Концепт СВОБОДА у поетичному дискурсі Аркадія Казки: образна, понятійна та ціннісна складові

  • Юлія Анатоліївна Янченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: концепт, мовна картина світу, гіпонім концепту, асоціатив концепту, дискурс

Анотація

Стаття містить контекстуальний та структурно-семантичний аналіз концепту СВОБОДА в індивідуально-авторському дискурсі поета Аркадія Казки. Визначено лексеми, які називають концепт, його гіпоніми та асоціативи. У рамках лінгвокультурологічного підходу схарактеризовано найголовніші ознаки концепту СВОБОДА, властиві концептуальній картині світу поета. З’ясовано та описано способи вербального вираження концепту в поетичних текстах представника Розстріляного Відродження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Анатоліївна Янченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

здобувач кафедри української мови

Посилання

Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. Том 1. – Волгоград: Парадигма, 2005. – 352 с.

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая; [пер. с англ. А. Д. Шмелева]. – М. : Язык славянской культуры, 2001. – 288 с. – (Язык. Семиотика. Культура. Малая серия).

Голубовська І. О. Етнічні особливості української національно-мовної картини світу / І. О. Голубовська // Studia Linguistica. – 2010. – Вип. 4. – С. 400–412.

Жванія Л. Концепт свобода в публіцистиці Євгена Сверстюка / Л. Жванія // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2016. –

№ 1. – С. 12–16.

Колоколова А. О. Номінація країн як засіб концептуалізації знань про світ в українській публіцистиці ХХ – початку ХХІ ст.: дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Колоколова Анастасія Олександрівна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 226 арк.

Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. Е. С. Кубряковой. – М., 1997. ‒ 245 с.

Логический анализ языка. Культурные концепты / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1991. ‒ 212 с.

Руснак К. С. Особливості системної організації концептосфери: концептуальні діади та корелятивні концепти // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2012. – № 1021 : Сер. Філологія. – С. 227‒228.

Солохина А. С. Концепт «свобода» в английской и русской лингвокультурах : автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.20 / Солохина Анна Сергеевна. – Волгоград, 2004. – 26 с.

Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю. С. Степанов. – М. : Языки русской культуры, 1997.

Философский энциклопедический словарь / Редкол. : С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др. – М. : Сов. энцикл., 1989. – С. 569–571.

Філософський енциклопедичний словник : енциклопедія / під. ред. В. І. Шинкарук. – Київ : Абрис, 2002. ‒ 742 с.

Шугай О. Крапля сонця у морі блакиту. Казка Аркадій. Вибрані твори / О. Шугай. ‒ К. : Смолоскип, 2010. ‒ 664 с.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Янченко, Ю. (2018). Концепт СВОБОДА у поетичному дискурсі Аркадія Казки: образна, понятійна та ціннісна складові. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11091
Розділ
Ранньомодерна й модерна література як художній простір свободи