Міфопоетичний комплекс «дорога – море» в українській чарівній та героїко-фантастичній казці

  • Світлана Віталіївна Манжос Житлово-комунальний коледж ХНУМГ імені О. М. Бекетова
Ключові слова: концепт, міфопоетичний комплекс, чарівна казка, героїко-фантастична казка, світове дерево

Анотація

У статті розглянуто міфопоетичний комплекс «дорога – море» в українських чарівних та героїко-фантастичних казках, що репрезентують архаїчні жанри народної словесності. Виявлено модель організації світу із мотивом «дорога – море», схарактеризовано міфопоетичне підґрунтя маркерів дороги, описано головні ознаки моря та його місце і роль у структуруванні світу. Схарактеризовано окремі образи чарівних та героїко-фантастичних казок, їхню семантику та з’ясовано деякі особливості еволюції образів та мотивів, пов’язаних з водою. [1]Міфопоетичний комплекс «дорога – море» в українській чарівній казці містить координати, що відбивають найдавніші уявлення про міфологічну модель світу. Виявлено, що в чарівних казках утілюється універсальна семіотична схема світу – дендроцентрична модель (у центрі світобудови – Світове дерево). В основі подорожі казкового героя лежить рух, що моделює координати покладено вертикального членування світового дерева.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Віталіївна Манжос, Житлово-комунальний коледж ХНУМГ імені О. М. Бекетова

літературознавець, викладач

Посилання

Адоньева С. Б. Сказочный текст и традиционная культура / С. Б. Адоньева. — СПб : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2000. — 181 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і головн. ред. В. Г. Бусел. — К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. — 1440 с.

Войтович В. Українська міфологія. — Вид. 2-ге, стереотип. / В. Войтович — К. : Либідь, 2005. — 664 с.

Гнатюк В. М. Казки Закарпаття / Упоряд. І. В. Хланта. — Ужгород : Карпати, 2001. — 382 с.

Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции / А. В. Гура. — М. : Индрик, 1997. — 912 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник / В. В. Жайворонок. — К. : Довіра, 2006. — 703 с.

Жаркынбекова Ш. К. Моделирование концепта как метод выявления этнокультурной специфики / Ш. К. Жаркынбекова // Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ. — Братислава, 1999. — С. 32−40.

Зачаровані казкою. Українські народні казки в записах П. В. Лінтура. — Ужгород : Карпати, 1984. — 528 с.

Етнографічний збірник видає Етнографічна комісія наукового товариства ім. Шевченка. Т. VІІ (галицькі народні казки) № 22 – 77, зібрав Осип Роздольний. — Львів , 1899. — 168 с.

Казки Буковини. — Ужгород : Карпати, 1968. — 223 с.

Казки одного села. Запис текстів, післямова та примітки П. В. Лінтура / Упорядк. Ю. Д. Туряниці. — Ужгород : Карпати, 1979. — 368 с.

Керлот X. Э. Словарь символов / Х. Э. Керлот. — М. : Наука, 1994. — 556 с.

Лановик М. Б., Лановик З. Б. Українська усна народна творчість: Підручник – 3-тє вид., стер. – К. : Знання — Прес, 2005. – 591 с.

Народні оповідання й казки, зібрані В. Кравченком. — Житомір : Робітник, Т. 2. — 312 с.

Народныя южно-русския сказки. Вып. 1. Издалъ И. Рудченко. – К. : Типография Е. Федорова, 1869. – 216 с.

Новицький Я. Твори в 5-ти томах. Т. 2 / Я. Новицький – Запоріжжя : ПП «АА Тандем», 2007. – 510 с.

Потапенко О. І., Дмитренко М. К., Потапенко Г. І., Куйбіда В. В., Коцур В. П. Словник символів / О. І. Потапенко, М. К. Дмитренко, Г. І. Потапенко. – К. : Народознавство, 1997. – 156 с.

Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка / А. Г. Преображенский. – М. : Типография Г. Лисснера, Д. Совко, 1910–1914. – Т. 2.

Пропп В. В. Исторические корни волшебной сказки / В. В. Пропп. – Л. : ЛГУ, 1986. – 485 c.

Толстая С. М. Акциональный код символического языка культуры: движение в ритуале / С. М. Толстая // Концепт движение в языке и культуре / Отв. ред. Т. А. Агапкина. – М. : Индрик, 1996. – С. 100.

Топоров В. Н. Об одном из парадоксов движения. Несколько замечаний о сверх-эмпирическом смысле глагола «стоять», преимущественно в специализированных текстах / В. Н. Топоров // Концепт движение в языке и культуре / Отв. ред. Т. А. Агапкина. – М. : Индрик, 1996. – С.23.

Топоров С. А. Модель мира (мифопоэтическая) / С. Топоров // Мифы народов мира: Энциклопедия в 2-х томах / Под ред. С. А. Топорова. – М. :Сов. энцикл., 1980. – т. 2. – С. 161.

Труды этнографично-статистической экспедиции въ западно-русский край, собралъ П. П. Чубинский. – Петербургъ, 1878. – Т. 2. – 688 с.

Українські замовляння / Упоряд. М. Н. Москаленко. – К. : Дніпро, 1993. – 307 с.

Українські народні казки. – К. : Дніпро, 1976. – 430 с.

Українські народні казки, легенди, анекдоти / Упоряд., передм. та приміт. В. А. Юзвенко. – К. : Молодь, 1989. – 432 с.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 Т. / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. – 4-е изд / М. Фасмер – М. : Астрель, 2003. – 832 с.

Цивьян Т. В. Модель мира и её лингвистические основы. Изд. 3 – е, испр. / Т. В. Цивьян – М. : Дом книги, 2006. – 280 с.

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2-х т. – 3-е изд., стереотип. / П. Я. Черных – М. : Рус. яз., 1999. – Т. 2: Панцир – Ящур. – 560 с.

Чубинський П. Ангели на сходах неба (народні повір’я та забобони) / Упоряд. Оксана Верес. – К. : Глобус. 1992. – 15 с.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Манжос, С. (2018). Міфопоетичний комплекс «дорога – море» в українській чарівній та героїко-фантастичній казці. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11095
Розділ
Воля і свобода як ключові цінності літератури ХІХ століття