Русь, Факт, 2007 — 2009. (Бібліотека журналу «КИЇВСЬКА РУСЬ»).
Т. 1 : Ранні вірші (сер. 1950-х — початок 1960-х рр.), ДЕЛО № 13 / БЕ 1339, Круговерть, Ві-рші 1960-х років / передмова К. Москальця. — 560 с.
Т. 3 : Час творчості / Dichtenszeit. — 2008. — 752 с.
Т. 5 : Палімпсести ( Найповніший незавершений корпус). — 2009. — 560 с.

6. Словник української мови у 11 томах. — К. : Наукова думка, 1970-1980.

7. Святий: Бібліотека Якова Кротова [Електронний ресурс]. — Режим досту-пу : http://www.truechristianity.info/ua/books/zakon_bozhyi/zakon_bozhyi_079.php. — Назва з екрану.

8. Библейский словарь В. П. Вихлянцев [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.biblicalstudies.ru/books.html#BS — Назва з екрану.

9. Библейская энциклопедия Брокгауза Ринекер Ф., Майер Г. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.biblicalstudies.ru/books.html#BEB — Назва з екрану
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Бордовська, А. (2015). Означальний простір художнього світу В. Стуса: святий. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 120-123. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3938
Розділ
Статті