Контамінація як причина існування асиметричної нерегулярної граматичної варіантності: на прикладі керування прикметника полный і однокореневих ад'єктивів

  • Сергій Леонідович Попов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: граматична варіантність, синтаксичне керування, нерегулярність, частотність, асиметрія, контамінація

Анотація

У статті представлено обґрунтування того, що контамінація може бути причиною існування асиметричних (із суттєво різною частотністю) нерегулярних граматичних варіантів. Досліджено варіанти керування прикметника полный і однокореневих до нього ад'єктивів. Продемонстровано п'ять аспектів, які доводять контамінаційність моделі керування полный + форма орудного відмінка: істотне кількісне переважання моделі полный + форма родового відмінка над моделлю полный + форма орудного відмінка; модель полный + форма орудного відмінка як навмисне, з метою створення експресії порушення граматичної норми; шизофренічне змішування моделей керування прикметника полный; суттєво більша, ніж у ад'єктива полный, частотність моделі з орудним відмінком у предикативного ад'єктива полон; виняткова схильність до керування орудним відмінком у дієприкметників наполненный, заполненный і переполненный

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Леонідович Попов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови

Посилання

Бельчиков Ю.А. Контаминация / Ю.А. Бельчиков // Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. — М. : Сов. Энциклопедия, 1990. — С. 238.

Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма: На материале современного русского языка / К. С. Горбачевич / [отв. ред. Ф. П. Филин]. — [2-е изд.]. – М. : Книжный дом «Либроком», 2009. — 240 с.

Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке) / А. Е. Кибрик. — М. : Изд-во МГУ, 1992. — 336 с.

Кубрякова Е. С. Аналогия / Е. С. Кубрякова // Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. — М. : Сов. Энциклопедия, 1990. — С. 31–32.

Попов С. Л. Грамматические варианты в русском языке: когнитивно-эволюционный аспект: Дис. … докт. филол. наук / С. Л. Попов. — Харьков, 2015. — 453 с.

Риффатер М. Критерии стилистического анализа / М. Риффатер // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. IX. — М. : Прогресс, 1980. — С. 69–97.

Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка / Д. Э. Розенталь. – [4-е изд., испр.]. — М. : Высшая школа, 1977. — 316 с.

Русская грамматика / [гл. ред. Н. Ю. Шведова]. — В 2-х т. — Т. II. Синтаксис. — М. : Наука, 1982. — 711 с.

Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени): Монография / Е. А. Скоробогатова. — Харьков : НТМТ, 2012. — 480 с.

Ценев В. Психологическое портретирование больного шизофренией / В. Ценев // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://psyberia.ru/mindterritory/shizo.

Krupa V. Metafora na rozhraní vedeckých disciplín / V. Krupa. — Bratislava : Tatran, 1990. — 184 s.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Попов, С. (2018). Контамінація як причина існування асиметричної нерегулярної граматичної варіантності: на прикладі керування прикметника полный і однокореневих ад’єктивів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11120